System płatniczy

Systemy rozrachunku papierów wartościowych

Zgodnie z art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, ze zm.) depozyt papierów wartościowych jest to system rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych obejmujący rachunki papierów wartościowych i konta depozytowe. Natomiast system rozrachunku papierów wartościowych to, zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U. Nr 123, poz. 1351, ze zm.), prawne powiązania pomiędzy co najmniej trzema instytucjami, z wyłączeniem uczestnika pośredniego, w ramach których obowiązują wspólne dla tych uczestników zasady realizacji ich zleceń rozrachunku.

Centralne depozyty papierów wartościowych oraz systemy rozrachunku papierów wartościowych znajdują się w orbicie zainteresowania Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), a więc również Narodowego Banku Polskiego (NBP) ze względu na fakt, iż ich sprawne funkcjonowanie ma istotny wpływ na:

  1. Stabilność systemu finansowego


  2. Banki centralne wchodzące w skład ESBC, a więc również NBP, są zobowiązane podejmować działania na rzecz stabilności systemu finansowego. Systemy rozrachunku papierów wartościowych bezpiecznie i sprawnie funkcjonujące odgrywają bardzo ważną rolę jako element infrastruktury systemu finansowego. Zagrożenia związane z ich nieprawidłowym funkcjonowaniem mogą wywierać istotny - negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu finansowego, a więc również na instytucje, które biorą udział w tym systemie tj. banki, domy maklerskie. Celem NBP i innych banków centralnych jest więc dążenie do zapewnienia bezpiecznego i możliwie najbardziej efektywnego funkcjonowania systemów rozrachunku papierów wartościowych i centralnych depozytów papierów wartościowych.

  3. Operacje polityki pieniężnej


  4. Przedmiotem lub zabezpieczeniem operacji polityki pieniężnej prowadzonych przez NBP są papiery wartościowe deponowane i rozliczane w centralnych depozytach papierów wartościowych a ich rozrachunek następuje poprzez systemy rozrachunku papierów wartościowych. Potencjalne nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów rozrachunku papierów wartościowych bezpośrednio wpływają na efektywność operacji polityki pieniężnej prowadzonej przez bank centralny.

  5. System Płatniczy


  6. Transakcje obsługiwane przez polskie systemy rozrachunku papierów wartościowych, są rozliczane zarówno w papierach wartościowych jak i w środkach pieniężnych. Rozrachunek środków pieniężnych ma miejsce w prowadzonych przez NBP systemach SORBNET i SORBNET-EURO (komponent systemu TARGET2), których uczestnikami są systemy rozrachunku papierów wartościowych. Zaburzenia w funkcjonowaniu systemów rozrachunku papierów wartościowych mogą wywoływać zakłócenia w funkcjonowaniu systemu SORBNET i SORBNET-EURO, co przekłada się na cały system płatniczy w Polsce, którego system SORBNET jest rdzeniem.


Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-04-19
1 EUR4,1665
1 USD3,3693
1 CHF3,4777
1 GBP4,7770
100 JPY3,1381

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję