Komunikaty

Komunikat prasowy Inicjatywy Wiedeńskiej 2

Data publikacji strony: 16-01-2014

Komitet Sterujący Inicjatywy Wiedeńskiej 2 zebrał się 13 stycznia 2014 r. w Wiedniu, aby omówić priorytety Inicjatywy na rok 2014. Po spotkaniu, którego gospodarzem i przewodniczącym był Raiffeisen Bank International, uzgodniono pięć następujących kwestii priorytetowych dla Inicjatywy Wiedeńskiej:

  • Promowanie unii bankowej otwartej na współpracę z krajami nieuczestniczącymi, ze szczególnym uwzględnieniem krajów spoza UE z regionu Europy Południowo-Wschodniej (SEE). Mając na uwadze systemowe znaczenie, jakie posiadają w tych krajach banki strefy euro, oraz zważywszy, że większość z tych krajów znajduje się na drodze do członkostwa w UE, kwestią kluczową staje się opracowanie ram koordynacji między krajami z regionu SEE niebędącymi członkami UE i nowymi europejskimi organami sprawującymi nadzór bankowy oraz odpowiedzialnymi za restrukturyzację i uporządkowaną likwidację banków. Równocześnie operacjonalizacja unii bankowej, w tym jednolitego mechanizmu nadzorczego, restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz mechanizmów zabezpieczających pozostaje w centrum uwagi krajów członkowskich UE, które nie zdecydowały się na uczestnictwo w unii bankowej. Inicjatywa Wiedeńska będzie wspierać i doradzać w tym procesie, uznając wagę szybkiego zakończenia tworzenia europejskiej unii bankowej.


  • Uważne obserwowanie tendencji w procesie delewarowania i akcji kredytowej w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE). Wycofywanie finansowania transgranicznego, wysoki poziom kredytów zagrożonych będący konsekwencją kryzysu, oraz perspektywa zaostrzenia warunków finansowania w związku z wygaszaniem niestandardowych działań polityki pieniężnej przez banki centralne gospodarek wysokorozwiniętych mogą wspólnie stanowić znaczące ryzyko dla ożywienia akcji kredytowej, a tym samym rozwoju gospodarczego w tym regionie. Nadal z uwagą będziemy śledzić te procesy tak, by identyfikować wszelkiego rodzaju zagrożenia systemowe u ich zarania, wykorzystując do tego flagowe produkty Inicjatywy Wiedeńskiej: Deleveraging and Credit Monitor oraz Bank Lending Survey.


  • Koordynacja wielostronnych działań w celu rozwiązania kluczowego problemu kredytów zagrożonych w krajach regionu CESEE. Poziom kredytów zagrożonych w wielu krajach regionu jest stosunkowo wysoki i nadal rośnie. Opóźnia to rozwój akcji kredytowej i powrót na ścieżkę ożywienia gospodarczego. Inicjatywa Wiedeńska będzie angażować banki, organy regulacyjne oraz międzynarodowe instytucje finansowe, by stworzyć zachęty do rozpoczęcia szybkiego i sprawiedliwego rozwiązania problemu kredytów zagrożonych w 2014 r. oraz opracowania planów wspólnego działania w tym zakresie dla krajów tego regionu.


  • Rozwój instrumentów wspierających akcję kredytową i ograniczających ryzyko kredytowe wobec wciąż utrzymującej się percepcji wysokiego ryzyka w regionie CESEE. Utworzono grupę roboczą, której zadaniem jest ocena istniejących programów wspierających rozwój akcji kredytowej oraz wypracowanie, w pierwszej połowie roku 2014, konkretnych propozycji bardziej efektywnych instrumentów redukcji ryzyka kredytowego.


  • Szybszy rozwój lokalnych źródeł finansowania w regionie CESEE. Odejście od modelu zależności od finansowania zagranicznego wymaga szerzej zakrojonej oraz szybkiej dywersyfikacji źródeł finansowania. Szczególne znaczenie ma rozwój rynków kapitałowych w walutach lokalnych. Przyspieszenie postępu w tym zakresie jest konieczne dla pobudzenia akcji kredytowej i ożywienia gospodarczego, a międzynarodowe instytucje finansowe uczestniczące w Inicjatywie Wiedeńskiej mogą wspierać ten proces.
***
Dodatkowe informacje oraz najnowsze publikacje są dostępne na stronie:

www.vienna-initiative.com


Kontakty z prasą:

European Commission: Simon O’Connor, Tel. +32 (0)2 296 73 59, E-mail: simon.o’connor@ec.europa.eu

EBRD: Anthony Williams, E-mail: williama@ebrd.com, Press office: Tel: +44 20 7338 7805

EIB: Christof Roche: Email: c.roche@eib.org

IMF: IMF Media Relations: Email: media@imf.org, Tel: 202-623-7100

World Bank Group: Kristyn Schrader-King, Tel: +1-202-458-2736, Email: Kschrader@worldbank.org

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-29
1 EUR4,6330
1 USD3,9505
1 CHF4,3329
1 GBP5,1404
100 JPY3,7946

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję