Euro

Aktualności

Przystępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do przyjęcia euro. Narodowy Bank Polski jest jedną z instytucji państwowych odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie tego procesu. Centrum Informacji o Euro NBP dostarcza przystępne, rzetelne i aktualne informacje na temat funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej i samego euro.

Zapraszamy: konferencja „Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej”

Interesuje Cię tematyka euro oraz funkcjonowanie Unii Europejskiej? Narodowy Bank Polski wraz z Uniwersytetem Warszawskim zaprasza na konferencje „Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej”, która odbędzie się w dniach 28–29 września na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Pierwszy dzień konferencji zatytułowany „Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej” poświęcony będzie zagadnieniom dotyczącym konkurencyjności Unii Europejskiej, funkcjonowaniem Unii Gospodarczo-Walutowej czy strefy euro. Wykład otwierający wygłosi dr Paweł Samecki - członek Zarządu NBP, który zasiada również w komitecie naukowym konferencji wraz z prof. Ryszardem Kokoszczyńskim, zastępcą dyrektora generalnego Instytutu Ekonomicznego. Komitet kierowany jest przez prof. Krzysztofa Opolskiego. Gośćmi specjalnymi konferencji będą prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Jerzy Osiatyński, prof. Jan Toporowski oraz prof. Andrzej Wojtyna. Obok wystąpień plenarnych i dyskusji z udziałem audytorium przewidziano również obrady w trzech sekcjach tematycznych.

Drugi dzień konferencji pt., „Dokąd zmierzasz Europo? Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej” otworzy wystąpienie prof. Małgorzaty Zaleskiej. W zaplanowanym panelu dyskusyjnym na temat przyszłości Unii Europejskiej wezmą udział m.in. dr Halina Wasilewska-Trenkner, przewodnicząca Rady ds. Edukacji Ekonomicznej oraz dr Andrzej Rzońca, członek Rady Polityki Pieniężnej.

Wydarzenie jest częścią programu edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego i kończyć będzie szóstą już edycję ogólnopolskich studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”. Program konferencji dostępny jest na tej stronie.

Koniunktura międzynarodowa

Najważniejsze wydarzenia: czerwiec 2015

Koniec programu pomocowego dla Grecji wobec braku porozumienia w kwestii warunków kontynuowania wsparcia finansowego

Rząd Grecji nie dokonał spłaty zobowiązań wobec MFW w terminie do 30 czerwca 2015 r. i tym samym stracił dostęp do środków finansowych Funduszu. Wobec braku porozumienia między rządem Grecji a wierzycielami (MFW, KE, EBC) Eurogrupa nie wyraziła zgody na przedłużenie porozumienia pomocowego dla Grecji. Europejski Bank Centralny nie zdecydował się na zwiększenie awaryjnego wsparcia płynnościowego ELA, zapewniającego płynność greckim bankom. W konsekwencji bank centralny Grecji zarekomendował przerwę w pracy banków i ograniczenie przepływów kapitałowych.

Plan działania na rzecz sprawiedliwego i skutecznego systemu podatków korporacyjnych w UE

Komisja Europejska przedstawiła Plan działania na rzecz sprawiedliwego i skutecznego systemu podatków korporacyjnych w UE – propozycję inicjatyw mających na celu ograniczenie zjawiska unikania opodatkowania. Wśród planowanych działań znalazły się między innymi: wprowadzenie obowiązkowej, wspólnej i skonsolidowanej podstawy opodatkowania korporacyjnego, wdrożenie bardziej efektywnego systemu opodatkowania, tak aby przedsiębiorstwa płaciły podatki w krajach, w których osiągają zyski, oraz zwiększenie przejrzystości podatkowej państw UE i krajów trzecich.

Raport czterech przewodniczących i prezesa EBC nt. dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej

Raport czterech przewodniczących i prezesa EBC zakłada, że dokończenie budowy unii gospodarczej i walutowej, obejmującej unię gospodarczą, unię finansową, unię fiskalną i unię polityczną, będzie przebiegać w dwóch etapach, z których drugi – zgodnie z założeniami - zakończy się w 2025 r.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie zgodności z przepisami unijnymi programu OMT

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że ogłoszony przez EBC program skupu obligacji skarbowych na rynkach wtórnych jest zgodny z zapisami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Statutu ESBC i EBC.

Raporty Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

ESRB opublikowała trzy raporty istotne dla działalności sektora bankowego: raport na temat polityki makroostrożnościowej prowadzonej w krajach UE w 2014 r., raport w sprawie stosowania wskaźnika dźwigni jako instrumentu makroostrożnościowego oraz raport na temat ryzyka nieprawidłowego prowadzenia działalności (misconduct risk).

Więcej w Przeglądzie Spraw Europejskich Narodowego Banku Polskiego.

Kalendarz wydarzeń: lipiec 2015

DataWydarzenie
1 lipca początek luksemburskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
1 lipca posiedzenie Rady Prezesów EBC (bez decyzji z zakresu polityki pieniężnej)
6–9 lipca sesja plenarna Parlamentu Europejskiego
13–14 lipca posiedzenie Eurogrupy/Rady Ecofin
16 lipca posiedzenie Rady Prezesów EBC (z decyzją w sprawie polityki pieniężnej)
24 lipca posiedzenie Rady Ecofin (w sprawie budżetu)

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2015-07-31
1 EUR4,1488
1 USD3,7929
1 CHF3,9355
1 GBP5,9045
100 JPY3,0529

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka