Edukacja: Konkursy

VI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną
z zakresu nauk ekonomicznych - ARCHIWUM

UWAGA! Wydłużamy termin składania prac do 30 czerwca 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że zaktualizowano Regulamin Konkursu w zakresie:

 • aktualizacji zapisu § 6 Regulaminu dotyczącego przekazania praw autorskich,
 • zapisów dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO,
 • zmiany załączników do Regulaminu w tym dodanie załącznika nr 1b.

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP
za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem Konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów,
w szczególności polityką pieniężną i rynkami finansowymi.

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Polski w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Prace na Konkurs mogą być zgłaszane przez autorów, a także − za ich zgodą − przez uczelnie, promotorów i recenzentów.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje 1:

 • w przypadku pracy doktorskiej:
  • nagrodę główną w wysokości 30 000 zł,
  • trzy wyróżnienia po 10 000 zł,
 • w przypadku pracy habilitacyjnej:
  • nagrodę główną w wysokości 50 000 zł,
  • trzy wyróżnienia po 20 000 zł.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Jerzy Duszyński.

Przypominamy – prace wraz z formularzami można nadsyłać do 30 czerwca 2018 r. na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

z dopiskiem Konkurs na pracę doktorską/habilitacyjną.

O przyjęciu pracy na Konkurs decyduje data stempla pocztowego.

Prace nadesłane na konkurs powinny zostać dostarczone w wersji elektronicznej, nagrane na płycie CD/DVD w formacie doc, docx, pdf lub rtf. O ile to możliwe, praca powinna być zapisana w jednym pliku. Jeśli rozdziały pracy są zapisane
w oddzielnych plikach, prosimy je umieścić w jednym katalogu. Opisy plików i katalogów powinny zawierać: imię/inicjał
i nazwisko oraz dopisek praca doktorska/habilitacyjna. Płyta CD/DVD powinna być podpisana w następujący sposób: imię, nazwisko, praca doktorska/habilitacyjna i ewentualnie tytuł pracy.

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędą się w IV kwartale 2018 r.

Koordynator:

Anna Grzeszczyk
e-mail: konkursy.DEW@nbp.pl
tel. 22 185 91 97

Pliki do pobrania:


1 Kapituła może dokonać innego podziału nagród.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję