Podstawowe stopy procentowe NBP

Stopa procentowa: Oprocentowanie Obowiązuje
od dnia
Stopa referencyjna 1) 1,00 2020-03-18
Stopa lombardowa 1,50 2020-03-18
Stopa depozytowa 0,50 2020-03-18
Stopa redyskonta weksli 1,05 2020-03-18
Stopa dyskonta weksli 1,10 2020-03-18

Stopa rezerwy obowiązkowej: Oprocentowanie Obowiązuje
od dnia
- od środków złotowych i środków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, od środków uzyskanych z tytułu emisji papierów wartościowych 2) 3,50 2010-12-31
- od środków uzyskanych z tytułu operacji repo i sell-buy-back oraz środków pozyskanych co najmniej na 2 lata 0,00 2018-03-01
Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej 3) 0,50 2018-01-01

 1) rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych
 2) stopa rezerwy obowiązkowej na poziomie 0,50 obowiązuje od 2020-04-30
 3) oprocentowanie 1,00 obowiązuje od 2020-04-30


  Powyższa tabela w formacie XML


  Podstawowe stopy procentowe od 1998

  Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1989 - 1997


  Instrumenty banku centralnego