Statystyka i sprawozdawczość

Bilans Narodowego Banku Polskiego
(ujęcie monetarne)

Zestawienie prezentuje podstawowe kategorie należności i zobowiązań NBP w układzie umożliwiającym konsolidację danych z informacjami dla pozostałych monetarnych instytucji finansowych. Sposób prezentacji danych dostosowany jest do standardów Unii Europejskiej i zapewnia porównywalność danych dla NBP z informacjami publikowanymi przez Europejski Bank Centralny dla narodowych banków centralnych Eurosystemu. Zestawienie zawiera dane miesięczne za okres począwszy od grudnia 1996 r.

Wraz z opublikowaniem danych za lipiec 2005 r., Departament Statystyki NBP dokonał redefinicji kategorii "Kredyty, pożyczki i inne należności od podmiotów krajowych". Zmiana polega na wyłączeniu z w/w kategorii - we wszystkich prezentowanych okresach - odsetek zapadłych niespłaconych i przeniesieniu ich do kategorii "Pozostałe aktywa". Oznacza to, że zredefiniowana kategoria należności obejmuje tylko szeroko rozumiany kapitał, tj. środki udostępnione klientom przez monetarne instytucje finansowe (kredyty, zrealizowane gwarancje i poręczenia, skupione wierzytelności i inne należności), natomiast przeniesione z należności odsetki zapadłe stają się elementem kategorii "Pozostałe aktywa", w skład której, do tej pory wchodziły odsetki niezapadłe.

Zmiana dotyczy tablicy S5040, w której kwota odsetek zapadłych została przeniesiona z kolumn B1,C1,D1 do kolumny M1.

Do pobrania:

UWAGA!

Informujemy, że wraz z publikacją danych za październik 2015 r. NBP dokonał redefinicji kategorii „Kapitał i rezerwy”. Zmiana polega na ujęciu w pozycji „Kapitał i rezerwy”, dodatkowo w stosunku do dotychczasowej definicji, następujących elementów bilansu NBP, wchodzących dotąd w skład kategorii „Pozostałe pasywa”: wynik finansowy roku bieżącego, strata z lat ubiegłych oraz różnice z wyceny. Powyższa zmiana wprowadzona została w ramach harmonizacji kategorii monetarnych w UE. Dane dla zmodyfikowanych kategorii zostały skorygowane wstecz do grudnia 2008 r. włącznie. Więcej informacji w poniższym pliku PDF.

Do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-04-20
1 EUR4,1724
1 USD3,3881
1 CHF3,4827
1 GBP4,7660
100 JPY3,1483

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję