Raporty NBP

Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2014 r.

Data publikacji strony: 16-07-2014

Polski system finansowy pozostaje stabilny, a perspektywy jego funkcjonowania poprawiły się w ciągu ostatniego półrocza – wynika z „Raportu o stabilności systemu finansowego – lipiec 2014 r.”. Wyniki testów warunków skrajnych (stress-testów), w których badana jest wrażliwość banków działających w Polsce na wystąpienie skrajnie niekorzystnych warunków, potwierdzają wysoką odporność banków na skutki nawet silnego spowolnienia gospodarczego i zaburzeń rynkowych.

Zdaniem NBP do dalszego umocnienia odporności polskiego systemu finansowego przyczyniłoby się m.in. powołanie Rady ds. Ryzyka Systemowego, stworzenie efektywnego systemu uporządkowanej likwidacji banków, zapobieżenie nadmiernemu wzrostowi dźwigni finansowej w bankach, ściślejsza integracja sektora bankowości spółdzielczej i restrukturyzacja kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK).

Sytuacja banków – największego segmentu systemu finansowego – pozostaje dobra i stabilna. Banki są odporne nawet na istotne pogorszenie warunków ich działalności. Średnie współczynniki wypłacalności pozostały bez zmian, a wysoka zdolność do absorbowania potencjalnych strat została utrzymana. Wysoką odporność polskich banków potwierdziły stress-testy, przeprowadzane cyklicznie przez NBP. Nawet bardzo pesymistyczne scenariusze zakładają, że potrzeby kapitałowe w skali całego sektora byłyby nieznaczne. Wyniki finansowe banków, będące podstawowym źródłem rosnących kapitałów, wciąż pozostają wysokie, a dostosowanie kosztów finansowania do niższego poziomu rynkowych stóp procentowych pozwoliło bankom zwiększyć marżę odsetkową. Jakość portfela kredytowego nieznacznie poprawiła się, a obciążenie wyników kosztami materializacji ryzyka kredytowego nie zmieniło się istotnie.

Nastąpiła także niewielka poprawa odporności banków na wystąpienie szoków płynnościowych. W testach zdecydowana większość banków wykazała odporność nawet w warunkach założonego bardzo silnego szoku płynnościowego. Należy pamiętać, że zarówno symulacje wypłacalności, jak i płynności banków przeprowadzane są przy bardzo restrykcyjnych założeniach i służą wyłącznie do oszacowania odporności na hipotetyczne szoki – takie, których wystąpienie choć możliwe, jest jednak bardzo mało prawdopodobne. Wyniki tych symulacji nie mogą być utożsamiane z prognozą sytuacji sektora bankowego.

Sytuacja niebankowych instytucji finansowych – zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i funduszy inwestycyjnych – również jest dobra i nie stwarza ryzyka dla stabilności systemu finansowego. Ponadto związki między tymi instytucjami i bankami są niewielkie, wobec tego nawet gdyby w sektorze tym wystąpiły jakiekolwiek problemy, ryzyko ich bezpośredniego przeniesienia na inne instytucje byłoby ograniczone.

Sytuacja kapitałowa SKOK jest trudna, a wysokość funduszy własnych, mimo ich wzrostu w 2013 r., jest nieadekwatna do prowadzonej działalności. Znaczenie SKOK w polskim systemie finansowym pozostaje jednak niewielkie – aktywa kas odpowiadają ok. 1,4 proc. aktywów sektora bankowego. Skala bezpośrednich powiązań pomiędzy kasami i Kasą Krajową a sektorem bankowym jest stosunkowo niewielka. Ze względu na ograniczoną skalę działalności oraz niewielkie powiązania z pozostałymi częściami sektorami finansowego, mimo trudnej sytuacji kapitałowej SKOK nie generują ryzyka systemowego.

Perspektywy stabilności finansowej zależą od warunków w otoczeniu gospodarczym. Choć prognozy wzrostu w gospodarce światowej na lata 2014–2015, a szczególnie w strefie euro, nie zmieniły się istotnie, można jednak ocenić, że prawdopodobieństwo ponownego silnego spowolnienia w gospodarkach rozwiniętych zmniejszyło się. W rezultacie obniżyło się ryzyko dla stabilności krajowego systemu finansowego.

W krajowej gospodarce nie występują nierównowagi o takiej skali, która mogłaby zagrozić poprawie koniunktury oraz bezpieczeństwu funkcjonowania instytucji finansowych. NBP zauważa jednak, że na rynku nieruchomości komercyjnych wciąż zwiększa się nadwyżka podaży. Obecnie nie jest to zagrożeniem dla stabilności krajowego systemu finansowego, gdyż większość projektów jest finansowana przez podmioty zagraniczne.

Raport o stabilności systemu finansowegozawiera – obok wyników analiz ryzyka występującego w systemie finansowym – również rekomendacje, których realizacja przyczyniłaby się do ograniczenia ryzyka systemowego i wzmocnienia odporności polskiego systemu finansowego. Rekomendacje te dotyczą zarówno regulacji systemu finansowego i sieci bezpieczeństwa finansowego, jak i sytuacji poszczególnych segmentów tego systemu.

W ocenie NBP wskazane byłyby następujące działania:

  • Szybkie powołanie Rady ds. Ryzyka Systemowego, której uprawnienia zapewniałyby skuteczne prowadzenie nadzoru makroostrożnościowego nad krajowym systemem finansowym, i wprowadzenie do prawa polskiego przepisów dyrektywy CRD IV;
  • Wprowadzenie do polskiego prawa mechanizmu działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (recovery and resolution) dla banków;
  • Wspieranie inicjatyw unijnych służących ograniczeniu ryzyka systemowego, które może generować działalność izb rozliczeniowych o statusie partnera centralnego (CCP);
  • Utrzymanie stabilnej dźwigni finansowej przez banki zwiększające skalę akcji kredytowej wraz z poprawą koniunktury, w celu zapewnienia bezpiecznego rozwoju działalności;
  • Zwiększanie buforów aktywów płynnych przez banki o wrażliwej pozycji płynnościowej;
  • Ostrożne podejście banków do rozwoju kredytowania sektora nieruchomości komercyjnych ze względu na oznaki narastającej nierównowagi na tym rynku;
  • Uwzględnianie przez banki w polityce kapitałowej ryzyka związanego z częścią portfela kredytów mieszkaniowych charakteryzującą się wysokim poziomem wskaźnika LtV;
  • Ściślejsza integracja sektora bankowości spółdzielczej i przekształcenie zrzeszeń w systemy ochrony instytucjonalnej obejmujące płynność i kapitał banków;
  • Kontynuowanie działań restrukturyzacyjnych zmierzających do wzrostu efektywności działania spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i zwiększenia ich kapitałów, przy optymalnym wykorzystaniu wewnętrznych zasobów systemu SKOK oraz zwiększeniu roli modelu silnych więzi między członkami indywidualnych SKOK.

Zobacz też:

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-09-24
1 EUR4,5272
1 USD3,8833
1 CHF4,1998
1 GBP4,9467
100 JPY3,6866

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję