Edukacja: Konkursy

Nagrody za najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne z zakresu nauk ekonomicznych już przyznane

Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną

22 listopada 2018 r. zakończyła się VI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem konkursów jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej oraz zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii oraz finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

Zgłoszeń do konkursu można było dokonać od 9 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku. Przyjmowane były prace, na podstawie których autorzy uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę ogłoszenia Konkursu, tj. w okresie między 1.01.2016 r. a 31.12.2017 r.

Decyzją Kapituły Konkursu, w składzie:

 1. Prof. dr hab. Alojzy Nowak – Przewodniczący Kapituły,
 2. Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński – Członek Kapituły,
 3. Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski – Członek Kapituły,
 4. Dr hab. Feliks Grądalski, prof. SGH – Członek Kapituły,
 5. Dr hab. Kazimierz Kloc, prof. SGH – Członek Kapituły,
 6. Dr hab. Marta Kightley, prof. SGH – Członek Kapituły,
 7. Dr hab. Eryk Łon, prof. UEP – Członek Kapituły,
nagrody za najlepszą pracę doktorską zostały przyznane:
 • wyróżnienie w wysokości 10 000 zł – p. dr. inż. Bogusławowi Bujakowi z Politechniki Warszawskiej za pracę pt. „Model organizacji nadzoru bankowego w Polsce” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. n. ekon. inż. Janusza Zawiły-Niedźwieckiego, prof. PW,

 • wyróżnienie w wysokości 10 000 zł – p. dr Magdalenie Marii Kozińskiej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę pt. „Analiza skuteczności narzędzi resolution w warunkach kryzysu systemowego” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Małgorzaty Zaleskiej,

 • wyróżnienie w wysokości 10 000 zł – p. dr. Marcinowi Czaplickiemu ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę pt. „Regulacje makroostrożnościowe. Wpływ stabilności finansowej na stabilizowanie gospodarki” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. Pawła Niedziółki, prof. SGH,

 • wyróżnienie w wysokości 10 000 zł – p. dr. Arkadiuszowi Sieroniowi z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za pracę pt. „Skutki wzrostu podaży pieniądza z perspektywy efektu Cantillona” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Witolda Kwaśnickiego,

 • wyróżnienie w wysokości 10 000 zł – p. dr. Andrzejowi Dżurykowi z Uniwersytetu Gdańskiego za pracę pt. „Rola listów zastawnych w zwiększaniu stabilności polskiego systemu finansowego” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. Leszka Pawłowicza, prof. UG,

 • wyróżnienie w wysokości 10 000 zł – p. dr. Krzysztofowi Beck z Uczelni Łazarskiego w Warszawie za pracę pt. „Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych w krajach Unii Europejskiej” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. Waldemara Florczaka, prof. UJ. Stopień naukowy został nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

nagrody za najlepszą pracę habilitacyjną zostały przyznane:
 • druga nagroda w wysokości 40 000 zł – p. dr. hab. Michałowi Konopczyńskiemu z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za pracę pt. „Optymalna polityka fiskalna w gospodarce otwartej w świetle teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego”,

 • I wyróżnienie w wysokości 23 000 zł – p. dr. hab. Ireneuszowi Dąbrowskiemu ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę pt. „Mechanizmy sprzężeń zwrotnych a równowaga i dynamika systemu ekonomicznego”,

 • II wyróżnienie w wysokości 23 000 zł – p. dr. hab. Krzysztofowi Makarskiemu ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę pt. „Polityka makroekonomiczna w cyklu koniunkturalnym oraz znaczenie frykcji finansowych”,

 • III wyróżnienie w wysokości 23 000 zł – p. dr. hab. Małgorzacie Olszak z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Procykliczność działalności bankowej”. Stopień naukowy został nadany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

VI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych objęta została Patronatem Honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Patronatem Honorowym Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Archiwum

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję