Statystyka i sprawozdawczość

Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych i banków

Zestawienie to zawiera bogaty zestaw informacji statystycznych dotyczących należności i zobowiązań monetarnych instytucji finansowych w układzie miesięcznym za okres począwszy od grudnia 1996 r. (dane za okres grudzień 1996 r. – luty 2002 r. oparte na szacunkach). Dane prezentowane są w układzie sektorowym, w podziale na rodzaje instrumentów, operacje w złotych i w walutach obcych, operacje z rezydentami i nierezydentami, terminy pierwotne operacji.

Począwszy od publikacji danych wg stanu na koniec marca 2010 r. Narodowy Bank Polski wprowadził zmiany w sposobie prezentacji danych zawartych w zestawieniach „Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych”. Zmiany te podyktowane były w głównej mierze modyfikacją pakietu sprawozdawczego WEBIS, z którego usunięte zostały dane o charakterze nadzorczym. Pozostałe zmiany miały na celu uporządkowanie zakresu podmiotowego informacji, co zapewnia spójność publikowanych przez NBP zestawień statystycznych oraz zwiększa ich wartość informacyjną. Jednocześnie, zestaw wzbogacony został o informacje o należnościach i zobowiązaniach zagranicznych. Usunięte z zestawień zostały natomiast informacje mniej istotne, o niewielkim znaczeniu ekonomicznym, a co za tym idzie znikomej wartości informacyjnej. Pełny opis zmian znajduje się w pliku dostępnym poniżej.

Informujemy ponadto, że począwszy od marca 2010 r. nie są już pozyskiwane z banków dane o należnościach zagrożonych w dotychczasowym układzie, dlatego też w pliku „Należności i zobowiązania banków” prezentowane są jedynie szeregi danych historycznych (do lutego 2010 r.) Zmodyfikowana informacja o należnościach zagrożonych, sporządzona w oparciu o sprawozdawczość FINREP publikowana jest obecnie w zakładce: Dane finansowe sektora bankowego.

 1. Informacja o zmianach w sposobie prezentacji należności i zobowiązań monetarnych instytucji finansowych począwszy od publikacji danych wg stanu na koniec marca 2010 r. (pdf, 166 kB)

Począwszy od stycznia 2012 r. lista polskich monetarnych instytucji finansowych (MIF) nie zawiera funduszy rynku pieniężnego, ponieważ żaden z funduszy inwestycyjnych nie spełnia kryteriów definicji tego podsektora określonych w rozporządzeniu Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 883/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 25/2009 w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2008/32) (EBC/2011/12). Sektor MIF obejmuje obecnie banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK).

UWAGA!
Informujemy, że wraz z publikacją danych za sierpień 2016 r. dane o stanach zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych zostały skorygowane począwszy od września 2014 r. co wpłynęło również na pozycje na wyższym poziomie agregacji.

Pliki do pobrania:

 1.  Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych
  (dane miesięczne)
  - skompresowany plik *.xls
  (zip, 1,6 MB)
 2.  Należności i zobowiązania banków
  (dane miesięczne)
  - skompresowany plik *.xls
  (zip, 1,4 MB)
Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2017-03-28
1 EUR4,2529
1 USD3,9169
1 CHF3,9730
1 GBP4,9309
100 JPY3,5380

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
faks:
22 185 85 18
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję