Statystyka i sprawozdawczość

Sprawozdawczość

Sprawozdawczość banków na potrzeby bilansu płatniczego

Od 1 kwietnia 2010 r. obowiązki banków w zakresie sprawozdawczości na potrzeby bilansu płatniczego określa Uchwała Zarządu NBP Nr 78 /2009 z dnia 29 października 2009 r. (Dz.Urz.NBP Nr 18, poz.20) w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

Pliki do pobrania:

Więcej informacji na stronie sprawozdawczosc.nbp.pl

Sprawozdawczość na potrzeby statystyki monetarnej

Niniejsza sekcja serwisu internetowego Narodowego Banku Polskiego przeznaczona jest do informowania banków o zmianach wprowadzanych w sprawozdawczości statystycznej sporządzanej na potrzeby statystyki monetarnej i nadzorczej oraz zasad metodycznych jej opracowywania.

Komunikaty Departamentu Statystyki NBP

Komunikat Departamentu Statystyki z dnia 16 grudnia 2014 r.

NBP opublikował zaktualizowaną instrukcję wypełniania formularzy TR011-TR017, która będzie obowiązywać od danych za grudzień 2014 r. Zmiany (zaznaczone w trybie „Śledź zmiany”) wynikają z Uchwały nr 40/2014 Zarządu NBP z dnia 17 lipca 2014 zmieniającej uchwałę nr 53/2011 w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych (...) i dotyczą głównie zasad klasyfikacji sektorowej podmiotów gospodarczych. Znowelizowana instrukcja zawiera również uszczegółowienie zawartych w niej wyjaśnień.

Komunikat Departamentu Statystyki z dnia 2 grudnia 2014 r.

NBP opublikował zaktualizowane instrukcje wypełniania formularzy AXXX, PXXX, D301, IDXX, EBC11-EBC44 – stany oraz MXXX, które będą obowiązywać od danych za grudzień 2014 r. Zmiany (zaznaczone w trybie „Śledź zmiany”) związane są głównie z reklasyfikacjami i uszczegółowieniem definicji sektora instytucji rządowych i samorządowych, które wprowadzono na podstawie informacji o zmianach otrzymanych z Głównego Urzędu Statystycznego. Jedną z istotnych zmian jest reklasyfikacja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z sektora pomocniczych instytucji finansowych do sektora instytucji rządowych szczebla centralnego dokonana na podstawie decyzji Eurostatu.

Komunikat Departamentu Statystyki z dnia 16 października 2014 r.

NBP opublikował zaktualizowaną instrukcję wypełniania formularzy M0001- M0018. Instrukcja z wprowadzonymi zmianami będzie obowiązywać od danych za grudzień 2014 r. Zmiany wynikają z Uchwały nr 40/2014 Zarządu NBP z dnia 17 lipca 2014 zmieniającej uchwałę nr 53/2011 w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych (...) i dotyczyły głównie zasad klasyfikacji sektorowej podmiotów gospodarczych – zgodnie z rozporządzeniem EBC uwzgledniającym standardy statystyczne ujęte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w UE tj. standardy ESA 2010 (obecny standard to ESA 95).

Komunikaty archiwalne (2006-2013)

Do pobrania

Uchwały

Dziennik Urzędowy NBP nr 14/2011 poz. 15, w którym opublikowano uchwałę nr 53/2011 Zarządu NBP z dnia 30.09.2011 r. Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

Dziennik Urzędowy NBP z 2013 r. poz. 5, w którym opublikowano uchwałę nr 6/2013 Zarządu NBP z dnia 25.04.2013 r. Zarządu Narodowego Banku Polskiego zmieniającą uchwałę nr 53/2011.

Dziennik Urzędowy NBP z 2013 r. poz. 24, w którym opublikowano uchwałę nr 47/2013 Zarządu NBP z dnia 19.12.2013 r. Zarządu Narodowego Banku Polskiego zmieniającą uchwałę nr 53/2011.

Dziennik Urzędowy NBP z 2014 r. poz. 9, w którym opublikowano uchwałę nr 40/2014 Zarządu NBP z dnia 17.07.2014 r. Zarządu Narodowego Banku Polskiego zmieniającą uchwałę nr 53/2011.

Instrukcje


Sprawozdawczość ostrożnościowa

Zakres obowiązującej banki i oddziały instytucji kredytowych sprawozdawczości ostrożnościowej określa uchwała nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22.09.2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego, zmieniona uchwałą nr 6/2013 r. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Zestawienie wybranych danych finansowych sektora bankowego sporządzane na podstawie sprawozdawczości ostrożnościowej udostępniane jest na stronie: Dane finansowe sektora bankowego

Sprawozdawczość ostrożnościowa obejmuje następujące pakiety danych:

 • Sprawozdawczość FINREP
  Zakres danych pakietu FINREP określa załącznik nr 10 do uchwały 53/2011 Zarządu NBP.
  Pakiet FINREP stanowią dane finansowe, w zakresie bilansu i danych uzupełniających do bilansu a także dane dotyczące rachunku zysków i strat, w tym dane na temat poszczególnych kategorii przychodów i kosztów oraz dane dodatkowe dotyczące m.in. norm płynności, ryzyka stopy procentowej, pozycji walutowej.
  Sprawozdania FINREP przekazywane są przez banki i oddziały instytucji kredytowych zarówno w ujęciu indywidualnym jak i na bazie skonsolidowanej.
  Sposób sporządzania sprawozdań opisuje Instrukcja uzupełniająca do pakietu FINREP:

  Instrukcja FINREP
 • Sprawozdawczość COREP
  Zakres danych pakietu COREP określa załącznik nr 11 do uchwały 53/2011 Zarządu NBP. Dane zbierane w tym pakiecie wynikają z obowiązujących banki norm ostrożnościowych.
  Dane sprawozdawczości COREP obejmują dane na temat adekwatności kapitałowej banków, w tym dane na temat wartości funduszy własnych ustalonych dla potrzeb wyliczenia współczynnika wypłacalności, wymogi kapitałowe z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, oraz dane na temat wartości ekspozycji narażonych na poszczególne rodzaje ryzyka, z uwzględnieniem stosowanych metod ograniczania ryzyka.
  Sprawozdania COREP przekazywane są przez banki zarówno w ujęciu indywidualnym jak i na bazie skonsolidowanej. Sprawozdawczości COREP nie sporządzają oddziały instytucji kredytowych.
  Sposób sporządzania sprawozdań opisuje Instrukcja uzupełniająca do pakietu COREP:

  Instrukcja COREP
 • Sprawozdawczość LE
  Zakres danych pakietu LE – Large Exposures określa załącznik nr 12 do uchwały 53/2011 Zarządu NBP. Dane zawarte w sprawozdaniach LE dotyczą „dużych zaangażowań” zdefiniowanych w § 1 pkt 10 uchwały KNF w sprawie koncentracji zaangażowań.
  W pakiecie LE banki przekazują informacje dotyczące zaangażowań (należności, zaangażowań z tytułu posiadanych papierów wartościowych wyemitowanych przez klientów, zaangażowań pozabilansowych) wobec poszczególnych klientów, jeśli łączne zaangażowanie wobec danego klienta lub klientów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie przekracza 10% funduszy własnych banku (obliczonych dla potrzeb wyznaczenia współczynnika wypłacalności).
  Sprawozdania LE przekazywane są przez banki zarówno w ujęciu indywidualnym jak i na bazie skonsolidowanej. Sprawozdawczości LE nie sporządzają oddziały instytucji kredytowych.
  Sposób sporządzania sprawozdań opisuje Instrukcja uzupełniająca do pakietu LE:

  Instrukcja LE
 • Sprawozdawczość NB300
  Zakres danych pakietu NB300 określa załącznik nr 4 do uchwały 6/2013 Zarządu NBP z dnia 25.04.2013 r. zmieniającej uchwałę 53/2011 Zarządu NBP.
  Pakiet NB300 obejmuje dane dotyczące znaczących zaangażowań banku wobec klientów, zaangażowań wobec klientów podlegających zgłoszeniu do KNF a także informacje na temat powiązań kapitałowych lub personalnych wymienionych w sprawozdaniu klientów z bankiem. Nowa zawartość informacyjna sprawozdania obowiązująca od września 2013 r. zastąpi dane przekazywane uprzednio na formularzach B0300, B0701, B0702, SB300, SB701, SB702.
  Sprawozdania o znaczących zaangażowaniach przekazywane są przez banki oraz oddziały instytucji kredytowych zarówno w ujęciu indywidualnym jak i na bazie skonsolidowanej.
  Sposób sporządzania sprawozdań opisuje instrukcja uzupełniająca do pakietu NB300:

  Instrukcja NB300

Zasady sporządzania i dostarczania sprawozdań

Dla wszystkich rodzajów sprawozdawczości ostrożnościowej obowiązują jednolite zasady dostarczania sprawozdań do NBP. Sprawozdania w postaci plików XML/XBRL sporządzane są według opracowanych przez NBP taksonomii XBRL i przekazywane za pośrednictwem portalu sprawozdawczego SIS – zasady korzystania z portalu regulują umowy pomiędzy bankami i NBP.

Aktualne wersje taksonomii dla sprawozdań ostrożnościowych:

Informacja na temat planowanych zmian w sprawozdawczości ostrożnościowej

Począwszy od 2014 r. obowiązywać będą nowe wymogi w zakresie sprawozdawczości ostrożnościowej, ustalone na poziomie europejskim przez European Banking Authority (EBA) w rozporządzeniu określającym standardy techniczne sprawozdawczości (Implementing Technical Standards - ITS), na podstawie nowej Dyrektywy (CRD IV) oraz Rozporządzenia (CRR) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

Ostateczny tekst Dyrektywy CRD IV oraz Rozporządzenia CRR został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ostateczny zakres sprawozdawczości określonej w ITS nie został jednak zatwierdzony przez Komisję Europejską.

Zmiany sprawozdawczości ostrożnościowej dotyczą:

 • Adekwatności kapitałowej – zmiany w sprawozdawczości COREP sporządzanej na poziomie indywidualnym i skonsolidowanym wraz z zakresem danych obejmujących straty wynikające z kredytów/pożyczek zabezpieczonych na nieruchomościach
 • Informacji finansowej – zmiany w sprawozdawczości FINREP sporządzanej na poziomie skonsolidowanym wraz z zakresem danych dotyczących ekspozycji poddanych restrukturyzacji lub refinansowaniu oraz ekspozycji nieobsługiwanych (Forbearance and non performing loans)
 • Dużych zaangażowań (Large Exposures - LE)
 • Wskaźnika dźwigni finansowej
 • Wskaźnika płynności i wskaźnika stabilności długoterminowej
 • Aktywów „obciążonych” – stanowiących zabezpieczenie lub będących przedmiotem umów/transakcji wpływających na podniesienie jakości kredytowej, co powoduje że nie mogą być w każdej chwili zbyte/wycofane (Asset Encumbrance).

Ze szczegółowymi informacjami dotyczących projektowanej nowej sprawozdawczości można zapoznać się na stronie: eba.europa.eu

Lista monetarnych instytucji finansowych (MIF)

Archiwum

Zobacz:
Komunikaty archiwalne sekcji "Sprawozdawczość na potrzeby statystyki monetarnej i nadzorczej"

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2015-05-22
1 EUR4,0980
1 USD3,6690
1 CHF3,9355
1 GBP5,7447
100 JPY3,0375

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka