Wydarzenia

Koniunktura międzynarodowa – czerwiec 2014

Data publikacji strony: 05-06-2014

Raport NBP: Tempo ożywienia w najważniejszych gospodarkach rozwiniętych świata w ostatnich trzech miesiącach rosło. Potwierdzają to wskaźniki koniunktury.

Z najnowszego biuletynu NBP „Koniunktura międzynarodowa” wynika, że tempo ożywienia gospodarczego w krajach rozwiniętych jest słabe i nierówne oraz towarzyszy mu niska lub obniżająca się inflacja. Natomiast sytuacja bieżąca oraz prognozy wzrostu w wiodących gospodarkach wchodzących, m.in. Chin, Indii, Brazylii i Rosji, są nadal niekorzystne. Popyt konsumpcyjny i inwestycyjny najwyraźniej umacniał się w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, pewne oznaki tego procesu widoczne były także w Japonii i Niemczech.

Jednocześnie niemrawe pozostaje ożywienie w strefie euro. Potwierdzają to m.in. dane o wzroście gospodarczym w tym regionie, który wyniósł w I kw. 2014 r 0,9% w ujęciu rocznym. Wyniki te były znacznie niższe od oczekiwań analityków. Niekorzystnym sygnałem jest także niska dynamika akcji kredytowej, zwłaszcza w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw. W części gospodarek strefy euro warunki udzielania kredytów nadal są restrykcyjne, a banki nie zapowiadają ich złagodzenia w II kw. tego roku.

Także inflacja w strefie euro kształtuje się na niskim poziomie – w kwietniu tego roku wyniosła 0,7% w ujęciu rocznym, a zatem mniej, niż oczekiwano. Za główną przyczynę obniżania się tego wskaźnika uważa się spadek cen surowców na światowych rynkach oraz umacnianie się euro. Inne czynniki ograniczające wzrost cen w strefie euro to słaby popyt oraz utrzymujący się wysoki stopień niewykorzystania czynników produkcji w części gospodarek. Według ostatnich prognoz inflacja HICP w roku 2014 i 2015 nadal będzie niska i wyniesie – odpowiednio – 0,8% i 1,3%.

Czerwcowe wydanie biuletynu „Koniunktura międzynarodowa” zawiera także pogłębione analizy sytuacji gospodarczej w Chinach, m.in. po dokonanej niedawno przez rząd tego kraju zmianie nastawienia w polityce gospodarczej. Zdaniem autorów opracowania przejście ze stabilizowania dynamiki PKB na stopniowe wprowadzanie reform strukturalnych może spowodować, że w najbliższych latach dynamika PKB będzie powoli obniżać się.

Na szczególną uwagę zasługuje rozdział „Chiny – światowe centrum offshoringu”. Autorzy opracowania przypominają, że obserwowana od początku poprzedniej dekady wysoka dynamika chińskiego eksportu, a także wzrost importu wynikają z faktu, że Chiny po wstąpieniu do Światowej Organizacji Handlu zaczęły intensywnie budować sobie w globalnej gospodarce pozycję światowego centrum offshoringu. W rezultacie to właśnie tam znaczną część swojej produkcji przeniosły międzynarodowe korporacje, dążąc do obniżenia kosztów i zwiększenia konkurencyjności.

Szczególna rola chińskiej gospodarki jako światowego centrum offshoringu znajduje odzwierciedlenie w strukturze towarowej i geograficznej handlu. Zagraniczna wartość dodana trafia do Chin przede wszystkim w postaci dóbr pośrednich, które w 2012 r. stanowiły blisko 80% wartości importu. Natomiast dobra gotowe obejmowały niewiele ponad 20% chińskiego importu. Drugą cechą charakterystyczną chińskiego importu jest silne zróżnicowanie pomiędzy strukturą importu przeznaczonego na potrzeby krajowe i strukturą importu wykorzystywanego przez sektor eksportowy. Największy udział w imporcie Chin stanowią surowce. W 2012 r. ich wartość wyniosła ponad 510 mld USD, co stanowiło ponad 1/3 chińskiego importu ogółem. Tym samym Chiny są obecnie największym na świecie importerem surowców.

Tak silny popyt na surowce wywarł duży wpływ na gospodarki specjalizujące się w eksporcie surowców. W stosunkowo krótkim czasie Chiny stały się głównym rynkiem eksportowym dla takich krajów, jak Australia, Brazylia i Chile, oraz niektórych gospodarek afrykańskich (m.in. Angola, Sudan), przyczyniając się do przyspieszenia ich wzrostu gospodarczego.

Czerwcowe wydanie biuletynu „Koniunktura międzynarodowa” zostało opracowane na podstawie danych dostępnych do 16 maja br. włącznie.

Zobacz pełną informację: Koniunktura międzynarodowa, czerwiec 2014


Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-27
1 EUR4,5890
1 USD3,8860
1 CHF4,2742
1 GBP5,0607
100 JPY3,7150

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję