Edukacja

Regulamin praktyk studenckich dla studentów studiujących na uczelniach w Polsce

Data publikacji: 13-12-2017

Praktyka ma na celu ułatwienie studentowi uzyskania materiałów do prac dyplomowych z zakresu ekonomii, bankowości i finansów. Odbywający praktykę zobowiązany jest przestrzegać wewnętrznych przepisów, regulacji, procedur obowiązujących w Narodowym Banku Polskim.

 1. Narodowy Bank Polski przyjmuje studentów jedynie na praktyki indywidualne i nie zawiera umów z uczelniami, na ich organizację.
 2. O praktykę w NBP mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli 18 rok życia.
 3. Praktyki studenckie realizowane są w Centrali oraz w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego w terminie od 1 czerwca do 30 września.
 4. Na praktyki w NBP przyjmowani są przede wszystkim studenci:
  • II i III roku studiów licencjackich, IV i V roku studiów jednolitych magisterskich oraz I i II roku studiów magisterskich uzupełniających, którzy zbierają materiały do prac dyplomowych z zakresu ekonomii, bankowości i finansów lub do egzaminu końcowego,
  • którzy uzyskali średnią ocen z egzaminów za poprzedni rok akademicki nie niższą niż 4,0.
 5. Praktykę studencką w NBP można odbyć tylko raz w trakcie studiów.
 6. Na praktyki można aplikować wyłącznie drogą elektroniczną.
 7. Formularz rejestracyjny jest aktywny od pierwszego poniedziałku stycznia*) do 30 kwietnia na stronie www.nbp.pl.
 8. Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o praktykę studencką w NBP:
  • podanie skierowane do Dyrektora Departamentu Kadr NBP podpisane przez studentkę/studenta wraz z propozycją 3 terminów odbycia praktyki, W podaniu należy również określić szczególne potrzeby w przypadku niepełnosprawności.
  • wykaz osiągnięć (edukacyjnych, naukowych i zawodowych),
  • zaświadczenie z uczelni potwierdzające formę, rok i kierunek studiów wraz z informacją o średniej z egzaminów za poprzedni rok akademicki,
  • plan pracy licencjackiej/magisterskiej zatwierdzony i podpisany przez promotora lub zakres zainteresowań naukowych studenta przedstawiony w punktach.
 9. Wymagane dokumenty należy załączyć w wersji elektronicznej do Formularza rejestracyjnego.
 10. Kandydat na praktyki w NBP otrzyma odpowiedź drogą elektroniczną w ciągu 30 dni od daty złożenia aplikacji. Od decyzji odmownej nie przysługuje odwołanie.
 11. W przypadku nieprzyjęcia studenta na praktykę jego dane wraz z załącznikami dołączonymi do wniosku zostaną usunięte z systemu po 30 dniach od zakończenia naboru na praktyki studenckie. Operacja ta jest nieodwracalna.
 12. NBP zastrzega sobie prawo do zmiany terminu praktyki, innego niż wskazany w podaniu (w takim przypadku będzie ustalany telefonicznie z kandydatem na praktyki).
 13. Aplikacje bez kompletu wymaganych dokumentów, bez numeru rejestracji internetowej generowanego automatycznie w momencie rejestracji oraz bez podpisanej klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych, nie będą rozpatrywane.
 14. Praktyka trwa 2 lub 3 tygodnie. Praktyka rozpoczyna się w poniedziałek o godz. 9:00, a kończy w piątek o godz. 15.00.
 15. Każda aplikacja jest rozpatrywania indywidualnie zgodnie z określonymi zasadami praktyk.
 16. Na czas praktyk NBP zapewnia stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Student ma również możliwość korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu na własnych urządzeniach. W tym celu niezbędne jest wskazanie w Formularzu rejestracyjnym liczby tych urządzeń (maksymalnie 2).
 17. Praktyki w NBP są nieodpłatne. NBP nie ma możliwości zapewnienia zakwaterowania ani wyżywienia w czasie trwania praktyk i nie refunduje kosztów przejazdu na praktykę.
 18. NBP wydaje zaświadczenie o odbyciu praktyki, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu uzupełnione, na życzenie praktykanta, o opinię opiekuna merytorycznego o przebiegu praktyki.
 19. Dane dotyczące odbytych praktyk będą dostępne w NBP przez okres 5 lat od zakończenia praktyki i po tej dacie automatycznie usuwane z systemu.
 20. Ewentualne pytania w sprawie praktyk mogą być kierowane na adres e-mail: praktyki.studenckie@nbp.pl

- Rejestracja na praktyki studenckie w NBP dla studentów studiujących na uczelniach w Polsce

WAŻNE
Jeśli jesteś studentem uczelni w innym kraju niż Polska, rejestrujesz się tu:
Internship at NBP for students outside Poland*) W przypadku, gdy w pierwszy poniedziałek stycznia przypada święto, formularz dostępny jest następnego dnia.

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-04-20
1 EUR4,1724
1 USD3,3881
1 CHF3,4827
1 GBP4,7660
100 JPY3,1483

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję