Nowa statystyka stóp procentowych

Departament Statystyki NBP pragnie poinformować, iż począwszy od danych za czerwiec 2010 r. ulega zmianie zakres danych publikowanych w ramach statystyki oprocentowania stosowanego przez banki w odniesieniu do depozytów oraz kredytów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Zmiany te wynikają po części z modyfikacji wymogów sprawozdawczych wprowadzonych przez Europejski Bank Centralny. Jednocześnie NBP zrezygnował z pozyskiwania informacji o niektórych kategoriach, których znaczenie ekonomiczne znacznie zmniejszyło się w ostatnim czasie, zmniejszając tym samym ich przydatność dla użytkowników (m.in. zrezygnowano ze sprawozdawczości dotyczącej umów denominowanych w USD). Modyfikacja ta miała na celu zmniejszenie kosztów i obciążeń sprawozdawczych banków.

Jednocześnie dokonane zostały zmiany w zakresie agregacji prezentowanych kategorii. Z zestawień publikacyjnych usunięto kategorie, których kilkuletnia obserwacja wskazuje na niewielką wartość analityczną.

Kolejną przyczyną modyfikacji zestawienia publikacyjnego było pełne wdrożenie standardów obowiązujących banki centralne ESBC w zakresie ochrony danych objętych tajemnicą statystyczną. Zgodnie z tymi zasadami, dane, na które składają się informacje z mniej niż 3 podmiotów sprawozdawczych lub w których jeden podmiot ma znaczący udział, nie mogą podlegać publikacji z uwagi na możliwości identyfikacji bezpośredniej lub pośredniej danych z pojedyńczego podmiotu sprawozdawczego. Z tego powodu część szczegółowych przekrojów danych w zakresie stóp procentowych nie może być publikowana.

Do pobrania:
 1. Statystyka stóp procentowych
  (dane od VI'2010)
   (xls, 45 kB)
 2. Statystyka stóp procentowych
  (dane od I'2005 r. do V'2010 r.)
   (xls, 284 kB)
 3. Statystyka stóp procentowych
  (dane za 2004 r.)
   (xls, 89 kB)
 1. Instrukcja użytkownika statystyki stóp procentowych (pdf, 144 kB)


Stopy procentowe

Referencyjna2,00
Lombardowa3,00
Depozytowa1,00
Redyskonto weksli2,25

Kursy średnie

Tabela z dnia 2015-01-30
1 EUR4,2081
1 USD3,7204
1 CHF4,0179
1 GBP5,6089
100 JPY3,1624

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka