Edukacja: Konkursy

XI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych - wydłużenie terminu i aktualizacja Regulaminu

Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską

UWAGA! Wydłużamy termin składania prac do 30 czerwca 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że zaktualizowano Regulamin Konkursu w zakresie:

  • aktualizacji zapisu § 6 Regulaminu dotyczącego przekazania praw autorskich,
  • zapisów dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO,
  • zmiany załączników do Regulaminu w tym dodanie załącznika nr 1b.

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP
za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów polskich uczelni tematyką makroekonomii i finansów,
w szczególności polityką pieniężną oraz rynkami finansowymi.

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Prace na Konkurs mogą być zgłaszane przez autorów, a także − za ich zgodą − przez uczelnie i promotorów.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje 1:

  • pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
  • drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
  • trzecią nagrodę w wysokości 7 000 zł,

oraz dwa wyróżnienia po 5000 zł.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Jerzy Duszyński.

Przypominamy – prace wraz z formularzami można nadsyłać do 30 czerwca 2018 r. na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską.

O przyjęciu pracy na Konkurs decyduje data stempla pocztowego.

Prace nadesłane na Konkurs powinny zostać dostarczone w wersji elektronicznej, nagrane na płycie CD/DVD w formacie doc, docx, pdf lub rtf. O ile to możliwe, praca powinna być zapisana w jednym pliku. Jeśli rozdziały pracy są zapisane
w oddzielnych plikach, prosimy umieścić je w jednym katalogu. Opisy plików i katalogów powinny zawierać: imię/inicjał
i nazwisko oraz dopisek praca mgr. Płyta CD/DVD powinna być podpisana w następujący sposób: imię, nazwisko, praca magisterska i ewentualnie tytuł pracy.

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędą się w IV kwartale 2018 r.

Koordynator:

Anna Grzeszczyk
e-mail: konkursy.DEW@nbp.pl
tel. 22 185 91 97

Pliki do pobrania:


1 Kapituła może dokonać innego podziału nagród.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję