Badania i konferencje

Projekty badawcze


Data publikacji strony: 06-01-2010

OGŁOSZENIE KONKURSU KOMITETU BADAŃ EKONOMICZNYCH NBP
NA PROJEKTY BADAWCZE PRZEZNACZONE DO REALIZACJI PRZEZ PRACOWNIKÓW NBP I OSOBY SPOZA NBP

Zgodnie z przepisami uchwały nr 4/2009 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie Komitetu Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego ogłaszamy I Konkurs KBE na Projekty Badawcze.

 1. Zgłoszenia na konkurs powinny być nadsyłane wyłącznie w formie elektronicznej na adres: konkurskbe@nbp.pl do dnia 28 lutego 2010 r. W temacie wiadomości należy podać: „Zgłoszenie na Konkurs KBE”. Formularze zgłoszenia stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.


 2. Proponowany termin realizacji projektów zgłaszanych na konkurs nie może być dłuższy niż do końca 2010 r. Na wniosek wykonawców Komitet Badań Ekonomicznych może przedłużyć okres realizacji projektu.


 3. W konkursie mogą brać udział pracownicy NBP, a także pracownicy, doktoranci i studenci wyższych uczelni oraz pracownicy instytutów naukowo-badawczych.


 4. W przypadku gdy zgłaszającym projekt badawczy jest zespół autorów należy wskazać jedną osobę będącą Kierownikiem zespołu.


 5. Projekty zgłaszane na konkurs powinny zawierać:
  1) temat i cel badania;
  2) informację o powiązaniu projektu z „Ramowym programem badań ekonomicznych” opublikowanym na stronie internetowej www.nbp.pl;
  3) główne hipotezy badawcze;
  4) metody weryfikacji hipotez;
  5) związki ze światowymi nurtami badań;
  6) listę osób zaangażowanych w realizację projektu, wraz ze zgodą tych osób oraz ich przełożonych na udział w konkursie w przypadku pracowników NBP;
  7) życiorys autora/autorów projektu, wraz z listą publikacji;
  8) wskazanie zasobów technicznych niezbędnych do realizacji projektu;
  9) proponowany okres realizacji projektu, który może być różny dla poszczególnych osób wchodzących w skład zespołu zgłaszającego projekt;
  10) szacunkowy koszt realizacji projektu, w przypadku projektów zgłaszanych przez osoby nie będące pracownikami NBP.


 6. Projekty zgłoszone na konkurs ocenia Komitet Badań Ekonomicznych, przyznając punkty w następujących kategoriach:
  1) waga problemu z punktu widzenia NBP;
  2) obecność zagadnienia w „Ramowym programie badań ekonomicznych NBP”;
  3) atrakcyjność naukowa oraz możliwość opublikowania w recenzowanym czasopiśmie;
  4) ocena przygotowania kandydata do realizacji projektu;
  5) proponowany koszt realizacji projektu, w przypadku projektów zgłaszanych przez osoby nie będące pracownikami NBP.


 7. W ramach każdej z kategorii wymienionych w pkt 6 projekt badawczy może otrzymać oceny w skali dziesięciostopniowej.


 8. Końcowa ocena projektu zostanie obliczona na podstawie średniej ważonej ocen uzyskanych w ramach poszczególnych kategorii.


 9. Przy ocenie projektów Komitet Badań Ekonomicznych stosuje następujące wagi dla kategorii:
  1) waga problemu z punktu widzenia NBP – 25%;
  2) obecność zagadnienia w „Ramowym programie badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego
  na lata 2009-2012” – 25%;
  3) atrakcyjność naukowa oraz możliwość opublikowania w recenzowanym czasopiśmie – 25%;
  4) ocena przygotowania kandydata do realizacji projektu – 25%.


 10. W przypadku projektów zgłaszanych przez osoby nie będące pracownikami NBP dodatkowym kryterium oceny zgłaszanego projektu będzie proponowany koszt jego realizacji.


 11. Szczegółowe sposoby realizacji oraz finansowania projektów badawczych zgłoszonych przez osoby nie będące pracownikami NBP zostaną ustalone indywidualnie z wykonawcami projektów.


 12. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej NBP do dnia 30 kwietnia 2010 r.

Pliki do pobrania:

(Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania formularza zgłoszeniowego)

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję