Badania i konferencje

Rozstrzygnięcie VII konkursu NBP na projekty badawcze

Data publikacji: 25-11-2015

Zgodnie z przepisami uchwały nr 9/2014 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia badań ekonomicznych w Narodowym Banku Polskim, Zarząd NBP w dniu 19 listopada 2015 r. zatwierdził listę następujących projektów badawczych przeznaczonych do realizacji w ramach VII konkursu NBP na projekty badawcze:

 1. Antycykliczny bufor kapitałowy polskiego sektora bankowego – propozycja optymalnej jego wielkości i analiza zmian w czasie z wykorzystaniem złożonego wskaźnika wczesnego ostrzegania.

 2. Czynniki wzrostu i znaczenie nietradycyjnej działalności bankowej w świetle narastania niestabilności finansowej.

 3. Optymalizacja poziomu i struktury rezerw w walutach obcych oraz zadłużenia zagranicznego względem stabilności makroekonomicznej.

 4. Ryzyko systemowe sektora ubezpieczeń a stabilność systemu finansowego. Implikacje dla polityki ostrożnościowej.

 5. Analiza wpływu dewaluacji fiskalnych na zróżnicowanie aktywności gospodarczej w krajach UE w latach 1999-2013. Wnioski dla polityki gospodarczej krajów planujących przystąpienie do strefy euro.

 6. Ilościowa ocena wpływu zmian w opodatkowaniu sektora bankowego na jego funkcjonowanie i stabilność, kwantyfikacja makroekonomicznych skutków tych regulacji oraz konsekwencje dla polityki monetarnej.

 7. Normy płynnościowe Bazylei III a zyskowność i wycena banków w strefie euro – analiza ilościowa.

 8. Agencje ratingowe – w kierunku nowego paradygmatu ze zneutralizowanym wpływem na stabilność finansową.

Z Wykonawcami ww. projektów zawarte zostaną umowy o realizację projektu badawczego.


Narodowy Bank Polski ogłasza VII konkurs NBP na projekty badawcze

Data publikacji: 15-04-2015

Wymogi formalne zgłoszenia do konkursu

 1. Zgłoszenia do konkursu powinny być nadsyłane wyłącznie w formie elektronicznej, na adres: konkurs_badania@nbp.pl, do dnia 6 września 2015 r., do godz. 23:59. .Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane. W polu tematu wiadomości należy wpisać: „Zgłoszenie do VII konkursu NBP na projekty badawcze”. Formularze zgłoszeniowe stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia
 2. W konkursie mogą brać udział pracownicy naukowo-dydaktyczni, doktoranci i studenci wyższych uczelni, pracownicy instytutów badawczych, instytucji administracji państwowej i instytucji finansowych oraz inne osoby fizyczne prowadzące badania ekonomiczne w zakresie wymienionym w pkt. 7 i 8 niniejszego ogłoszenia. Współwykonawcami zgłaszanych projektów badawczych mogą być pracownicy NBP.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Rady Polityki Pieniężnej, Zarządu NBP, Komitetu Badań Ekonomicznych NBP oraz Zespołu ds. Badań Ekonomicznych w NBP.
 4. Osoba uprawniona do udziału w konkursie może być wykonawcą tylko jednego projektu badawczego, zgłaszanego do konkursu
 5. W przypadku, gdy zgłaszającym projekt badawczy jest zespół autorów, należy wskazać jedną osobę, będącą kierownikiem zespołu.
 6. W przypadku, gdy członkiem zespołu zgłaszającego projekt badawczy jest pracownik NBP, konieczne jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego pisemnej zgody na udział w konkursie, wyrażonej przez dyrektora departamentu lub jednostki organizacyjnej, w której ten pracownik jest zatrudniony.

Problematyka projektów zgłaszanych do konkursu

 1. Problematyka projektów zgłaszanych do konkursu powinna być zgodna z „Ramowym programem badań ekonomicznych NBP na lata 2013-2016”.
 2. Podkreślając znaczenie „Ramowego programu badań ekonomicznych NBP na lata 2013-2016”, za szczególnie przydatne dla NBP w obecnym konkursie uznaje się projekty podejmujące następujące zagadnienia badawcze:
  1. Ocena skutków polityki makroostrożnościowej i jej pożądany docelowy kształt w Polsce.
  2. Pożądane kierunki rozwoju systemu finansowego i zmian regulacyjnych, wynikające z doświadczeń światowego kryzysu finansowego.
  3. Przyczyny zróżnicowania sytuacji gospodarczej w krajach strefy euro. Wnioski dla oceny efektów przyszłego członkostwa Polski w unii walutowej.
  4. Strategia, instrumenty oraz komunikacja banku centralnego w warunkach niskiej inflacji.
  5. Wpływ innowacyjnych produktów i usług finansowych na stabilność systemu finansowego.
  6. Wpływ poziomu i struktury zadłużenia zewnętrznego na stabilność makroekonomiczną w Polsce.
  7. Zapotrzebowanie gospodarstw domowych w Polsce na gotówkowe i bezgotówkowe formy płatności.

Zasady wyboru projektów przeznaczonych do realizacji

 1. Maksymalna liczba projektów badawczych przeznaczonych do realizacji w wyniku VII konkursu NBP na projekty badawcze wynosi 10.
 2. Projekty zgłoszone do konkursu, nieodrzucone z powodu uchybień formalnych, są przekazywane Komitetowi Badań Ekonomicznych NBP w celu dokonaniu oceny merytorycznej. Projekty są oceniane pod względem:
  1. zgodności projektu badawczego z preferowanymi obszarami badań ekonomicznych w NBP, określonymi w „Ramowym programie badań ekonomicznych NBP na lata 2013-2016” i w ogłoszeniu konkursowym;
  2. jakości merytorycznej projektu badawczego, w szczególności określenia celu i hipotez badawczych, metod weryfikacji hipotez, związków zgłaszanego projektu ze światowymi nurtami badań;
  3. przygotowania wykonawcy do realizacji projektu badawczego;
  4. atrakcyjności naukowej oraz możliwości opublikowania wyników projektu badawczego w recenzowanym czasopiśmie;
  5. przydatności projektu badawczego i jego przewidywanych wyników dla NBP.
 3. W ramach każdego z kryteriów oceny, określonych w pkt. 10, projekt otrzymuje oceny w skali od 0 (ocena najniższa) do 10 (ocena najwyższa) punktów.
 4. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych danemu projektowi, w ramach kryteriów wymienionych w pkt. 10, decyduje o miejscu projektu na liście rankingowej.
 5. Ostateczną decyzję w sprawie projektów wybranych do realizacji podejmuje Zarząd NBP, uwzględniając rekomendację Komitetu Badań Ekonomicznych.

Finansowanie projektów zatwierdzonych do realizacji

 1. Maksymalna kwota przeznaczona na sfinansowanie wszystkich projektów badawczych, zaakceptowanych do realizacji, wynosi 600.000,00 zł.
 2. Ostateczna kwota przeznaczona na sfinansowanie projektów badawczych, zaakceptowanych do realizacji w ramach konkursu (W), może być mniejsza niż kwota maksymalna określona w pkt. 14, w zależności od liczby i poziomu merytorycznego projektów rekomendowanych do realizacji.
 3. Każdy z projektów badawczych, zaakceptowanych do realizacji, jest dodatkowo oceniany pod względem nakładu pracy, wymaganego do jego realizacji. W ramach tego kryterium projekt otrzymuje oceny w skali od 0 (ocena najniższa) do 15 (ocena najwyższa) punktów.
 4. Wysokość wynagrodzenia przypisanego danemu projektowi z listy projektów zakwalifikowanych do realizacji określana jest przez średnią arytmetyczną punktów przyznanych danemu projektowi w ramach kryteriów wymienionych w pkt. 10 i pkt. 16. Wysokość ta wynika z podzielenia kwoty przeznaczonej na wszystkie projekty, przewidziane do realizacji, przez łączną sumę punktów uzyskanych przez te projekty, a następnie pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę punktów uzyskanych przez dany projekt, co wyraża się wzorem:
   Wzór
  gdzie:
  • wi – wysokość wynagrodzenia przypisana i-temu projektowi,
  • W – kwota przeznaczona na sfinansowanie wszystkich projektów rekomendowanych do realizacji, nieprzekraczająca maksymalnej kwoty podanej w pkt.14,
  • pi – średnia arytmetyczna ocen dotycząca i-tego projektu badawczego,
  • P – suma średnich arytmetycznych ocen dotyczących wszystkich projektów rekomendowanych do realizacji.
 5. Wynagrodzenie przypisane projektowi zakwalifikowanemu do realizacji nie podlega negocjacjom.
 6. W przypadku projektów zespołowych, podział wynagrodzenia przypisanego projektowi pomiędzy członków zespołu zależy od ich decyzji i jest ustalany przed podpisaniem umowy, przy czym pracownikom NBP, uczestniczącym w realizacji projektów, nie przysługuje wynagrodzenie.

Realizacja

 1. Proponowany czas realizacji projektu badawczego, wyłonionego na podstawie przeprowadzonego konkursu, tj. okres od dnia podpisania umowy o realizację projektu badawczego do dnia złożenia raportu z przeprowadzanych badań, nie może przekroczyć 24 miesięcy.
 2. Projekt badawczy uważa się za zrealizowany, gdy:
  1. przedstawiono na seminarium w NBP wstępne wyniki projektu badawczego w terminie określonym w umowie;
  2. złożono raport z przeprowadzonych badań, w formie odpowiadającej konwencji artykułu naukowego, w terminie określonym w umowie;
  3. raport z przeprowadzonych badań uzyskał pozytywną ocenę, w wyniku czego zostały spełnione warunki do skierowania go do publikacji w „Materiałach i Studiach” NBP lub w „NBP Working Papers”.
 3. Warunkiem realizacji projektu wyłonionego w konkursie, w przypadku osób fizycznych niebędących pracownikami NBP lub przy udziale osób fizycznych niebędących pracownikami NBP, będzie podpisanie umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Przedmiotem umowy jest realizacja projektu badawczego zgodnie z opisem zawartym w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Warunki umowy, zawarte w załączonym wzorze, nie podlegają negocjacjom.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej NBP do dnia 27 listopada 2015 r.

(-) Małgorzata Zaleska
Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego
Przewodnicząca Komitetu Badań Ekonomicznych NBP

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2015 r.

Pliki do pobrania:

Zobacz też:

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2016-07-22
1 EUR4,3564
1 USD3,9504
1 CHF4,0072
1 GBP5,2066
100 JPY3,7180

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
faks:
22 185 85 18
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję