O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Rozliczeń Transakcji Finansowych

Dyrektor: Ewa Ferenc

Do głównych zadań Departamentu Rozliczeń Transakcji Finansowych należy:

 • ewidencja, kontrola i rozliczenia operacji zagranicznych dokonywanych przez NBP, w tym operacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego,
 • zabezpieczenie stosownej infrastruktury dla przeprowadzania rozliczeń zagranicznych NBP.
Zadania szczegółowe:
w ramach procesu ewidencji, kontroli i rozliczeń operacji zagranicznych w departamencie wykonywane są m.in.:
 • bieżąca weryfikacja transakcji finansowych przeprowadzanych w ramach procesu zarządzania rezerwami dewizowymi , z uwzględnieniem zgodności z uwarunkowaniami rynkowymi, ustanowionymi ograniczeniami oraz stanami na rachunkach walutowych i powierniczych,
 • rozliczenia na rachunkach bieżących oraz powierniczych, prowadzonych dla NBP przez wybranych korespondentów oraz weryfikacja zgodności sald,
 • zarządzanie płynnością na rachunkach walutowych NBP,
 • zadania z zakresu rachunkowości, w tym prowadzenie księgi pomocniczej systemu operacji zagranicznych oraz przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz pozycji pozabilansowych dotyczących procesu zarządzania rezerwami dewizowymi,
 • zadania związane z utrzymywaniem baz danych statycznych niezbędnych dla procesów ewidencyjno-rozliczeniowych operacji zagranicznych;
w związku z prowadzeniem spraw związanych z bankowością korespondencyjną departament:
 • projektuje rozwiązania kierunkowe oraz inicjuje i realizuje działania w zakresie ustanawiania relacji w obszarze rozliczeń zagranicznych NBP oraz prowadzi i koordynuje działania formalno-prawne z tym związane,
 • monitoruje wybrane systemy rozrachunku papierów wartościowych oraz walut obcych w celu stosownej adaptacji własnej infrastruktury rozliczeniowej,
 • monitoruje uregulowania podatkowe w zakresie wybranych instrumentów finansowych,
 • ustala i aktualizuje listy wzorów podpisów osób posiadających pełnomocnictwa do składania w obrocie zagranicznym oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych NBP.
W departamencie prowadzone są również analizy wpływu na wynik finansowy NBP transakcji przeprowadzanych w ramach procesu zarządzania rezerwami dewizowymi, sporządzana jest sprawozdawczość finansowa oraz dokonywane jest monitorowanie i prognozowanie wybranych pozycji wyniku finansowego NBP.

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-04-19
1 EUR4,1665
1 USD3,3693
1 CHF3,4777
1 GBP4,7770
100 JPY3,1381

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję