Statystyka monetarna i finansowa

Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji

Zestawienie to prezentuje wielkość podaży pieniądza M3 i jej komponentów oraz czynników kreacji pieniądza w układzie miesięcznym, począwszy od grudnia 1996 r. Dane dotyczące poszczególnych kategorii prezentowane są w podziale na rodzaje instrumentów (kredyty, papiery wartościowe itp.) oraz w podziale na podstawowe sektory gospodarki. Definicje zawartych w zestawieniu kategorii oraz układ prezentacyjny dostosowane są do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Począwszy od marca 2002 r. szeroki pieniądz M3 stał się podstawową kategorią analityczną i publikacyjną dla podaży pieniądza w Polsce.

Informujemy, że wraz z opublikowaniem danych za czerwiec 2005 r., NBP dokonał redefinicji kategorii „Należności”. Zmiana polega na wyłączeniu z kategorii „Należności” odsetek zapadłych niespłaconych i przeniesieniu ich do pozycji „Saldo pozostałych pozycji (netto)”.

Wraz z opublikowaniem danych za lipiec 2007 r. wprowadzono zmianę metodyczną kilku kategorii zamieszczonych w pliku xls. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym pliku pdf.

Począwszy od stycznia 2012 r. lista polskich monetarnych instytucji finansowych (MIF) nie zawiera funduszy rynku pieniężnego, ponieważ żaden z funduszy inwestycyjnych nie spełnia kryteriów definicji tego podsektora określonych w rozporządzeniu Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 883/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 25/2009 w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2008/32) (EBC/2011/12). Sektor MIF obejmuje obecnie banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK).

UWAGA!
Począwszy od danych na koniec września 2012 r. statystyka podaży pieniądza i czynników jego kreacji rozszerzona została o dane o transakcjach, wyliczanych zgodnie z metodą stosowaną przez EBC. Metoda ta polega na wyliczaniu zmian transakcyjnych poprzez eliminowanie z różnicy stanów zmian o charakterze nietransakcyjnym. Szczegółowy opis metodyki zamieszczony został poniżej.

Plik do pobrania:

Zobacz też:

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2015-03-31
1 EUR4,0890
1 USD3,8125
1 CHF3,9110
1 GBP5,6295
100 JPY3,1744

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka