Deklaracja dostępności

Narodowy Bank Polski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Moje NBP.

Data publikacji aplikacji: 2017-11-16.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-12.

Aplikacja jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Departamentem Komunikacji NBP pod adresem poczty elektronicznej dostepnosc@nbp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 185 20 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uwaga! Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do spraw związanych z zapewnieniem dostępności cyfrowej, czyli działaniami, mającymi na celu umożliwienie korzystania z informacji prezentowanej w formie elektronicznej wszystkim użytkownikom w równy sposób (niezależnie od ich cech lub rodzajów niepełnosprawności, a także niezależnie od właściwości używanych urządzeń końcowych i oprogramowania). Nie należy ich używać w sprawach związanych z kwestiami technicznymi (np. niedostęność strony) lub dotyczących zawartości merytorycznej.

Informacja na temat procedury żądania zapewnienia dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać następujące dane:

Jeżeli osoba występująca z żądaniem zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Narodowy Bank Polski zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, NBP niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz określi, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, NBP może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy NBP odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres listy@nbp.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sposób pobrania aplikacji

Narodowy Bank Polski udostępnia aplikację mobilną Moje NBP w następujących platformach dystrybucji cyfrowej: