Statystyka monetarna i finansowa

Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji

Zestawienie to prezentuje wielkość podaży pieniądza M3 i jej komponentów oraz czynników kreacji pieniądza w układzie miesięcznym, począwszy od grudnia 1996 r. Dane dotyczące poszczególnych kategorii prezentowane są w podziale na rodzaje instrumentów (kredyty, papiery wartościowe itp.) oraz w podziale na podstawowe sektory gospodarki. Definicje zawartych w zestawieniu kategorii oraz układ prezentacyjny dostosowane są do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Począwszy od marca 2002 r. szeroki pieniądz M3 stał się podstawową kategorią analityczną i publikacyjną dla podaży pieniądza w Polsce.

Informujemy, że wraz z opublikowaniem danych za czerwiec 2005 r., NBP dokonał redefinicji kategorii „Należności”. Zmiana polega na wyłączeniu z kategorii „Należności” odsetek zapadłych niespłaconych i przeniesieniu ich do pozycji „Saldo pozostałych pozycji (netto)”.

Wraz z opublikowaniem danych za lipiec 2007 r. wprowadzono zmianę metodyczną kilku kategorii zamieszczonych w pliku xls. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym pliku pdf.

Począwszy od stycznia 2012 r. lista polskich monetarnych instytucji finansowych (MIF) nie zawiera funduszy rynku pieniężnego, ponieważ żaden z funduszy inwestycyjnych nie spełnia kryteriów definicji tego podsektora określonych w rozporządzeniu Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 883/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 25/2009 w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2008/32) (EBC/2011/12). Sektor MIF obejmuje obecnie banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK).

Począwszy od danych na koniec września 2012 r. statystyka podaży pieniądza i czynników jego kreacji rozszerzona została o dane o transakcjach, wyliczanych zgodnie z metodą stosowaną przez EBC. Metoda ta polega na wyliczaniu zmian transakcyjnych poprzez eliminowanie z różnicy stanów zmian o charakterze nietransakcyjnym. Szczegółowy opis metodyki zamieszczony został poniżej.

UWAGA!
Informujemy, że wraz z publikacją danych za październik 2015 r. NBP dokonał redefinicji kategorii „Kapitał i rezerwy”. Zmiana polega na ujęciu w pozycji „Kapitał i rezerwy”, dodatkowo w stosunku do dotychczasowej definicji, następujących elementów bilansów monetarnych instytucji finansowych, wchodzących dotąd w skład kategorii „Pozostałe pasywa”: wynik finansowy roku bieżącego, wynik w trakcie zatwierdzania, wynik finansowy roku bieżącego w NBP, strata z lat ubiegłych w NBP oraz różnice z wyceny w NBP. Powyższa zmiana wprowadzona została w ramach harmonizacji kategorii monetarnych w UE. Dane dla zmodyfikowanych kategorii zostały skorygowane wstecz do grudnia 2008 r. włącznie. Więcej informacji w poniższym pliku PDF.

Plik do pobrania:

Zobacz też:

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2017-04-27
1 EUR4,2296
1 USD3,8776
1 CHF3,9056
1 GBP4,9978
100 JPY3,4827

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
faks:
22 185 85 18
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję