Statystyka i sprawozdawczość

Bilans skonsolidowany monetarnych instytucji finansowych

Zestawienie prezentuje dane skonsolidowane (po wyeliminowaniu należności wzajemnych) dotyczące podstawowych kategorii należności i zobowiązań sektora monetarnych instytucji finansowych (NBP, banki komercyjne, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe oraz fundusze rynku pieniężnego). Sposób prezentacji danych dostosowany jest do standardów Unii Europejskiej i zapewnia porównywalność danych z informacjami publikowanymi przez Europejski Bank Centralny dla monetarnych instytucji finansowych Eurosystemu. Zestawienie zawiera dane miesięczne za okres począwszy od grudnia 1996 r.

Wraz z opublikowaniem danych za lipiec 2007 r. wprowadzono zmianę metodyczną kilku kategorii zamieszczonych w pliku xls. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym pliku pdf.

Wraz z opublikowaniem danych za lipiec 2005 r., Departament Statystyki NBP dokonał redefinicji kategorii "Kredyty, pożyczki i inne należności od podmiotów krajowych". Zmiana polega na wyłączeniu z w/w kategorii - we wszystkich prezentowanych okresach - odsetek zapadłych niespłaconych i przeniesieniu ich do kategorii "Pozostałe aktywa". Oznacza to, że zredefiniowana kategoria należności obejmuje tylko szeroko rozumiany kapitał, tj. środki udostępnione klientom przez monetarne instytucje finansowe (kredyty, zrealizowane gwarancje i poręczenia, skupione wierzytelności i inne należności), natomiast przeniesione z należności odsetki zapadłe stają się elementem kategorii "Pozostałe aktywa", w skład której, do tej pory wchodziły odsetki niezapadłe.

Zmiana dotyczy tablic S5044 i S5044-szac., w których kwota odsetek zapadłych została przeniesiona z kolumn B1,C1 do kolumny J1.
Jednocześnie powyższe zmiany miały wpływ na wartości aktywów ogółem (kolumna K1) w tablicach S5044 i S5044-szac. oraz saldo operacji wzajemnych monetarnych instytucji finansowych (kolumna L1), a także pasywa ogółem (kolumna M1) w tablicach S5045 i S5045-szac.

Do pobrania:

UWAGA!
Informujemy, że wraz z publikacją danych za październik 2015 r. NBP dokonał redefinicji kategorii „Kapitał i rezerwy”. Zmiana polega na ujęciu w pozycji „Kapitał i rezerwy”, dodatkowo w stosunku do dotychczasowej definicji, następujących elementów bilansów monetarnych instytucji finansowych, wchodzących dotąd w skład kategorii „Pozostałe pasywa”: wynik finansowy roku bieżącego, wynik w trakcie zatwierdzania, wynik finansowy roku bieżącego w NBP, strata z lat ubiegłych w NBP oraz różnice z wyceny w NBP. Powyższa zmiana wprowadzona została w ramach harmonizacji kategorii monetarnych w UE. Dane dla zmodyfikowanych kategorii zostały skorygowane wstecz do grudnia 2008 r. włącznie. Więcej informacji w poniższym pliku PDF.

UWAGA!
W dniu 23 października 2017 r. NBP opublikował po raz pierwszy agregaty monetarne wyliczone na podstawie danych pochodzących z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. Dane za okres czerwiec-sierpień 2017 r. opublikowane zostały powtórnie (zastąpiły dane udostępnione wcześniej, pochodzące z dotychczasowego systemu sprawozdawczego). Dane dla szeregów czasowych poszczególnych kategorii do maja 2017 r. włącznie pochodzą z dotychczasowego systemu.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję