Publikacje

Różne publikacje

System bankowy w Polsce w latach 90

Niniejsza publikacja jest jedną z kilku pozycji przygotowywanych przez Narodowy Bank Polski dla Europejskiego Banku Centralnego. Składa się z trzech zasadniczych części:

  • wstępu, w którym omówiono wpływ ustaw restrukturyzacyjnych na rozwój systemu bankowego i organizację nadzoru bankowego;
  • części dotyczącej polskiego prawa bankowego w latach 90-tych (jest to część najbardziej obszerna); w części tej zostały omówione główne zmiany w polskim ustawodawstwie bankowym w latach 90-tych, w tym najnowsza nowelizacja Prawa bankowego z 2001 r., znacząca rola nadzoru bankowego, a także zasady polityki licencyjnej i kształt szeroko pojętych regulacji ostrożnościowych oraz zasady rachunkowości banków;
  • części dotyczącej sytuacji banków w Polsce; w części tej zostały opisane procesy zachodzące w polskim sektorze bankowym w ciągu ostatniej dekady. Dużo miejsca poświęcono prywatyzacji banków polskich, a także ich restrukturyzacji i konsolidacji, z uwzględnieniem sektora banków spółdzielczych. Ponadto, część ta zawiera materiał na temat powstawania grup bankowych i konglomeratów finansowych.

Załącznikami do publikacji są wykazy obowiązujących w Polsce regulacji ostrożnościowych oraz rekomendacji opracowanych w GINB.

Plik do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna2,00
Lombardowa3,00
Depozytowa1,00
Redyskonto weksli2,25

Kursy średnie

Tabela z dnia 2015-03-03
1 EUR4,1557
1 USD3,7190
1 CHF3,8728
1 GBP5,7170
100 JPY3,1051

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka