Wydarzenia

Nadal poprawia się kondycja polskich przedsiębiorstw

Data publikacji strony: 05-05-2014

Analizy NBP: W IV kwartale 2013 r. dynamika sprzedaży nieco osłabła, ale mimo to sytuacja finansowa przedsiębiorstw nadal poprawiała się.

5 maja NBP opublikował cokwartalny raport na temat sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw. Zaprezentowane w nim dane i analizy dotyczą IV kwartału 2013 r. i wskazują na dalsze ożywienie koniunktury w tym okresie.

Ogółem przychody przedsiębiorstw wzrosły w analizowanym okresie o 2,4 proc. r/r, za co odpowiadały przede wszystkim przychody ze sprzedaży zagranicznej (choć ich dynamika wyraźnie wyhamowała do 4,6 proc.), a także większa dynamika sprzedaży krajowej (1,6 proc.). Utrzymująca się różnica (3,3 pp.) pomiędzy tempem wzrostu dla sprzedaży zagranicznej i krajowej wskazuje, że sytuacja eksporterów jest wciąż lepsza niż przedsiębiorstw działających na rynku krajowym.

Niższa niż w poprzednim kwartale dynamika sprzedaży była efektem wyraźnego obniżenia tempa wzrostu eksportu. Dynamika sprzedaży zagranicznej wahała się znacząco przez cały 2013 r., ale nie był to bezpośredni skutek zmian kursu walutowego. Z drugiej strony dynamika sprzedaży na kraj zwiększyła się tylko nieznacznie, wciąż pozostając na dość niskim poziomie, przez co ta poprawa nie była w stanie zapobiec spadkowi tempa wzrostu sprzedaży ogółem.

Trzeci kwartał z rzędu przedsiębiorstwom udało się utrzymać wyższą dynamikę przychodów niż kosztów – różnica wyniosła 1,1 pp. Pogorszyła się jednak relacja kosztów sprzedaży do odpowiadających im przychodów, co może wskazywać na wygasanie prostych metod optymalizacji kosztów. W IV kwartale koszty z działalności wzrosły o 1,3 proc. wobec 1,7 proc. wzrostu kwartał wcześniej.

Również trzeci kwartał z rzędu przedsiębiorstwa zwiększały nakłady na środki trwałe. W IV kwartale inwestycje rosły w tempie dwucyfrowym. Najbardziej zwiększały się nakłady na budynki i budowle oraz zakupy maszyn i urządzeń. Niższe, choć nadal dodatnie, było tempo wzrostu nakładów na środki transportu. Całoroczny budżet przeznaczony na inwestycje w 2013 r. zamknął się kwotą 104,1 mld zł, o 5,9 proc. wyższą niż przed rokiem.

Na bezpiecznym poziomie pozostawała zdolność płatnicza przedsiębiorstw. Płynność gotówkowa przedsiębiorstw, po spadku zanotowanym od początku 2011 r. do połowy 2012 r., ponownie rośnie. Na koniec 2013 r. wskaźnik płynności gotówkowej znajdował się na poziomie nieco wyższym niż przed wybuchem kryzysu z 2008 r.

W ślad za wzrostem nakładów inwestycyjnych zwiększyła się również nieznacznie dynamika kredytu długoterminowego (przede wszystkim w usługach). Wzrósł także odsetek kredytobiorców. W energetyce zanotowano zaś wyraźny spadek zadłużenia.

W porównaniu z poprzednim kwartałem, a także w ujęciu rocznym, nieznacznie wzrosło zatrudnienie. Przy tym w relacji rocznej wzrost był obserwowany po raz pierwszy (zatrudnienie zwiększyło 43,8 proc. firm), zaś poprawa w porównaniu do poprzedniego kwartału miała miejsce trzeci kwartał z rzędu. Częściej liczbę etatów zwiększały duże przedsiębiorstwa niż sektor MSP (tu zatrudnienie nieznacznie spadło – o 0,8proc.).

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-27
1 EUR4,5890
1 USD3,8860
1 CHF4,2742
1 GBP5,0607
100 JPY3,7150

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję