Banki w Polsce

EWIDENCJA NUMERÓW BANKÓW - najczęściej zadawane pytania

Co oznacza wyraz „bank”?

Wyraz „bank” oznacza: bank krajowy lub oddział instytucji kredytowej lub oddział banku zagranicznego lub NBP.

Co to jest numer banku?

Jest to numer nadawany przez NBP nowotworzonym bankom, który stanowi unikatowy identyfikator banku i składa się z trzech cyfr, a w przypadku banku spółdzielczego - z czterech cyfr:

 • w przypadku banków spółdzielczych, np.:
  8001 - Bank Spółdzielczy w Otwocku,
  9681 - Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni,
 • w przypadku pozostałych banków, np.:
  101 - Narodowy Bank Polski,
  102 - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
  247 - Banco Espirito Santo de Investimento, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.

Co to jest symbol wyróżniający banku?

Jest to trzy- lub czterocyfrowy symbol, zwany także „wyróżnikiem”, będący początkową częścią składową numeru rozliczeniowego. Bank może korzystać z więcej niż jednego wyróżnika, co jest efektem łączenia się banków, np. Getin Noble Bank S.A. może wykorzystywać symbole wyróżniające 146 i 156, Bank BPH S.A. – 106 i 171, a ABS Bank Spółdzielczy – 8110 i 8123. Czterocyfrowy wyróżnik wykorzystywany jest w chwili nadawania numeru rozliczeniowego dla jednostki banku spółdzielczego, a trzycyfrowy dla jednostki innego typu banku. Jednakże wszystkie banki mogą wykorzystywać oba rodzaje wyróżnika, co jest wynikiem łączenia się banków różnych typów.

Co to jest wyróżnik banku?

Patrz pytanie na temat symbolu wyróżniającego banku.

Jak zidentyfikować oddział banku, mając numer rachunku?

Aby zidentyfikować jednostkę organizacyjną banku, dysponując numerem rachunku klienta, należy wpisać posiadany numer do pola wyszukiwarki „Numer konta, numer rozliczeniowy lub wyróżnik banku”. Po wpisaniu numeru pojawi się okno z informacją czy numer rachunku jest poprawny, czy nie. Po wybraniu wpisanego numeru i naciśnięciu przycisku „Szukaj”, jeśli numer jest poprawny, wyświetlone zostaną dane szczegółowe banku i jego jednostki organizacyjnej, która prowadzi dany rachunek.

Z czego składa się numer rachunku bankowego?

Dlaczego nie ma na liście mojego oddziału banku?

NBP prowadzi wykaz tylko tych jednostek banków, którym nadano numer rozliczeniowy. Numery te nadawane są przez NBP na wniosek banku. Technologia informatyczna pozwala bankom działać na jednym, scentralizowanym systemie informatycznym, do którego podłączone są wszystkie jego oddziały i inne jednostki organizacyjne. Taki bank można porównać do jednego wielkiego oddziału, w którym zlokalizowane są wszystkie rachunki jego klientów. Odmienna sytuacja jest w przypadku banku, który wykorzystuje oddziałowy system informatyczny, gdzie poszczególne oddziały pracują na odrębnych systemach. Ten fakt może być powodem, dlaczego Państwa bank uznał, że z technicznego punktu widzenia nie wszystkie jego oddziały wymagają nadania numeru rozliczeniowego. Oddział, z którym się Państwo kontaktują, nie jest zamieszczony w wykazie NBP gdyż nie został dla niego nadany numer rozliczeniowy. Na chwilę obecną jednostek organizacyjnych banków, którym nie nadano odrębnych numerów, jest ponad trzy razy więcej niż tych, które zamieszczone są w wykazach NBP.

W jaki sposób odnaleźć następcę prawnego banku, który już nie działa?

Aby odnaleźć następcę prawnego banku już nie istniejącego należy zgłosić się z zapytaniem do Departamentu Systemu Płatniczego (adres e-mail: sekretariat.dsp@nbp.pl).

Jak uzyskać numer rozliczeniowy dla nowej jednostki banku?

Należy wypełnić Kartę ewidencyjną, stanowiącą załącznik do zarządzenia Nr 15/2010 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie sposobu numeracji banków i rachunków bankowych (Dz. Urz. NBP Nr 9, poz. 9) i przekazać do Departamentu Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego.

Jak zmienić dane dla jednostki banku w ewidencji prowadzonej przez NBP?

Należy wypełnić Kartę ewidencyjną, stanowiącą załącznik do zarządzenia Nr 15/2010 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie sposobu numeracji banków i rachunków bankowych (Dz. Urz. NBP Nr 9, poz. 9) i przekazać do Departamentu Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego.

Jak często aktualizowane są dane w pliku txt?

Dane w pliku tekstowym, zamieszczone na stronie internetowej NBP, aktualizowane są w zależności od zmian nadsyłanych przez banki, nie częściej niż raz w tygodniu.

Jaka jest struktura pliku txt?

Struktura pliku txt opisana jest w poniższym dokumencie.

W jaki sposób wczytać plik txt do programu Excel, aby zawierał polskie znaki?

W przypadku problemów z konwersją polskich znaków z pliku txt na xls należy zastosować w "Kreatorze importu" w programie Excel kodowanie "852: Europa środkowa (DOS)". Ponadto, dla zachowania poprawnego formatu importowanych danych, w oknie dialogowym umożliwiającym określenie typu danych należy zaznaczyć wszystkie kolumny i wybrać format „Tekst”.

Jak brzmi treść zarządzenia w sprawie sposobu numeracji banków i rachunków bankowych obowiązującego do 21 maja 2017 r.?

Obowiązująca do 21 maja 2017 r. treść zarządzenia Nr 15/2010 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie sposobu numeracji banków i rachunków bankowych (Dz. Urz. NBP Nr 9, poz. 9) znajdziesz w poniższym pliku.

Jak brzmi treść zarządzenia w sprawie sposobu numeracji banków i rachunków bankowych obowiązującego od 22 maja 2017 r.?

Obowiązująca od 22 maja 2017 r. treść nowego zarządzenia Nr 7/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie sposobu numeracji banków i rachunków bankowych (Dz. Urz. NBP, Poz. 3) znajdziesz w poniższym pliku.

Czym się różni zarządzenie nr 15/2010 od nowego zarządzenia nr 7/2017?”

Jedną z głównych zmian jakie wprowadza nowe zarządzenie jest umożliwienie identyfikacji wszystkich placówek bankowych w Polsce poprzez nadanie im nowych numerów ewidencyjnych. Kolejną istotną zmianą w stosunku do rozwiązań stosowanych na podstawie przepisów obecnego zarządzenia jest wykorzystanie elektronicznej formy komunikacji z NBP w kwestiach regulowanych zarządzeniem.

Do czego służy wyszukiwarka?

Wyszukiwarka umożliwia uzyskanie danych o działających bankach oraz ich jednostkach organizacyjnych, którym nadano numer rozliczeniowy, tj. dane kontaktowe oraz dane przydatne przy dokonywaniu płatności (np. numer rozliczeniowy, BIC). Wyszukiwarka umożliwia również sprawdzenie poprawności krajowego numeru rachunku bankowego.

Jak korzystać z wyszukiwarki?

Należy wypełnić wybrane (lub wszystkie) pola w zależności od informacji jakie chcemy uzyskać. Wszystkie pola w wyszukiwarce zawierają funkcje podpowiedzi, z których można skorzystać wybierając odpowiednią wartość do wyświetlenia. Wybranie parametrów wyszukiwania informacji akceptujemy przyciskiem „Szukaj” (przycisk „Wyczyść” usuwa wcześniej wybrane kryteria wyszukiwania). Wynikiem jest lista banków i jednostek organizacyjnych spełniających zadane kryteria wyszukiwania. W przypadku braku danych wyszukiwanych według podanych kryteriów wyświetli się komunikat „Brak danych spełniających zadane kryteria”.

Warto wiedzieć, że wypełnienie większej liczby pól ułatwia dotarcie do poszukiwanej informacji (im mniej precyzyjne zapytanie, tym dłuższa lista danych do przeglądania).

Wybierając odpowiednią opcję w polu „Typ banku” można uzyskać informacje dotyczące banków (bez banków spółdzielczych) lub tylko banków spółdzielczych – bez podziału lub z podziałem na zrzeszone lub niezrzeszone . Pozostawiając to oraz wszystkie pozostałe pola puste uzyskamy informacje nt. wszystkich banków (wraz z bankami spółdzielczymi) i ich jednostek organizacyjnych działających w Polsce.

W polu „Nazwa banku” można wybrać bank z listy (lista alfabetyczna) lub wpisać, jeśli jest znana, nazwę banku (np. Narodowy Bank Polski), nazwę handlową (wykorzystywaną przez niektóre banki np. BRE Bank SA – mBank i MuliBank) lub skrót nazwy banku (np. NBP). W trakcie wpisywania tekstu system wyświetli listę podpowiedzi (z wpisaną frazą), z której należy wybrać opcję do wyświetlenia.

Wpisując w polu „Numer konta, numer rozliczeniowy lub wyróżnik banku”:

 • - symbol wyróżniający banku (np. 101) - otrzymamy informację o banku korzystającym z danego wyróżnika i tych jego jednostkach organizacyjnych, którym nadano numery rozliczeniowe (po wpisaniu wyróżnika, który nie jest wykorzystywany przez żaden bank wyświetli się komunikat „Brak danych spełniających zadane kryteria”,
 • - numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku (np. 10101674) - otrzymamy szczegółowe dane jednostki organizacyjnej oraz banku, do którego dana jednostka należy,
 • - numer rachunku bankowego – otrzymamy informację czy numer rachunku jest poprawny (NRB - Numer Rachunku Bankowego, wartość poprawna - kolor niebieski) czy nie (NRB - Numer Rachunku Bankowego, wartość niepoprawna - kolor czerwony) oraz szczegółowe dane banku i jednostki organizacyjnej prowadzącej rachunek. Po wpisaniu krajowego numeru rachunku bankowego w standardzie IBAN również otrzymamy informację dotyczącą poprawności numeru oraz dane banku i jednostki organizacyjnej prowadzącej rachunek.

Pola „Województwo”, „Powiat”, „Miejscowość” i „Ulica” umożliwiają terytorialne zawężenie zakresu wyszukiwanych informacji.

Co to jest BIC?

BIC (Business Identifier Code) jest kodem banku nadanym przez organizację SWIFT wykorzystywanym przez daną jednostkę organizacyjną w rozliczeniach płatniczych.

Co to jest BIC SEPA?

BIC SEPA jest kodem banku nadanym przez organizację SWIFT stosowanym w transakcjach SEPA (Single Euro Payments Area) wykorzystywanym przez daną jednostkę organizacyjną w rozliczeniach płatniczych.

Co to jest SWIFT?

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) jest globalną organizacją, za pośrednictwem której banki, domy maklerskie, giełdy i inne instytucje finansowe wymieniają informacje, m.in. informacje o transakcjach. W celu identyfikacji tych instytucji w ramach elektronicznej wymiany danych, organizacja ta nadaje im kody BIC . Skrót SWIFT jest równocześnie nazwą systemu służącego do wymiany danych.

Co to jest IBAN?

IBAN (ang. International Bank Account Number) jest to międzynarodowy numer rachunku bankowego, stosowany globalnie do jednoznacznej identyfikacji rachunku klienta w instytucji finansowej. IBAN został stworzony aby wyeliminować problemy związane z występowaniem różnych standardów bankowości w transakcjach transgranicznych. Prace nad opracowaniem standardu jednolitego numeru rachunku bankowego stosowanego w obrocie międzynarodowym były prowadzone przez ISO (International Organization for Standardization) oraz ECBS (European Committee for Banking Standards). Elementy międzynarodowego numeru rachunku bankowego (IBAN) określa Polska Norma PN ISO 13616-1 Usługi finansowe - Międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN) - Część 1: Struktura IBAN.
Dla rachunków bankowych prowadzonych przez banki działające w Polsce IBAN tworzy się poprzez dodanie do numeru rachunku bankowego (NRB), na początku ciągu znaków, 2-literowego kodu Polski (PL). Aby poznać strukturę IBAN dla krajowych numerów rachunków bankowych, sprawdź odpowiedź na pytanie o części składowe numeru rachunku bankowego.

Co to jest NRB?

Jest to numer rachunku bankowego w polskim systemie numeracji rachunków, używany lokalnie do jednoznacznej identyfikacji rachunku bankowego klienta prowadzonego przez bank. Elementy NRB określa Polska Norma PN-F-01102 Bankowość i pokrewne usługi finansowe – Numer Rachunku Bankowego (NRB) – Elementy i zasady tworzenia. Aby poznać strukturę NRB sprawdź odpowiedź na pytanie o części składowe numeru rachunku bankowego.

Jak skontaktować się z NBP w sprawie wykazu numerów banków?

Należy zgłosić się z zapytaniem do Departamentu Systemu Płatniczego (adres e-mail: sekretariat.dsp@nbp.pl).

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2017-04-21
1 EUR4,2705
1 USD3,9841
1 CHF3,9921
1 GBP5,1003
100 JPY3,6517

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
faks:
22 185 85 18
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję