Podstawowe stopy procentowe NBP

Stopa procentowa: Oprocentowanie Obowiązuje
od dnia
Stopa referencyjna 1) 0,10 2020-05-29
Stopa lombardowa 0,50 2020-05-29
Stopa depozytowa 0,00 2020-05-29
Stopa redyskontowa weksli 0,11 2020-05-29
Stopa dyskontowa weksli 0,12 2020-05-29

Stopa rezerwy obowiązkowej: Oprocentowanie Obowiązuje
od dnia
- od środków złotowych i środków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, od środków uzyskanych z tytułu emisji papierów wartościowych 0,50 2020-04-30
- od środków uzyskanych z tytułu operacji repo i sell-buy-back oraz środków pozyskanych co najmniej na 2 lata 0,00 2018-03-01
Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej 2) 0,10 2020-05-29

 1) rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych
 2) na poziomie stopy referencyjnej


  Powyższa tabela w formacie XML


  Podstawowe stopy procentowe od 1998

  Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1989 - 1997


  Instrumenty banku centralnego