Statystyka i sprawozdawczość

Nieskarbowe dłużne papiery wartościowe

Prezentowane dane dotyczące rynku nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych pozyskiwane są na podstawie sprawozdań przekazywanych do NBP przez wybrany panel banków, zgodnie z Uchwałą nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (z późn. zm.).

Wskazane wyżej podmioty przekazują do NBP dane o nieskarbowych dłużnych papierach wartościowych wyemitowanych przez rezydentów na podstawie prawa polskiego, w trybie oferty publicznej oraz niepublicznej. Są to dane o nabywcach nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych zarejestrowanych (zdematerializowanych) w KDPW, jak również zdeponowanych poza KDPW, tj. dla których centralną ewidencję prowadzą banki działające w Polsce.

W odniesieniu do nieskarbowych instrumentów dłużnych zarejestrowanych (zdematerializowanych) w KDPW sprawozdanie wypełniają tylko banki powiernicze w rozumieniu art. 3 pkt 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1636, z późn. zm.). Banki powiernicze wykazują zarówno stan portfela własnego tych papierów dłużnych, jak i stan rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla innych nabywców w podziale na poszczególne kategorie inwestorów. W przypadku instrumentów zdeponowanych poza KDPW sprawozdanie przekazują tylko banki pełniące funkcję depozytariusza lub sub-depozytariusza dla poszczególnych emisji w rozumieniu „Rekomendacji w sprawie standardowej dokumentacji niepublicznych emisji krótko i średnioterminowych obligacji nieskarbowych przeprowadzanych za pośrednictwem kilku dealerów”.

Szczegóły dotyczące sprawozdawanych do NBP danych na temat przedstawionych nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych określa Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych M0001-M0018 (obowiązująca od danych za październik 2016 r.) www.nbp.pl/statystyka/sprawozdawczosc/form/Instrukcja_M0001-M0018-x2016.pdf

Pliki do pobrania:

Pliki zawierają szeregi czasowe rozpoczynające się od stycznia 2007 r. Dane reprezentujące okres od stycznia do grudnia 2014 r. (włącznie) zostały zrewidowane w maju 2016 r., natomiast szeregi za okres od stycznia 2015 r. do września 2016 r. (włącznie) zostały zrewidowane w listopadzie 2016 r.

Pliki do pobrania (szeregi czasowe sprzed rewizji dokonanej w listopadzie 2016 r.):

Pliki zawierają dane sprzed rewizji dokonanej w listopadzie 2016 r. i obejmują szeregi czasowe za okres od stycznia 2015 r. do września 2016 r. włącznie.

Pliki do pobrania (szeregi czasowe sprzed rewizji dokonanej w maju 2016 r.):

Poniższe pliki zawierają dane sprzed rewizji dokonanej w maju 2016 r. i obejmują szeregi czasowe za okres od stycznia 2014 r. do lutego 2016 r. włącznie.

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2017-10-19
1 EUR4,2381
1 USD3,5896
1 CHF3,6695
1 GBP4,7208
100 JPY3,1868

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję