Statystyka i sprawozdawczość

Sprawozdawczość

Sprawozdawczość banków na potrzeby bilansu płatniczego

Od 1 kwietnia 2010 r. obowiązki banków w zakresie sprawozdawczości na potrzeby bilansu płatniczego określa Uchwała Zarządu NBP Nr 78 /2009 z dnia 29 października 2009 r. (Dz.Urz.NBP Nr 18, poz.20) w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

Pliki do pobrania:

Więcej informacji na stronie sprawozdawczosc.nbp.pl

Sprawozdawczość banków na potrzeby statystyki inwestycji w papiery wartościowe (SHS)

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązki banków w zakresie sprawozdawczości na potrzeby statystyki inwestycji w papiery wartościowe określa Uchwała nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

Pliki do pobrania:

Sprawozdawczość na potrzeby statystyki monetarnej

Niniejsza sekcja serwisu internetowego Narodowego Banku Polskiego przeznaczona jest do informowania banków o zmianach wprowadzanych w sprawozdawczości statystycznej sporządzanej na potrzeby statystyki monetarnej i nadzorczej oraz zasad metodycznych jej opracowywania.

Komunikaty Departamentu Statystyki NBP

Komunikat z dnia 7 października 2015 r.

NBP opublikował zaktualizowaną „Nową instrukcję wypełniania formularzy sprawozdawczych M0001-M0018” (obowiązującą od danych za listopad 2015 r.). Instrukcja uwzględnia zmiany zakresu sprawozdawczego, wprowadzone uchwałą nr 38/2015 Zarządu NBP z dnia 23 lipca 2015 r., zmieniającą uchwałę nr 53/2011 Zarządu NBP z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

Komunikaty archiwalne (2006-2014)

Do pobrania

Uchwały

Dziennik Urzędowy NBP nr 14/2011 poz. 15, w którym opublikowano uchwałę nr 53/2011 Zarządu NBP z dnia 30.09.2011 r. Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

Dziennik Urzędowy NBP z 2013 r. poz. 5, w którym opublikowano uchwałę nr 6/2013 Zarządu NBP z dnia 25.04.2013 r. zmieniającą uchwałę nr 53/2011.

Dziennik Urzędowy NBP z 2013 r. poz. 24, w którym opublikowano uchwałę nr 47/2013 Zarządu NBP z dnia 19.12.2013 r. zmieniającą uchwałę nr 53/2011.

Dziennik Urzędowy NBP z 2014 r. poz. 9, w którym opublikowano uchwałę nr 40/2014 Zarządu NBP z dnia 17.07.2014 r. zmieniającą uchwałę nr 53/2011.

Dziennik Urzędowy NBP z 2015 r. poz. 13, w którym opublikowano uchwałę nr 38/2015 Zarządu NBP z dnia 23.07.2015 r., zmieniającą uchwałę nr 53/2011.

Instrukcje

Instrukcje archiwalne

Sprawozdawczość ostrożnościowa

Banki i oddziały instytucji kredytowych zobowiązane są przekazywać do NBP sprawozdawczość ostrożnościową, zgodnie z Uchwałą nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 2011 r. z późn.zm. (Dz. Urz. NBP z 2011 r. Nr 14, z 2013 r. Nr 6, Nr 47, z 2014 r. Nr 40, z 2015 r. Nr 38 oraz z 2016 r. Nr 2) oraz stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. U. L 176 z 27.6.2013 s.1), według terminów i w zakresie określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (z późn.zm.) ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji.

W ramach sprawozdawczości ostrożnościowej banki przekazują następujące sprawozdania na bazie jednostkowej i skonsolidowanej:

 • w zakresie informacji finansowych (FINREP)
 • dotyczące funduszy własnych oraz wymogów w zakresie funduszy własnych (COREP)
 • w zakresie znaczących zaangażowań banków (NB300)
 • w zakresie dużych ekspozycji (LE)
 • w zakresie wskaźnika dźwigni finansowej (LR)
 • na temat strat z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych nieruchomościami (IP Losses)
 • w zakresie płynności (LCR)
 • w zakresie stabilnego finansowania (NSFR)
 • w zakresie obciążenia aktywów (AE)
 • dotyczące planów finansowania (FP), wyłącznie na bazie skonsolidowanej
 • w zakresie dodatkowych wskaźników monitorowania płynności (ALMM)
 • informacje o stosowaniu metod wewnętrznych do obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem lub wymogów w zakresie funduszy własnych, z wyjątkiem ryzyka operacyjnego (BM)

Wszystkie sprawozdania nadzorcze sporządzane są w formacie plików XML/XBRL według opracowanych przez NBP taksonomii XBRL odrębnych dla każdego pakietu. Wszystkie wersje taksonomii, formuł walidacyjnych i innych materiałów dostępne są na portalu SIS pod adresem: http://sis.nbp.pl oraz https://sis.nbp.pl.

Sprawozdania w postaci plików instancji XBRL przekazywane są do NBP za pośrednictwem portalu sprawozdawczego SIS dostępnego pod adresem https://sis.nbp.pl.

Zweryfikowane pod względem technicznym / merytorycznym sprawozdania zasilają bazę danych sprawozdawczości nadzorczej w NBP.

Sprawozdania przekazywane na podstawie Uchwały nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 2011 r. wraz z późn.zm. (Dz. Urz. NBP z 2011 r. Nr 14, z 2013 r. Nr 6, Nr 47, z 2014 r. Nr 40, z 2015 r. Nr 38 oraz z 2016 r. Nr 2).

Sprawozdanie jednostkowe FINREP

Zakres danych pakietu FINREP jednostkowy określa załącznik nr 10 do uchwały 53/2011 Zarządu NBP. Pakiet ten stanowią dane finansowe, w zakresie bilansu i danych uzupełniających do bilansu, a także dane dotyczące rachunku zysków i strat, w tym dane na temat poszczególnych kategorii przychodów i kosztów oraz dane dodatkowe dotyczące m.in. norm płynności, ryzyka stopy procentowej, pozycji walutowej.

Zestawienie wybranych danych finansowych sektora bankowego sporządzane na podstawie danych ze sprawozdania FINREP dostępne jest na stronie NBP: Dane finansowe sektora bankowego

Sprawozdanie NB300

Zakres danych pakietu NB300 określa załącznik nr 4 do uchwały 6/2013 Zarządu NBP z dnia 25.04.2013 r. zmieniającej uchwałę 53/2011 Zarządu NBP. Pakiet NB300 obejmuje dane dotyczące znaczących zaangażowań banku wobec klientów oraz klientów podlegających zgłoszeniu na podstawie art. 71 ust. 6 oraz art. 79b ust.1 ustawy Prawo bankowe. Od stycznia 2015 r. obowiązują nowe zasady klasyfikacji podmiotów – zgodnie z definicją Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw zawartą w zaleceniu Komisji Europejskiej (2003/361/WE)

Plany finansowania (FP)

Zakres sprawozdania FP określa załącznik nr 3 do uchwały nr 38/2015 Zarządu NBP z dnia 23.07.2015 r. zmieniający uchwałę 53/2011 Zarządu NBP. Sprawozdanie sporządzane jest jedynie na bazie skonsolidowanej przez wybrane banki wskazane w załączniku nr 1 ww. uchwały. Pakiet zawiera dane nt. planów finansowania oraz wskaźników płynności (prognozy 6-miesięczne, 1-roczne, 2 i 3–letnie). Projekty formularzy sprawozdawczych zostały opracowane przez EBA.

Sprawozdania przekazywane na podstawie wymogów określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (z późn.zm.) ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz. U. L 191 z 28.6.2014 s.1) oraz stosownie do zapisów Uchwały nr 40/2014 Zarządu NBP z dnia 17 lipca 2014 r.

Skonsolidowane sprawozdanie w zakresie informacji finansowych (FINREP ITS)

Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w załączniku III i V rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm). Sprawozdanie obejmuje dane w zakresie aktywów, zobowiązań, kapitału własnego, przychodów i kosztów oraz ekspozycji pozabilansowych.

Sprawozdawczość w zakresie funduszy własnych oraz wymogów w zakresie funduszy własnych (COREP)

Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w załączniku I i II rozporządzenia 680/2014. Sprawozdanie obejmuje informacje z zakresu adekwatności kapitałowej, wypłacalności grupy, ryzyka kredytowego, ryzyka rynkowego i ryzyka operacyjnego.

Zestawienie danych na temat funduszy własnych banków, ponoszonego przez nie ryzyka oraz współczynnika wypłacalności / współczynników kapitałowych, przygotowanych w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków łącznie z ich oddziałami zagranicznymi (bez oddziałów instytucji kredytowych) są publikowane na stronie NBP: Adekwatność kapitałowa banków.

Sprawozdawczość w zakresie dużych ekspozycji (LE)

Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w załączniku VIII i IX rozporządzenia 680/2014. Sprawozdanie zawiera informacje o dużych ekspozycjach wobec pojedynczych klientów lub grup powiązanych klientów.

Wskaźnik dźwigni (LR)

Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w załączniku X i XI rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm). W sprawozdaniu prezentowane są dane dotyczące ekspozycji bilansowych i pozabilansowych, kapitału oraz wskaźnika dźwigni (LRCalc).

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/428 z dnia 23 marca 2016 r. wprowadzono zmiany w obliczaniu wskaźnika dźwigni oparte na danych na koniec kwartału. Odpowiednio zmieniono załączniki X i XI do rozporządzenia (UE) nr 680/2014. Nowe rozporządzenie wykonawcze obowiązuje od 30 września 2016 r.

Straty z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych nieruchomościami (IP Losses)

Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w załączniku VI i VII rozporządzenia 680/2014. W sprawozdaniu prezentowane są ekspozycje z tytułu kredytów zabezpieczonych nieruchomościami i straty z tytułu tych ekspozycji.

Sprawozdawczość w zakresie płynności (LCR)

Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w załączniku XII i XIII rozporządzenia 680/2014. W sprawozdaniu prezentowane są informacje dotyczące aktywów, zobowiązań i transakcji zabezpieczających swap na potrzeby monitorowania wymogu pokrycia płynności określonego w art. 412 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/322 z dnia 10 lutego 2016 r. wprowadzono zmiany informacji sprawozdawczych w zakresie płynności. Nowe wymogi wskaźnika pokrycia wpływów netto zostały określone w załączniku XXII zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XXIII. Sprawozdania według zmienionych zasad po raz pierwszy będą sporządzane wg stanu na 30 września 2016 r.

Stabilne finansowanie (NSFR)

Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w załączniku XII i XIII rozporządzenia 680/2014. W sprawozdaniu prezentowane są informacje dotyczące pozycji zapewniających stabilne finansowanie oraz pozycji wymagających stabilnego finansowania zgodnie z art. 427 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Sprawozdawczość dotycząca obciążenia aktywów (AE)

Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w załączniku XVI i XVII rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm.). Sprawozdanie obejmuje informacje na temat wszelkich form obciążenia aktywów.

Dodatkowe wskaźniki monitorowania płynności (ALMM)

Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w załącznikach XVIII - XXI rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm.). W sprawozdaniu prezentowane są informacje dotyczące koncentracji finansowania według kontrahenta oraz rodzaju produktu, cen płaconych przez instytucje za różne okresy finansowania, prolongowania finansowania oraz koncentracji zdolności równoważenia płynności. Wymóg sprawozdawczy obowiązuje począwszy od danych według stanu na 30 kwietnia 2016 r.

Benchmarking (Internal Models) (BM)

Rozporządzenie regulujące wejście w życie sprawozdawczości Benchmarking (Internal Models) nie zostało jeszcze opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Obecnie obowiązujące regulacje dotyczące tej sprawozdawczości zostały zapisane w final draft ITS/RTS on Benchmarking (http://www.eba.europa.eu/-/eba-delivers-benchmarking-package)

Wymóg sprawozdawczy wynika z art. 78 pkt 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dyrektywa CRD IV) i obowiązuje banki, stosujące metody wewnętrzne do obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem lub wymogów w zakresie funduszy własnych, z wyjątkiem ryzyka operacyjnego. Na podstawie zapisów projektu Rozporządzenia, pierwszy raport sprawozdania wg stanu na 31.12.2015 r. ma zostać przekazany do NBP do dnia 30.06.2016 r.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi projektowanej nowej sprawozdawczości można zapoznać się na stronie: http://www.eba.europa.eu.

Lista monetarnych instytucji finansowych (MIF)

Archiwum

Zobacz:
Komunikaty archiwalne sekcji "Sprawozdawczość na potrzeby statystyki monetarnej i nadzorczej"

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2017-03-28
1 EUR4,2529
1 USD3,9169
1 CHF3,9730
1 GBP4,9309
100 JPY3,5380

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
faks:
22 185 85 18
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję