Badania i konferencje

Rozstrzygnięcie VIII konkursu NBP na projekty badawcze

Data publikacji: 31-01-2017

Zarząd NBP w dniu 26 stycznia 2017 r. zatwierdził listę następujących projektów badawczych przeznaczonych do realizacji w ramach VIII konkursu NBP na projekty badawcze:

 1. Analiza porównawcza ryzyka systemowego w sektorach bankowych wybranych krajów Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów Wschodnich (ang. „A comparative analysis of banking sector systemic risk in selected Visegrad Group and Eastern Balkan countries”).
 2. Efekty zewnętrzne niekonwencjonalnej polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego.
 3. Ewolucja wpływu zmian stóp procentowych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na rynki finansowe w środowiskach wysokich, średnich oraz niskich poziomów stóp procentowych w Polsce.
 4. Konstytucyjne warunki uczestnictwa państwa członkowskiego w unii walutowej - analiza porównawcza.
 5. Metody identyfikacji, pomiaru, zarządzania danymi o ryzyku oraz nowe ramy regulacji makro-ostrożnościowych dla instytucji "shadow banking" w Polsce (Identification, measurement, risk data management framework and new macro-prudential policy for shadow banking institutions in Poland).
 6. Obligacje typu contingent convertible i bail-in jako instrumenty rekapitalizacji banków i zwiększenia stabilności finansowej.
 7. Pomiar siły instrumentów fiskalnych oraz ich skuteczność w poprawie stabilności finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej.
 8. Wielowymiarowa analiza cykliczności podaży kredytów w bankach spółdzielczych w Polsce – wymiar regionalny i ogólnokrajowy.
 9. Wpływ nadwyżkowych rezerw sektora bankowego na stopy procentowe i podaż pieniądza w Polsce.

Z Wykonawcami ww. projektów zawarte zostaną umowy o realizację projektu badawczego.


Narodowy Bank Polski ogłasza VIII konkurs NBP na projekty badawcze

Data publikacji: 02-08-2016

Wymogi formalne zgłoszenia do konkursu

 1. Zgłoszenia do konkursu powinny być nadsyłane wyłącznie w formie elektronicznej, na adres: konkurs_badania@nbp.pl, do dnia 31 października 2016 r., do godz. 23:59. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane. W polu tematu wiadomości należy wpisać: „Zgłoszenie do VIII konkursu NBP na projekty badawcze”. Formularze zgłoszeniowe stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.
 2. W konkursie mogą brać udział pracownicy naukowo-dydaktyczni, doktoranci i studenci wyższych uczelni, pracownicy instytutów badawczych, instytucji administracji państwowej i instytucji finansowych oraz inne osoby fizyczne prowadzące badania ekonomiczne w zakresie wymienionym w pkt 7 i 8 niniejszego ogłoszenia. Współwykonawcami zgłaszanych projektów badawczych mogą być pracownicy NBP.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Rady Polityki Pieniężnej, Zarządu NBP, Komitetu Badań Ekonomicznych NBP oraz Zespołu ds. Badań Ekonomicznych w NBP.
 4. Osoba uprawniona do udziału w konkursie może być wykonawcą tylko jednego projektu badawczego, zgłaszanego do konkursu.
 5. W przypadku, gdy zgłaszającym projekt badawczy jest zespół autorów, należy wskazać jedną osobę, będącą kierownikiem zespołu.
 6. W przypadku, gdy członkiem zespołu zgłaszającego projekt badawczy jest pracownik NBP, konieczne jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego pisemnej zgody na udział w konkursie, wyrażonej przez dyrektora departamentu lub jednostki organizacyjnej, w której ten pracownik jest zatrudniony.

Problematyka projektów zgłaszanych do konkursu

 1. Projekty badawcze zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć obszarów badawczych określonych w „Ramowym programie badań ekonomicznych NBP na lata 2013-2016”.
 2. Szczególnie przydatne z punktu widzenia bieżących potrzeb NBP są wymienione poniżej tematy badawcze, stanowiące jednak tylko część problematyki badań ekonomicznych, którymi NBP jest zainteresowany zgodnie z „Ramowym programem badań ekonomicznych NBP na lata 2013-2016”:
  1. Analiza zależności pomiędzy wysokością kapitału w bankach a ryzykiem systemowym.
  2. Metody identyfikacji instytucji finansowych o znaczeniu systemowym poza sektorem bankowym. Zastosowanie dla Polski.
  3. Wpływ środowiska stóp procentowych bliskich zera na bankowość centralną – na politykę pieniężną, w szczególności jej system operacyjny, stabilność finansową oraz zarządzanie rezerwami walutowymi.
  4. Porównanie polityk cenowych banków w Polsce i innych krajach UE ze szczególnym uwzględnieniem polityki opłat z tytułu świadczenia usług związanych z prowadzeniem rachunków bankowych.
  5. Determinanty rozwoju płatności bezgotówkowych w ramach rynku e-commerce i m-commerce w Polsce.

Zasady wyboru projektów przeznaczonych do realizacji

 1. Maksymalna liczba projektów badawczych przeznaczonych do realizacji w wyniku VIII konkursu NBP na projekty badawcze wynosi 10.
 2. Projekty zgłoszone do konkursu, nieodrzucone z powodu uchybień formalnych, są oceniane pod względem:
  1. zgodności projektu badawczego z preferowanymi obszarami badań ekonomicznych w NBP, określonymi w „Ramowym programie badań ekonomicznych NBP na lata 2013-2016” i w ogłoszeniu konkursowym;
  2. jakości merytorycznej projektu badawczego, w szczególności określenia celu i hipotez badawczych, metod weryfikacji hipotez, związków zgłaszanego projektu z krajowymi i zagranicznymi nurtami badań;
  3. przygotowania wykonawcy do realizacji projektu badawczego;
  4. atrakcyjności naukowej oraz możliwości opublikowania wyników projektu badawczego w recenzowanym czasopiśmie;
  5. przydatności projektu badawczego i jego przewidywanych wyników dla NBP.
 3. W ramach każdego z kryteriów oceny, określonych w pkt. 10, projekt otrzymuje oceny w skali od 0 (ocena najniższa) do 10 (ocena najwyższa) punktów.
 4. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych danemu projektowi, w ramach kryteriów wymienionych w pkt. 10, decyduje o miejscu projektu na liście rankingowej.
 5. Ostateczną decyzję w sprawie projektów wybranych do realizacji podejmuje Zarząd NBP.

Finansowanie projektów zatwierdzonych do realizacji

 1. Maksymalna kwota przeznaczona na sfinansowanie wszystkich projektów badawczych, zaakceptowanych do realizacji, wynosi 600.000,00 zł.
 2. Ostateczna kwota przeznaczona na sfinansowanie projektów badawczych, zaakceptowanych do realizacji w ramach konkursu (W), może być mniejsza niż kwota maksymalna określona w pkt. 14, w zależności od liczby i poziomu merytorycznego projektów rekomendowanych do realizacji.
 3. Każdy z projektów badawczych, zaakceptowanych do realizacji, jest dodatkowo oceniany pod względem nakładu pracy, wymaganego do jego realizacji. W ramach tego kryterium projekt otrzymuje oceny w skali od 0 (ocena najniższa) do 15 (ocena najwyższa) punktów.
 4. Wysokość wynagrodzenia przypisanego danemu projektowi z listy projektów zakwalifikowanych do realizacji określana jest przez średnią arytmetyczną punktów przyznanych danemu projektowi w ramach kryteriów wymienionych w pkt. 10 i pkt. 16. Wysokość ta wynika z podzielenia kwoty przeznaczonej na wszystkie projekty, przewidziane do realizacji, przez łączną sumę punktów uzyskanych przez te projekty, a następnie pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę punktów uzyskanych przez dany projekt, co wyraża się wzorem:
   Wzór
  gdzie:
  • wi – wysokość wynagrodzenia przypisana i-temu projektowi,
  • W – kwota przeznaczona na sfinansowanie wszystkich projektów rekomendowanych do realizacji, nieprzekraczająca maksymalnej kwoty podanej w pkt.14,
  • pi – średnia arytmetyczna ocen dotycząca i-tego projektu badawczego,
  • P – suma średnich arytmetycznych ocen dotyczących wszystkich projektów rekomendowanych do realizacji.
 5. Wynagrodzenie przypisane projektowi zakwalifikowanemu do realizacji nie podlega negocjacjom.
 6. W przypadku projektów zespołowych, podział wynagrodzenia przypisanego projektowi pomiędzy członków zespołu zależy od ich decyzji i jest ustalany przed podpisaniem umowy, przy czym pracownikom NBP, uczestniczącym w realizacji projektów, nie przysługuje wynagrodzenie.

Realizacja

 1. Proponowany czas realizacji projektu badawczego, wyłonionego na podstawie przeprowadzonego konkursu, tj. okres od dnia podpisania umowy o realizację projektu badawczego do dnia złożenia raportu z przeprowadzanych badań, nie może przekroczyć 24 miesięcy.
 2. Projekt badawczy uważa się za zrealizowany, gdy:
  1. przedstawiono na seminarium w NBP wstępne wyniki projektu badawczego w terminie określonym w umowie;
  2. złożono raport z przeprowadzonych badań, w formie odpowiadającej konwencji artykułu naukowego, w terminie określonym w umowie;
  3. raport z przeprowadzonych badań uzyskał pozytywną ocenę, w wyniku czego zostały spełnione warunki do skierowania go do publikacji w „Materiałach i Studiach” NBP lub w „NBP Working Papers”.
 3. Warunkiem realizacji projektu wyłonionego w konkursie, w przypadku osób fizycznych niebędących pracownikami NBP lub przy udziale osób fizycznych niebędących pracownikami NBP, będzie podpisanie umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Przedmiotem umowy jest realizacja projektu badawczego zgodnie z opisem zawartym w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Warunki umowy, zawarte w załączonym wzorze, nie podlegają negocjacjom.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej NBP do dnia 31 stycznia 2017 r.

Pliki do pobrania:

Zobacz też:

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-04-24
1 EUR4,1980
1 USD3,4401
1 CHF3,5158
1 GBP4,8002
100 JPY3,1610

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję