Euro

Aktualności

Przystępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do przyjęcia euro. Narodowy Bank Polski jest jedną z instytucji państwowych odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie tego procesu. Centrum Informacji o Euro NBP dostarcza przystępne, rzetelne i aktualne informacje na temat funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej i samego euro.

Nowy banknot 20 euro

Nowe 20 euro Europejski Bank Centralny zaprezentował nowy wizerunek banknotu o nominale 20 euro, który wejdzie do obiegu 25 listopada 2015 roku.
Jest to trzeci banknot z nowej zmodernizowanej serii „Europa”.


Nowy banknot jest wyposażony w ultranowoczesne zabezpieczenie w postaci okienka z portretem, który został umieszczony w hologramie, po obu stronach. Podczas oglądania go pod światło okienko staje się przezroczyste i ukazuje się twarz Europy. Podobnie jak pozostałe banknoty z serii „Europa” (o nominale 5 i 10 euro) o zabezpieczeniu świadczy również szmaragdowa liczba (połyskliwe oznaczenie nominału daje efekt przesuwającego się pionowo światła, a jego kolor przechodzi ze szmaragdowej zieleni w ciemnoniebieski) oraz znak wodny z portretem Europy.

Banknotami euro posługuje się obecnie 338 milionów ludzi w 19 krajach. Łączna wartość nominalna banknotów wynosi 1 bilion euro.

Koniunktura międzynarodowa

Najważniejsze wydarzenia: kwiecień 2015

Rozpoczęcie przez EBC skupu obligacji skarbowych

W ramach programu skupu aktywów sektora publicznego (PSPP) 9 marca br. EBC rozpoczął skup na rynku wtórnym denominowanych w euro obligacji wyemitowanych przez rządy krajów strefy euro oraz agencje i instytucje mające siedzibę w strefie euro. W dniach 9–27 marca br. Eurosystem nabył w ramach PSPP aktywa o wartości 41 mld euro.

Raport roczny EBC z działalności nadzorczej w 2014 r

W pierwszym raporcie EBC z działalności nadzorczej przedstawiono działania prowadzone w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego (SSM) od 4 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Ważny punkt wyjścia do działań w ramach SSM stanowi, opublikowana w październiku 2014 r., ocena 130 największych banków strefy euro oraz Litwy, obejmująca badanie jakości aktywów i testy warunków skrajnych.

Raport ESRB w sprawie traktowania ekspozycji na zobowiązania rządów

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego zwróciła w raporcie uwagę na problem związany z obecnym stanem uregulowań prawnych dotyczących inwestowania w rządowe instrumenty dłużne. Raport ma stanowić przyczynek do międzynarodowej dyskusji na temat ekspozycji instytucji finansowych na zobowiązania rządów.

Posiedzenie Rady Generalnej ESRB

Podczas posiedzenia Rady Generalnej ESRB omówiono czynniki ryzyka występujące w sektorze finansowym, działania makroostrożnościowe podejmowane przez kraje UE w 2014 r. oraz kwestię stosowania współczynnika dźwigni jako instrumentu makroostrożnościowego. Ponadto Rada Generalna powołała na 4-letnią kadencję 12 nowych członków Doradczego Komitetu Naukowego.

Decyzja EBA o nieprzeprowadzaniu testów warunków skrajnych sektora bankowego w 2015 r.

W 2015 r. zamiast przeprowadzenia testów warunków skrajnych sektora bankowego EBA przygotuje raport na temat sytuacji europejskich banków, zawierający m.in. dane odnośnie do bilansów instytucji kredytowych i ich portfeli. Testy warunków skrajnych zaplanowano na rok 2016.

Więcej w Przeglądzie Spraw Europejskich Narodowego Banku Polskiego.

Kalendarz wydarzeń: kwiecień 2015

DataWydarzenie
1 kwietnia posiedzenie Rady Prezesów EBC (bez decyzji z zakresu polityki pieniężnej)
15 kwietnia posiedzenie Rady Prezesów EBC (z decyzjami w sprawie polityki pieniężnej)
24–25 kwietnia nieformalne posiedzenie Eurogrupy/ Rady ECOFIN
27–30 kwietnia sesja plenarna Parlamentu Europejskiego
28-29 kwietnia posiedzenie Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA)

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2015-04-27
1 EUR4,0214
1 USD3,7115
1 CHF3,8822
1 GBP5,6216
100 JPY3,1140

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka