Banki w Polsce

Ewidencja numerów banków

Najczęściej zadawane pytania

Co oznacza wyraz „bank”?

Wyraz „bank” oznacza: bank krajowy lub oddział instytucji kredytowej lub oddział banku zagranicznego lub NBP.

Co to jest numer banku?

Jest to numer nadawany przez NBP nowotworzonym bankom, który stanowi unikatowy identyfikator banku i składa się z:

 • czterech cyfr w przypadku banków spółdzielczych, np.:
  • 8001 – Bank Spółdzielczy w Otwocku,
  • 9681 – Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni,
 • trzech cyfr w przypadku pozostałych banków, np.:
  • 101 – Narodowy Bank Polski,
  • 102 – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,
  • 247 – HAITONG BANK, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.

Co to jest wyróżnik?

Są to pierwsze 3 lub 4 cyfry numeru rozliczeniowego. Wyróżnik wykorzystywany jest przy generowaniu nowego numeru rozliczeniowego.

Co to jest numer rozliczeniowy?

Numer rozliczeniowy służy do identyfikacji jednostki organizacyjnej uczestniczącej w rozliczeniach lub rozrachunkach międzybankowych, jest fakultatywny, unikatowy i składa się z ośmiu cyfr.

Jak zidentyfikować oddział banku mając numer rachunku bankowego klienta?

Aby zidentyfikować bank/jednostkę organizacyjną banku, dysponując numerem rachunku bankowego klienta, należy wpisać posiadany numer rachunku klienta do pola wyszukiwarki numer konta, numer rozliczeniowy lub wyróżnik banku. Po wpisaniu tego numeru pojawi się okno z informacją czy numer rachunku jest poprawny, czy nie. Jeśli numer rachunku klienta jest poprawny, należy go potwierdzić klikając na ten numer w wyświetlonym oknie, po czym nacisnąć przycisk „Szukaj”. Zostaną wówczas wyświetlone dane szczegółowe banku i jego jednostki organizacyjnej, która prowadzi ten rachunek. Jeśli numer rachunku klienta jest niepoprawny, zidentyfikowanie banku nie będzie możliwe.

Z czego składa się numer rachunku bankowego?

Struktura Numeru Rachunku Bankowego i Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego

NRB Numer Rachunku Bankowego

Dlaczego nie ma na liście mojego oddziału banku?

Aktualnie NBP publikuje wykaz tylko tych jednostek banków, którym nadano numer rozliczeniowy. Wykaz zawierający dane wszystkich placówek będzie dostępny od 1 września 2017 r.

W jaki sposób odnaleźć następcę prawnego banku, który już nie działa?

Aby odnaleźć następcę prawnego banku, który już nie działa należy zgłosić się z zapytaniem na adres e-mail: helpdesk@nbp.pl. Zapytanie powinno zawierać możliwie najdokładniejsze dane nieistniejącego banku, co ułatwi odnalezienie jego następcy prawnego.

Jak często aktualizowane są dane w pliku txt?

Dane w pliku tekstowym, zamieszczone na stronie internetowej NBP, aktualizowane są w zależności od zmian nadsyłanych przez instytucje, nie częściej niż raz w tygodniu.

Jaka jest struktura pliku txt?

Struktura pliku txt opisana jest w poniższym dokumencie:

W jaki sposób wczytać plik txt do programu Excel, aby zawierał polskie znaki?

W przypadku problemów z konwersją polskich znaków z pliku txt na xls należy zastosować w "Kreatorze importu" w programie Excel kodowanie "852: Europa środkowa (DOS)". Ponadto, dla zachowania poprawnego formatu importowanych danych, w oknie dialogowym umożliwiającym określenie typu danych należy zaznaczyć wszystkie kolumny i wybrać format „Tekst”.

Jak brzmi treść zarządzenia w sprawie sposobu numeracji banków i rachunków bankowych obowiązującego od 22 maja 2017 r.?

Obowiązującą od 22 maja 2017 r. treść nowego zarządzenia Nr 7/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie sposobu numeracji banków i rachunków bankowych (Dz. Urz. NBP, Poz. 3) znajdziesz w poniższym pliku.

Jak brzmi treść zarządzenia w sprawie sposobu numeracji banków i rachunków bankowych obowiązującego do 21 maja 2017 r.?

Obowiązującą do 21 maja 2017 r. treść zarządzenia Nr 15/2010 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie sposobu numeracji banków i rachunków bankowych (Dz. Urz. NBP Nr 9, poz. 9) znajdziesz w poniższym pliku.

Czym się różni zarządzenie nr 15/2010 od nowego zarządzenia nr 7/2017?

Jedną z głównych zmian jakie wprowadza nowe zarządzenie jest umożliwienie identyfikacji wszystkich placówek bankowych w Polsce poprzez nadanie im nowych numerów ewidencyjnych. Kolejną istotną zmianą w stosunku do rozwiązań stosowanych na podstawie przepisów obecnego zarządzenia jest wykorzystanie elektronicznej formy komunikacji z NBP w kwestiach regulowanych zarządzeniem.

Do czego służy wyszukiwarka?

Wyszukiwarka umożliwia:

 • uzyskanie danych o działających bankach oraz ich jednostkach organizacyjnych, którym nadano numer rozliczeniowy, tj. dane kontaktowe oraz dane przydatne przy dokonywaniu płatności (np. numer rozliczeniowy, BIC),
 • sprawdzenie poprawności numeru rachunku bankowego.

Jak korzystać z wyszukiwarki?

Należy wypełnić wybrane (lub wszystkie) pola w zależności od informacji jakie chcemy uzyskać. Wszystkie pola w wyszukiwarce zawierają funkcje podpowiedzi, z których można skorzystać wybierając odpowiednią wartość do wyświetlenia. Wybranie parametrów wyszukiwania informacji akceptujemy przyciskiem „Szukaj” (przycisk „Wyczyść” usuwa wcześniej wybrane kryteria wyszukiwania). Wynikiem jest lista banków i jednostek organizacyjnych spełniających zadane kryteria wyszukiwania. W przypadku braku danych wyszukiwanych według podanych kryteriów wyświetli się komunikat „Brak danych spełniających zadane kryteria”.

Warto wiedzieć, że wypełnienie większej liczby pól ułatwia dotarcie do poszukiwanej informacji (im mniej precyzyjne zapytanie, tym dłuższa lista danych do przeglądania).

Wybierając odpowiednią opcję w polu „Typ banku” można uzyskać informacje dotyczące banków (bez banków spółdzielczych) lub tylko banków spółdzielczych – bez podziału lub z podziałem na zrzeszone lub niezrzeszone. Pozostawiając to oraz wszystkie pozostałe pola puste uzyskamy informacje nt. wszystkich banków (wraz z bankami spółdzielczymi) i ich jednostek organizacyjnych działających w Polsce.

W polu „Nazwa banku” można wybrać bank z listy (lista alfabetyczna) lub wpisać, jeśli jest znana, nazwę banku (np. Narodowy Bank Polski), nazwę handlową (wykorzystywaną przez niektóre banki np. BRE Bank SA – mBank i MuliBank) lub skrót nazwy banku (np. NBP). W trakcie wpisywania tekstu system wyświetli listę podpowiedzi (z wpisaną frazą), z której należy wybrać opcję do wyświetlenia.

Wpisując w polu „Numer konta, numer rozliczeniowy lub wyróżnik banku”:

 • symbol wyróżniający banku (np. 101) - otrzymamy informację o banku korzystającym z danego wyróżnika i tych jego jednostkach organizacyjnych, którym nadano numery rozliczeniowe (po wpisaniu wyróżnika, który nie jest wykorzystywany przez żaden bank wyświetli się komunikat „Brak danych spełniających zadane kryteria”,
 • numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku (np. 10101674) - otrzymamy szczegółowe dane jednostki organizacyjnej oraz banku, do którego dana jednostka należy,
 • numer rachunku bankowego – otrzymamy informację czy numer rachunku jest poprawny (NRB - Numer Rachunku Bankowego, wartość poprawna - kolor niebieski) czy nie (NRB - Numer Rachunku Bankowego, wartość niepoprawna - kolor czerwony) oraz szczegółowe dane banku i jednostki organizacyjnej prowadzącej rachunek. Po wpisaniu krajowego numeru rachunku bankowego w standardzie IBAN również otrzymamy informację dotyczącą poprawności numeru oraz dane banku i jednostki organizacyjnej prowadzącej rachunek.

Pola „Województwo”, „Powiat”, „Miejscowość” i „Ulica” umożliwiają terytorialne zawężenie zakresu wyszukiwanych informacji.

Co to jest BIC?

BIC (Business Identifier Code) jest kodem banku nadanym przez organizację SWIFT wykorzystywanym przez daną jednostkę organizacyjną banku w rozliczeniach płatniczych.

Co to jest BIC SEPA?

BIC SEPA jest kodem banku nadanym przez organizację SWIFT stosowanym w transakcjach SEPA (Single Euro Payments Area) wykorzystywanym przez daną jednostkę organizacyjną w rozliczeniach płatniczych.

Co to jest SWIFT?

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) jest globalną organizacją, za pośrednictwem której banki, domy maklerskie, giełdy i inne instytucje finansowe wymieniają informacje, m.in. informacje o transakcjach. W celu identyfikacji tych instytucji w ramach elektronicznej wymiany danych, organizacja ta nadaje im kody BIC. Skrót SWIFT jest równocześnie nazwą systemu służącego do wymiany danych.

Co to jest numer konta?

Jest to numer rachunku bankowego używany do jednoznacznej identyfikacji rachunku bankowego klienta prowadzonego przez bank. Opis numeru rachunku określa Polska Norma PN-F-01102 Bankowość i pokrewne usługi finansowe – Numer Rachunku Bankowego (NRB) – Elementy i zasady tworzenia. Aby poznać strukturę NRB sprawdź odpowiedź na pytanie o części składowe numeru rachunku bankowego.

Jak skontaktować się z NBP w sprawie wykazu numerów instytucji finansowych?

Zapytanie należy przesłać na adres e-mail: helpdesk@nbp.pl.

Co oznacza skrót EWIB 2.0?

EWIB 2.0 jest skrótem nazwy systemu Internetowa Baza Ewidencji Numerów Instytucji Finansowych.

Do czego służy system EWIB 2.0?

System EWIB 2.0 służy do obsługi procesu numeracji instytucji finansowych -, w tym także do gromadzenia, przetwarzania i publikowania informacji o tych instytucjach.

Jak wypełnić wniosek o nadanie numeru banku?

W celu wypełnienia wniosku o nadanie numeru banku należy:

 • w menu po lewej stronie ekranu wybrać Zgłoszenie nowej instytucji,
 • następnie w polu Rodzaj wniosku wybrać Wniosek o nadanie numeru banku,
 • wypełnić dane zawarte we Wniosku o nadanie numeru banku,
 • Następnie wybrać funkcję Generuj zgłoszenie (ikona dyskietki).

Szczegółowa instrukcja zamieszczona jest w systemie EWIB 2.0 w zakładce Ważne informacje.

Jak się skontaktować w sprawie EWIB 2.0?

W sprawach dotyczących systemu EWIB 2.0 należy kontaktować się z NBP pod numerem telefonu:
+48 801 111 000 lub drogą mailową: helpdesk@nbp.pl.

Gdzie znajduje się system EWIB 2.0?

Aby uruchomić system EWIB 2.0 należy kliknąć przycisk EWIB 2.0 znajdujący się po prawej stronie wyszukiwarki banków.

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2017-07-21
1 EUR4,2311
1 USD3,6320
1 CHF3,8195
1 GBP4,7190
100 JPY3,2503

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję