O NBP

Współpraca techniczna NBP

O współpracy technicznej na rzecz państw rozwijających się

Narodowy Bank Polski, podobnie jak inne europejskie banki centralne, współpracuje z bankami centralnymi z państw rozwijających się. Jedną z form tej kooperacji jest współpraca techniczna. Współpraca techniczna NBP realizowana jest zgodnie ze stosowną uchwałą Zarządu NBP, dokumentami programowymi, a także umowami i porozumieniami dwustronnymi lub dotyczącymi udziału NBP w międzynarodowych działaniach pomocowych organizowanych lub finansowanych przez banki centralne oraz inne instytucje. Nadrzędnym celem współpracy technicznej NBP - zgodnie z Programem współpracy technicznej Narodowego Banku Polskiego 2016+, przyjętym przez Zarząd NBP 3 grudnia 2015 r., - jest wsparcie instytucji partnerskich w osiąganiu przez nie jak najwyższych standardów w obszarze bankowości centralnej dzięki wykorzystaniu przekazywanej im przez NBP specjalistycznej wiedzy wzbogaconej polskimi doświadczeniami, w tym w zakresie tworzenia i funkcjonowania niezależnego banku centralnego.

Program współpracy technicznej NBP cieszy się dużym zainteresowaniem wśród instytucji partnerskich i jest wysoko oceniany m. in. z uwagi na doświadczenia Polski z okresu transformacji gospodarczej, reform poprzedzających akcesję do Unii Europejskiej oraz kryzysu gospodarczego z 2008 r. Zróżnicowana oferta szkoleniowa (wielość form i różnorodność tematów), jak też zapewnianie tłumaczenia spotkań na język rosyjski przyczyniają się do wzrostu liczebności odbiorców tej działalności NBP.

Oferta współpracy – corocznie opracowywana w formie katalogu – powstaje w oparciu o analizę potrzeb szkoleniowych partnerów programu oraz propozycji seminariów i warsztatów zgłaszanych na dany rok przez departamenty NBP.

Aktualna lista seminariów i warsztatów zostanie umieszczona w Katalogu Współpracy Technicznej 2019 (Technical Cooperation Catalogue 2019). Jak co roku katalog zostanie przygotowany w języku angielskim i języku rosyjskim.

Pozostałe działania (wizyty studyjne, staże oraz wyjazdy eksperckie) planowane i organizowane są na bieżąco, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez instytucje partnerskie i dostępności zasobów NBP.

Tematyka i formy współpracy technicznej

NBP realizuje współpracę techniczną w następujących formach:

 • seminaria (2-3 dni) dla maksymalnie 25 ekspertów z banków centralnych krajów rozwijających się;
 • warsztaty (2-3 dni) dla maksymalnie15 ekspertów z banków centralnych krajów rozwijających się;
 • wizyty studyjne (2-5 dni) dla niewielkich grup ekspertów z jednego bądź kilku banków centralnych;
 • staże (2-8 tygodni) dla 1-2 ekspertów z wybranego banku centralnego;
 • wyjazdy eksperckie przedstawicieli NBP na zaproszenie banków centralnych;
 • konsultacje telefoniczne i e-mailowe;
 • udział w projektach międzynarodowych realizowanych na rzecz instytucji partnerskich.

Współpraca techniczna NBP dotyczy w szczególności następujących zagadnień:

 • polityka pieniężna i jej instrumenty,
 • statystyka bilansu płatniczego, statystyka monetarna, sprawozdawczość statystyczna,
 • edukacja ekonomiczna,
 • integracja europejska i współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi,
 • systemy informatyczne, bezpieczeństwo teleinformatyczne,
 • audyt wewnętrzny,
 • organizacja zamówień publicznych,
 • działalność informacyjna i promocyjna NBP,
 • polityka kadrowa, system oceny i szkolenia pracowników,
 • ochrona fizyczna i przewóz wartości,
 • system płatniczy,
 • rachunkowość w banku centralnym i inne.

Priorytetowi partnerzy programu

Podobnie jak w latach 2013–2015, od 2016 r. działania w zakresie współpracy technicznej NBP kierowane są w pierwszej kolejności do banków centralnych i instytucji partnerskich z:

 • krajów należących wraz z Polską do konstytuanty w Międzynarodowym Funduszu Walutowym lub Grupie Banku Światowego: Azerbejdżan, Kazachstan, Republika Kirgizji, Serbia, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan;
 • krajów objętych programem Partnerstwa Wschodniego: Azerbejdżan, Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina;
 • krajów kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia oraz Turcja.

Mając na uwadze dbałość NBP o efektywność współpracy technicznej, przedsięwzięcia bilateralne i długoterminowe kierowane są wyłącznie do partnerów priorytetowych. Natomiast działania w ramach multilateralnej współpracy technicznej NBP (seminaria i warsztaty) są kierowane również do przedstawicieli banków centralnych krajów spoza powyższej listy. Poszczególne formy współpracy realizowanej przez NBP obrazuje poniższa tabela:

Współpraca podstawowa Współpraca długoterminowa
Program horyzontalny Pakiet tematyczny
Priorytet Rozwój indywidualny pracowników. Rozwój indywidualny pracowników oraz potencjału instytucji jako całości. Rozwój indywidualny pracowników oraz potencjału instytucji jako całości.
Zakres Standardowa oferta pomocowa - wiele obszarów bankowości centralnej (oferta z Katalogu PT) Oferta pomocowa w kilku wybranych obszarach bankowości centralnej (optymalnie 2-3). Dedykowana i specjalistyczna oferta pomocowa - 1 starannie wyselekcjonowany obszar bankowości centralnej.
Horyzont czasowy Roczny/Ad hoc 2-3 lata lub dłużej 2-3 lata lub dłużej
Proces przygotowawczy Odpowiedź na aplikacje do udziału w seminariach i warsztatach. Przed ew. akceptacją, rozpoznanie zakresu zadań, luki kompetencyjnej oraz celu udziału w seminarium lub warsztacie. Ogólna ocena potrzeb beneficjenta i efektów dotychczasowej współpracy z NBP. Ustalenie harmonogramu dalszej współpracy w dłuższej perspektywie oraz założeń monitoringu i ewaluacji. Kompleksowa analiza sytuacji wewnętrznej i potrzeb beneficjenta oraz efektów dotychczasowej współpracy z NBP. Opracowanie założeń pakietu, z uwzględnieniem celów/rezultatów, procesu wdrażania, monitoringu i ewaluacji.
Współpraca z innymi donatorami - Do rozważenia. Pożądana

Kontakt

e-mail: tct@nbp.pl
fax: 22 185 10 93

Magdalena Berlińska
tel.: 22 185 45 50
e-mail: magdalena.berlinska@nbp.pl

Katarzyna Drabarek
tel.: 22 185 41 41
e-mail: katarzyna.drabarek@nbp.pl

Monika Lenard
tel.: 22 185 13 78
e-mail: monika.lenard@nbp.pl

Wiktoria Matyska
tel.: 22 185 22 85
e-mail: wiktoria.matyska@nbp.pl

Anna Paprotna
tel.: 22 185 15 72
e-mail: anna.paprotna@nbp.pl

Irena Paszkowska
tel.: 22 185 91 76
e-mail: irena.paszkowska@nbp.pl

Ewa Rakowska
(czasowo nieobecna)
tel.: 22 185 11 08
e-mail: ewa.rakowska@nbp.pl

Rita Stokłosa
tel.: 22 185 11 08
e-mail: rita.stoklosa@nbp.pl

Bożena Śliwińska
tel.: 22 185 28 67
e-mail: bozena.sliwinska@nbp.pl

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję