Badania i konferencje

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA PROJEKTY BADAWCZE NBP PRZEZNACZONE DO REALIZACJI W 2013 ROKU

Data publikacji: 09-08-2012

Zgodnie z przepisami uchwały nr 36/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia badań ekonomicznych w Narodowym Banku Polskim, Zarząd NBP w dniu 2 sierpnia 2012 r. zatwierdził listę następujących projektów badawczych przeznaczonych do realizacji w 2013 r.:

 1. Uczestnictwo w Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) a skłonność do eksportu firm w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (ESW): Analiza mikroekonometryczna przy użyciu danych indywidualnych dla firm
 2. Konwergencja nominalna i kanały jej absorpcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 3. Przejrzystość strategii komunikacji NBP z rynkami finansowymi oraz wpływ publikacji kluczowych informacji o polityce pieniężnej NBP na reakcję rynku walutowego oraz rynku akcji
 4. Wpływ zmienności kursu walutowego na strukturę napływu kapitału zagranicznego. Implikacje dla Polski
 5. Weryfikacja modeli krzywej dochodowości na potrzeby polityki pieniężnej NBP
 6. Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania polskich przedsiębiorstw
 7. Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy – wnioski dla Polski
 8. Analiza wpływu otoczenia regulacyjnego na tempo wzrostu gospodarczego krajów świata z wykorzystaniem bayesowskiego uśredniania oszacowań
 9. Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 95-2000
 10. Odpowiedzialność i przejrzystość banku centralnego w działaniach na rzecz stabilności finansowej

Z Wykonawcami ww. projektów zawarte zostaną umowy w sprawie realizacji projektów.


OGŁOSZENIE KONKURSU NA PROJEKTY BADAWCZE NBP PRZEZNACZONE DO REALIZACJI W 2013 ROKU

Data publikacji: 03-04-2012

Narodowy Bank Polski informuje, że:

 1. Zgodnie z przepisami uchwały nr 36/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia badań ekonomicznych w Narodowym Banku Polskim oraz z postanowieniem Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 marca 2012 r. ogłaszany jest konkurs na projekty badawcze NBP, przeznaczone do realizacji w 2013 r.
 2. Zgłoszenia do konkursu powinny być nadsyłane wyłącznie w formie elektronicznej, na adres: konkurs_badania@nbp.pl, do godz. 24.00 dnia 6 maja 2012 r. (zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane). W temacie wiadomości należy podać: „Zgłoszenie do konkursu na projekty badawcze NBP – 2013 r.”. Formularze zgłoszenia stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.
 3. W przypadku pracowników NBP, zgłaszających się do konkursu, konieczne jest dołączenie do formularza pisemnej zgody przełożonego na udział w konkursie.
 4. Termin rozpoczęcia realizacji projektów zgłaszanych do konkursu powinien nastąpić nie wcześniej niż w styczniu 2013 r. i nie może być dłuższy niż do końca października 2013 r.
 5. W konkursie mogą brać udział pracownicy NBP, pracownicy naukowo-dydaktyczni, doktoranci i studenci wyższych uczelni, pracownicy instytutów badawczych, instytucji administracji państwowej oraz instytucji finansowych oraz inne osoby prowadzące badania ekonomiczne w zakresie wymienionym w pkt. 7 ogłoszenia.
 6. W przypadku gdy zgłaszającym projekt badawczy jest zespół autorów, należy wskazać jedną osobę, będącą kierownikiem zespołu.
 7. Problematyka projektów zgłaszanych do konkursu powinna być zgodna z obecnie obowiązującym „Ramowym programem badań ekonomicznych NBP na lata 2009-2012”, opublikowanym na stronie internetowej www.nbp.pl. Za szczególnie przydatne dla NBP w tym konkursie uznaje się projekty podejmujące następujące tematy badawcze:
  1. Związki między polityką pieniężną i fiskalną.
  2. Związki polityki pieniężnej z polityką makroostrożnościową i ich wpływ na sferę realną.
  3. Konsekwencje rosnącego zadłużenia zagranicznego dla stabilności makroekonomicznej i stabilności finansowej w Polsce.
  4. Ryzyko i potencjalne źródła boomu kredytowego w gospodarce polskiej.
  5. Stabilność finansowa Polski a międzynarodowa integracja ekonomiczna.
  6. Otoczenia regulacyjne a wzrost potencjalnego PKB.
  7. Problematyka obrotu bezgotówkowego.
  8. Strukturalne źródła inflacji w Polsce.
 8. Projekty zgłaszane do konkursu powinny zawierać:
  1. temat i cel badania;
  2. informację o zgodności projektu badawczego z preferowanymi obszarami badań ekonomicznych NBP, określonymi w „Ramowym programie badań ekonomicznych NBP na lata 2009-2012”, opublikowanym na stronie internetowej www.nbp.pl;
  3. główne hipotezy badawcze;
  4. informacje dotyczące metody weryfikacji hipotez badawczych;
  5. informacje dotyczące związków projektu badawczego ze światowymi nurtami badań;
  6. listę osób zaangażowanych w realizację projektu, wraz ze zgodą tych osób na udział w konkursie; w przypadku pracowników NBP – także zgodę przełożonych na udział tych pracowników NBP w konkursie;
  7. życiorys wykonawcy projektu badawczego, wraz z listą publikacji;
  8. proponowany okres realizacji projektu;
  9. proponowane wynagrodzenie wykonawcy projektu badawczego, niezatrudnionego w NBP, w przypadku projektów, które mają być realizowane przez osoby fizyczne niebędące pracownikami NBP lub przy udziale osób fizycznych niebędących pracownikami NBP.
 9. Projekty zgłoszone do konkursu, nieodrzucone z powodu uchybień formalnych, są przekazywane Komitetowi Badań Ekonomicznych NBP, który ocenia je, dokonując ustalenia listy rankingowej. Ocena Komitetu Badań Ekonomicznych jest dokonywana na podstawie:
  1. zgodności projektu badawczego z preferowanymi obszarami badań ekonomicznych w NBP, określonymi w „Ramowym programie badań ekonomicznych NBP na lata 2009-2012”;
  2. przydatności projektu badawczego i jego przewidywanych wyników dla NBP;
  3. jakości merytorycznej projektu badawczego, w szczególności określenia celu i hipotez badawczych, metod weryfikacji hipotez, związków zgłaszanego projektu ze światowymi nurtami badań;
  4. przygotowania wykonawcy do realizacji projektu badawczego;
  5. atrakcyjności naukowej oraz możliwości opublikowania wyników projektu badawczego w recenzowanym czasopiśmie;
  6. proponowanego wynagrodzenia wykonawcy, niezatrudnionego w NBP, w przypadku projektów, które mają być realizowane przez osoby fizyczne niebędące pracownikami NBP lub przy udziale osób fizycznych niebędących pracownikami NBP.
 10. Ostateczną decyzję w sprawie projektów przeznaczonych do realizacji podejmuje Zarząd NBP na podstawie oceny Komitetu Badań Ekonomicznych.
 11. Warunkiem realizacji projektu wyłonionego w konkursie, w przypadku osób fizycznych niebędących pracownikami NBP lub przy udziale osób fizycznych niebędących pracownikami NBP, będzie podpisanie umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Przedmiotem umowy jest realizacja projektu badawczego, zgodnie z opisem zawartym w formularzu zgłoszeniowym. Realizacja projektu przebiega w następujących etapach, w ramach których wykonawca, zachowując podaną poniżej kolejność działań, zobowiązany jest:
  1. przedstawić wstępne wyniki projektu na seminarium naukowym w Narodowym Banku Polskim, nie później niż na miesiąc przed terminem sporządzenia i dostarczenia raportu zamawiającemu, zgodnie z pkt 2;
  2. sporządzić i dostarczyć zamawiającemu raport z przeprowadzonych badań, obejmujący w szczególności wnioski końcowe oraz uwzględniający ewentualne uwagi zgłoszone podczas seminarium;
  3. złożyć raport do publikacji w serii wydawniczej „Materiały i Studia”.
 12. Warunki umowy, zawarte w załączonym wzorze, nie podlegają negocjacjom.
 13. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej NBP do dnia 31 sierpnia 2012 r.

Przewodniczący Zarządu
Narodowego Banku Polskiego

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r.

Pliki do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-05-21
1 EUR4,2991
1 USD3,6615
1 CHF3,6641
1 GBP4,9071
100 JPY3,2895

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję