Badania i konferencje

Konkurs Komitetu Badań Ekonomicznych na projekty badawcze


Data publikacji strony: 28-04-2010

ROZSTRZYGNIĘCIE I KONKURSU KOMITETU BADAŃ EKONOMICZNYCH NBP NA PROJEKTY BADAWCZE PRZEZNACZONE DO REALIZACJI PRZEZ PRACOWNIKÓW NBP I OSOBY SPOZA NBP

Zgodnie z przepisami uchwały nr 4/2009 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie Komitetu Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego Komitet dokonał oceny projektów zgłoszonych na I Konkurs KBE na Projekty Badawcze.

1. Na konkurs wpłynęły zgłoszenia 44 projektów badawczych.

2. Na posiedzeniu rozpoczętym w dniu 21 kwietnia br. Komitet Badań Ekonomicznych zdecydował, że do realizacji rekomenduje projekty o następujących tematach:

 1. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne.
 2. Kanał konkurencyjności jako mechanizm dostosowawczy w unii walutowej – analiza DSGE dla Polski i Słowacji.
 3. Polska na drodze do euro – jak poważne jest ryzyko niestabilnych boomów po wprowadzeniu euro?
 4. Wpływ integracji monetarnej na wymianę towarową w warunkach kryzysu gospodarczego.
 5. Opracowanie metody badania wpływu zdarzeń ekstremalnych i superekstremalnych na stochastyczną dynamikę szeregów czasowych. Zastosowanie do analizy wybranych kursów walutowych w świetle spodziewanego wejścia Polski do strefy euro.
 6. Różnice w poziomach PKB oraz stopach wzrostu pomiędzy wybranymi krajami świata: wnioski z oszacowań światowej granicy technologicznej.
 7. Racjonowanie kredytów a substytucja między kredytem kupieckim i bankowym – badania na przykładzie polskich przedsiębiorstw.
 8. Dynamiczne modele czynnikowe drugiej generacji i ich aplikacja do budowy syntetycznych wskaźników równoległych i wyprzedzających oraz nowcastingu i krótkookresowego prognozowania kluczowych zmiennych makroekonomicznych z wykorzystaniem bazy danych czasu rzeczywistego.
 9. Wpływ prognoz inflacji na poziom i zmienność oczekiwań podmiotów gospodarczych w wybranych krajach.
 10. Stabilność i antycykliczność polityki fiskalnej oraz rozwój finansowy jako pochodne jakości instytucji i warunek wzrostu gospodarczego.
 11. Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw.
 12. Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim.
 13. Ewolucja systemów kursu walutowego w latach 1999-2008: upadek hipotezy o wypieraniu systemów pośrednich.
 14. Polityka monetarna a regulacyjna - próba konceptualizacji współzależności.
 15. Rozmiar rynku, konkurencyjność i granica technologiczna - analiza wpływu czynników handlowych na zmiany produktywności polskich sektorów przemysłu przetwórczego.

3. Szczegółowe sposoby realizacji oraz finansowania projektów badawczych zgłoszonych przez osoby nie będące pracownikami NBP zostaną ustalone indywidualnie z wykonawcami projektów.

Zobacz: Archiwum I. Konkursu Komitetu Badań Ekonomicznych


Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję