Wydarzenia

Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w III kw. 2013

Data publikacji strony: 24-02-2014

Raport NBP: W końcu III kwartału 2013 r. stan aktywów finansowych gospodarstw domowych wyniósł ponad 1,5 biliona złotych. Stopa oszczędzania, skorygowana o czynniki sezonowe, zwiększyła się w III kw. do 7,9% i była ponad dwukrotnie wyższa niż w kwartale poprzednim.

Aktywa finansowe gospodarstw domowych w końcu września 2013 r. osiągnęły wartość 1.512,3 mld zł. W skali roku zwiększyły się o 136,8 mld zł, a ich roczne tempo wzrostu wyniosło prawie 10%. Oszczędności gospodarstw domowych w relacji do PKB kształtowały się na dość niskim poziomie 4,9%. Oszczędności w całej gospodarce sięgnęły około 18% PKB, ale w ostatnich latach w przeważającym stopniu generowane są przez sektor przedsiębiorstw.

Narodowy Bank Polski opublikował 24 lutego br. kolejną, cokwartalną analizę sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych. Przedstawia ona dane za III kwartał 2013 r.

W III kwartale 2013 r. realne dochody do dyspozycji brutto gospodarstw domowych zwiększyły się w ujęciu rocznym o 0,9% wobec wzrostu o 1,9% w poprzednim kwartale. Wolniejszy wzrost nastąpił m.in. przy słabszej dynamice rocznej dochodów z pracy najemnej, choć przyspieszeniu uległa dynamika dochodów ze świadczeń społecznych.

Spożycie prywatne w III kwartale 2013 r. wzrosło względem analogicznego kwartału 2012 r. o 1,0%. Wzrósł również stopień finansowania konsumpcji kredytem, co z kolei jest czynnikiem wspierającym rozwój popytu konsumpcyjnego w przyszłości. Równocześnie odnotowano także silny wzrost konsumpcji dóbr trwałych (9,8% r/r.).

Oszczędności zgromadzone przez gospodarstwa domowe w III kwartale 2013 r. wyniosły 23,1 mld zł wobec 9,9 mld zł w II kwartale. W efekcie III kwartale 2013 r. stopa oszczędzania, stanowiąca relację oszczędności brutto gospodarstw domowych do ich dochodów do dyspozycji, wyniosła po korekcie sezonowej 7,9%, wobec 3,1% w poprzednim kwartale oraz 7,5% przed rokiem. W okresie III kw. 2013 r. gospodarstwa domowe powiększyły swoje aktywa finansowe łącznie o 42 mld zł. Największą ich część, prawie 32 mld zł zainwestowały w akcje i inne udziały kapitałowe, w formie nowych lokat bankowych zdeponowały zaledwie 2,6 mld zł, a ich zasoby gotówki powiększyły się o niespełna 0,5 mld zł. Nowe zobowiązania finansowe zaciągnięte przez gospodarstwa domowe sięgnęły natomiast kwoty 9,6 mld zł, o 18% wyższej od wartości nowych zobowiązań podjętych przed rokiem. Transakcje z tytułu nowo udzielonych pożyczek wyniosły 9,1 mld zł, co stanowiło wzrost o 34% w ujęciu rocznym.

Relacja oszczędności w całej gospodarce do PKB w III kwartale 2013 r. wyniosła 18,0% (po wyeliminowaniu wahań sezonowych), co jest wartością nieco wyższą w porównaniu z poziomem sprzed roku (17,1%). W tym samym czasie wartość oszczędności sektora gospodarstw domowych stanowiła 4,9% wartości PKB, poprawiając się nieznacznie w porównaniu z kwartałem sprzed roku (wówczas 4,7%, po wyeliminowaniu wahań sezonowych). Niski udział oszczędności gospodarstw domowych w łącznej relacji był w przeważającej części rekompensowany przez wzrost oszczędności w sektorze przedsiębiorstw, w którym relacja oszczędności do PKB wyniosła w III kwartale 2013 r. 15,2% wobec 13,5% w analogicznym kwartale przed rokiem.

***
Dane monetarne wskazują, że w IV kwartale 2013 r. nasiliły się procesy gromadzenia oszczędności finansowych. Gospodarstwa domowe niemal podwoiły przyrost swoich aktywów finansowych w porównaniu z poprzednim kwartałem, jednocześnie niemal zrównując je z występującymi przed rokiem. Zainteresowaniem cieszyły się przy tym obydwie podstawowe formy oszczędzania. Nieco silniej niż przed rokiem wzrosły inwestycje finansowe w pozabankowe formy oszczędzania, głównie w fundusze inwestycyjne, a w mniejszym stopniu również w akcje oraz w kapitałowe fundusze ubezpieczeniowe. Zbliżone do ubiegłorocznych okazały się także przyrosty lokat bankowych. W obszarze zobowiązań finansowych dane monetarne świadczą o spowolnieniu w IV kwartale 2013 r. ożywienia na rynku kredytowym, obserwowanego we wcześniejszych kwartałach 2013 r., zarówno w obszarze kredytów konsumpcyjnych, jak i mieszkaniowych.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-29
1 EUR4,6330
1 USD3,9505
1 CHF4,3329
1 GBP5,1404
100 JPY3,7946

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję