O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Edukacji i Wydawnictw

Dyrektor: Sylwia Matusiak

W skład departamentu wchodzą:

  • Wydział Edukacji,
  • Zespół ds. Ewaluacji i Rady ds. Edukacji Ekonomicznej,
  • Zespół Wydawnictw,
  • Zespół ds. NBPortal i Klubu IMPULS,
  • Centralna Biblioteka NBP,
  • Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka.

Wydział Edukacji

Głównym zadaniem Wydziału Edukacji jest pobudzanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych, których celem jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie, służących zrozumieniu zasad działania banku centralnego, gospodarki rynkowej, procesów ekonomicznych, w tym dotyczących Unii Gospodarczej i Walutowej. Są to działania o zróżnicowanej skali (ogólnopolskie, lokalne i regionalne), adresowane do różnych grup społecznych i zawodowych, w tym środowisk szkolnych, studenckich, dziennikarzy oraz osób ze środowisk wiejskich i niewielkich miejscowości. We współpracy z mediami realizowane są przedsięwzięcia edukacyjne przede wszystkim dotyczące aktualnych wyzwań, dotyczące m.in. przeciwdziałania inflacji, związane z rolą banku centralnego, stabilnością systemu finansowego, a także z przeciwdziałaniem zjawisku wykluczenia finansowego oraz z upowszechnianiem obrotu bezgotówkowego.

W ramach działań własnych Wydział Edukacji organizuje m.in. Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską, doktorską i habilitacyjną, a także Konkurs na pracę pisemną skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz prowadzi Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z dziedziny bankowości i finansów.

Wydział Edukacji zapewnia obsługę Komisji ds. Wspierania Społecznych Inicjatyw Edukacyjnych, która odpowiedzialna jest za opiniowanie wpływających do NBP wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć o charakterze lokalnym i regionalnym, w wysokości dofinansowania poniżej 30 000 zł. W jej skład wchodzą przedstawiciele departamentów Centrali NBP.

Zespół ds. Ewaluacji i Rady ds. Edukacji Ekonomicznej

Podstawowym zadaniem Zespołu ds. Ewaluacji jest koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z ewaluacją działań edukacyjnych NBP. Efektem tych prac jest uzyskiwanie zobiektywizowanej oceny celowości i skuteczności prowadzonych przez NBP działań . Zadaniem Zespołu jest także upowszechnianie wyników badań ewaluacyjnych oraz tworzenie katalogu dobrych praktyk w zakresie edukacji ekonomicznej.

Zespół Wydawnictw

Głównym zadaniem Zespołu Wydawnictw jest prowadzenie działalności wydawniczej związanej w szczególności z aktywnością naukową i edukacyjną NBP. Wśród publikacji można wyróżnić:

  • wydawnictwa statystyczno-analityczne związane z działalnością NBP,
  • wydawnictwa naukowe,
  • wydawnictwa przygotowane we współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym,
  • wydawnictwa nieperiodyczne (np. foldery numizmatyczne).

Zespół ds. NBPortal i Klubu IMPULS

Do głównych zadań Zespołu należy upowszechnienie, poprzez platformę edukacyjną NBPortal.pl, wiedzy o gospodarce, informacji o mechanizmach rynkowych oraz zasadach funkcjonowania banków i rynków finansowych wśród młodzieży gimnazjalnej, licealnej, studentów oraz nauczycieli. Bardzo ważnym zadaniem Zespołu jest również rozwijanie Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS oraz Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości. Nadrzędnym celem tego programu jest promocja projektów edukacyjnych NBP wśród nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i pokrewnych (m.in. podstaw przedsiębiorczości, matematyki, wiedzy o społeczeństwie) w gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych, a także umożliwianie nauczycielom i uczniom aktywnego uczestnictwa w praktycznych formach zdobywania wiedzy ekonomicznej.

Centralna Biblioteka NBP

Centralna Biblioteka Narodowego Banku Polskiego oferuje, ogólnie dostępny, specjalistyczny księgozbiór liczący ponad 130 tys. książek oraz 390 tytułów czasopism krajowych i zagranicznych. CB NBP uważana jest za jedną z najlepiej zaopatrzonych bibliotek ekonomicznych w kraju i posiada status biblioteki naukowej. Umożliwia szeroki dostęp do pełnotekstowych zbiorów czasopism i książek elektronicznych. Osoby z dysfunkcją wzroku mają do dyspozycji specjalistyczne stanowisko komputerowe.

Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka

Tworzone Centrum Pieniądza NBP będzie głównym w skali kraju ośrodkiem wiedzy o historii pieniądza i jego roli od czasów antycznych aż po najnowsze systemy płatnicze. Służyć będzie również upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii gospodarczej Polski i świata, losów polskiej bankowości oraz roli i znaczenia polskich banków centralnych.

Zobacz również:

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2016-09-26
1 EUR4,3075
1 USD3,8324
1 CHF3,9596
1 GBP4,9560
100 JPY3,8081

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
faks:
22 185 85 18
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję