Badania i konferencje

Projekty badawczeData publikacji strony: 10-11-2010

ROZSTRZYGNIĘCIE II KONKURSU KOMITETU BADAŃ EKONOMICZNYCH NBP NA PROJEKTY BADAWCZE PRZEZNACZONE DO REALIZACJI PRZEZ PRACOWNIKÓW NBP I OSOBY SPOZA NBP

Zgodnie z przepisami uchwały nr 4/2009 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie Komitetu Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego Komitet dokonał oceny projektów zgłoszonych na II Konkurs KBE na Projekty Badawcze.

I. Na konkurs wpłynęły zgłoszenia 50 projektów badawczych.

II. Na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2010 r. Komitet Badań Ekonomicznych zdecydował, że do realizacji rekomenduje projekty o następujących tematach:

 1. Oszacowanie naturalnej (neutralnej) krzywej dochodowości.


 2. Konsekwencje przyjęcia euro przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej (ESW) dla ich obrotów handlowych.


 3. Niepewność na rynkach finansowych a podatność gospodarki na kryzys.


 4. Międzynarodowy kryzys a działalność kredytowa zagranicznych banków w Polsce.


 5. Ocena wpływu cykliczności polityki fiskalnej na synchronizację cyklu koniunkturalnego w Polsce i strefie euro.


 6. Rynek pracy jako mechanizm dostosowawczy w unii walutowej – analiza dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz strefy euro.


 7. Ceny, płace i sytuacja na rynku pracy w Polsce - analizy oparte na wektorowoautoregresyjnym modelu korekty błędem.


 8. Prognozowanie inflacji na podstawie danych koniunktury gospodarstw domowych. Zastosowanie konfirmacyjnej analizy czynnikowej dla wielu grup do oczyszczenia prognoz inflacji z czynnika ogólnego nastroju gospodarczego.


 9. Stochastyczna nieokreśloność równowagi w warunkach niestacjonarnej inflacji.


 10. Struktura rad polityki pieniężnej a efektywność polityki stabilizacyjnej.

III. Szczegółowe sposoby realizacji oraz finansowania projektów badawczych zgłoszonych przez osoby nie będące pracownikami NBP zostaną ustalone indywidualnie z wykonawcami projektów.

PODPISALI:

Członkowie KBE uprawnieni do głosowania obecni na posiedzeniu KBE w dniu 10 listopada 2010 r.:

Zbigniew Hockuba, Przewodniczący KBE

Andrzej Kaźmierczak

Andrzej Sławiński

Aleksander Welfe


Warszawa, 10 listopada 2010 r.


Data publikacji strony: 09-08-2010

OGŁOSZENIE KONKURSU KOMITETU BADAŃ EKONOMICZNYCH NBP
NA PROJEKTY BADAWCZE PRZEZNACZONE DO REALIZACJI PRZEZ PRACOWNIKÓW NBP I OSOBY SPOZA NBP

Zgodnie z przepisami uchwały nr 4/2009 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie Komitetu Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego ogłaszamy II Konkurs KBE na Projekty Badawcze.

 1. Zgłoszenia na konkurs powinny być nadsyłane wyłącznie w formie elektronicznej na adres: konkurskbe@nbp.pl do dnia 30 września 2010 r. W temacie wiadomości należy podać: „Zgłoszenie na II Konkurs KBE”. Formularze zgłoszenia stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.
 2. W przypadku pracowników NBP zgłaszających się na konkurs, konieczne jest dołączenie do formularza zeskanowanej zgody przełożonego na udział w konkursie. Zgoda taka powinna być opatrzona pieczęcią przełożonego i może mieć następującą formę: "Niniejszym wyrażam zgodę na udział Pana/i ... w konkursie Komitetu Badań Ekonomicznych na projekty badawcze ogłoszonym w dniu …".
 3. Proponowany termin realizacji projektów zgłaszanych na konkurs nie może być dłuższy niż do końca października 2011 r.
 4. W konkursie mogą brać udział pracownicy NBP, a także pracownicy naukowo-dydaktyczni, doktoranci i studenci wyższych uczelni oraz pracownicy instytutów naukowo-badawczych.
 5. W przypadku gdy zgłaszającym projekt badawczy jest zespół autorów należy wskazać jedną osobę będącą Kierownikiem zespołu.
 6. Projekty zgłaszane na konkurs powinny zawierać:
  1. temat i cel badania;
  2. informację o powiązaniu projektu z „Ramowym programem badań ekonomicznych” opublikowanym na stronie internetowej www.nbp.pl;
  3. główne hipotezy badawcze;
  4. metody weryfikacji hipotez;
  5. związki ze światowymi nurtami badań;
  6. listę osób zaangażowanych w realizację projektu, wraz ze zgodą tych osób oraz ich przełożonych na udział w konkursie w przypadku pracowników NBP;
  7. życiorys autora/autorów projektu, wraz z listą publikacji;
  8. proponowany okres realizacji projektu, który może być różny dla poszczególnych osób wchodzących w skład zespołu zgłaszającego projekt;
  9. szacunkowy koszt realizacji projektu, w przypadku projektów zgłaszanych przez osoby nie będące pracownikami NBP.
 7. Projekty zgłoszone na konkurs ocenia Komitet Badań Ekonomicznych, przyznając punkty w następujących kategoriach:
  1. waga problemu z punktu widzenia NBP;
  2. obecność zagadnienia w „Ramowym programie badań ekonomicznych NBP”;
  3. atrakcyjność naukowa oraz możliwość opublikowania w recenzowanym czasopiśmie;
  4. ocena przygotowania kandydata do realizacji projektu;
  5. proponowany koszt realizacji projektu, w przypadku projektów zgłaszanych przez osoby nie będące pracownikami NBP.
 8. W ramach każdej z kategorii wymienionych w pkt 7 projekt badawczy może otrzymać oceny w skali dziesięciostopniowej.
 9. Końcowa ocena projektu zostanie obliczona na podstawie średniej ważonej ocen uzyskanych w ramach poszczególnych kategorii.
 10. Przy ocenie projektów Komitet Badań Ekonomicznych stosuje następujące wagi dla kategorii:
  1. waga problemu z punktu widzenia NBP – 25%;
  2. obecność zagadnienia w „Ramowym programie badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009-2012” – 25%;
  3. atrakcyjność naukowa oraz możliwość opublikowania w recenzowanym czasopiśmie – 25%;
  4. ocena przygotowania kandydata do realizacji projektu – 25%.
 11. W przypadku projektów zgłaszanych przez osoby nie będące pracownikami NBP dodatkowym kryterium oceny zgłaszanego projektu będzie proponowany koszt jego realizacji.
 12. Warunkiem realizacji projektu wyłonionego w konkursie KBE w przypadku osób nie będących pracownikami NBP będzie podpisanie umowy stanowiącej Załącznik do niniejszego ogłoszenia. Warunki umowy nie podlegają negocjacjom.
 13. Szczegółowe sposoby realizacji oraz finansowania projektów badawczych zgłoszonych przez osoby nie będące pracownikami NBP zostaną ustalone indywidualnie z wykonawcami projektów.
 14. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej NBP do dnia 31 października 2010 r.


Załączniki - wzory umów obowiązujących w II konkursie KBE:Formularze zgłoszeniowe:Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-06-21
1 EUR4,3323
1 USD3,7607
1 CHF3,7726
1 GBP4,9309
100 JPY3,4046

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję