Komunikaty

Komentarz NBP do ustawy o nadzorze makrostrożnościowym

Data publikacji strony: 28-09-2015

Bank centralny konsekwentnie od lat podkreślał potrzebę utworzenia w naszym kraju organu nadzoru makro-ostrożnościowego, którego zadaniem byłoby przeciwdziałanie narastaniu nierównowag w systemie finansowym i wzmacnianie odporności systemu finansowego na wypadek materializacji ryzyka systemowego. Poprzez ograniczenie prawdopodobieństwa kryzysu finansowego (który niesie ze sobą zawsze poważne koszty makroekonomiczne i społeczne), nadzór makroostrożnościowy będzie wspierał w długim okresie zrównoważony wzrost gospodarczy. Dawał temu wyraz Prezes NBP w swoich corocznych wystąpieniach w Sejmie, apelując o odpowiednie zmiany legislacyjne w tym zakresie. Dbałość o bezpieczeństwo pojedynczych banków przestała być warunkiem wystarczającym dla zapewnienia stabilności całego systemu finansowego. Dlatego tradycyjny nadzór finansowy, określany obecnie nadzorem mikro-ostrożnościowym, powinien zostać uzupełniony o nowy typ polityki w zakresie bezpieczeństwa finansowego – politykę makro-ostrożnościową, której zainteresowanie skupia na ryzyku systemowym, systemie finansowym jako całości i jego powiązaniach z gospodarką realną.

Dlatego też Narodowy Bank Polski z zadowoleniem przyjął fakt przyjęcia przez Parlament i podpisania przez Prezydenta RP ustawy o nadzorze makro-ostrożnościowym nad rynkiem finansowym i zarządzaniu kryzysowym . Ustawa przewiduje istotny wkład banku centralnego w prace KSF w zakresie zadań nadzoru makro-ostrożnościowego na dwóch głównych płaszczyznach:

  1. organizacyjnej - tj. obsługi prac KSF i
  2. merytorycznej – tj. zaplecza badawczo-analitycznego.

NBP jest dobrze przygotowany do realizacji nowych zadań.

Od lat w NBP prowadzone są cyklicznie analizy krajowego systemu finansowego, czego wyrazem jest publikowany cyklicznie Raport o Stabilności Finansowej i raport pt. Rozwój Systemu Finansowego w Polsce. Szczególnie na potrzeby KSF, przygotowujemy się do publikowania nowego, kompleksowego raportu, w ramach którego systematycznie analizowane będą nierównowagi makroekonomiczne w naszej gospodarce. Prowadzimy badania nad różnymi kwestiami problemowymi, które mają wpływ na stabilność naszego systemu finansowego.

Przyjęta ustawa wykorzystuje model kolegialny i powierza zadania nadzoru makro-ostrożnościowego Komitetowi Stabilności Finansowej (KSF). Do tej pory organ ten był odpowiedzialny za kwestie zarządzania kryzysowego (pod kierownictwem Ministra Finansów), a obecnie ma dodatkowo pełnić również funkcję prewencyjną (pod kierownictwem Prezesa NBP), czyli ostrzegać i zapobiegać ryzykom narastającym w systemie finansowym.

Kolegialny kształt organu nadzoru makro-ostrożnościowego w naszym kraju pozwala włączyć´ w jego prace wszystkie kluczowe instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego. Planujemy, że KSF stanie się forum intensywnej współpracy pomiędzy MF, KNF, BFG i NBP, co pomoże wykorzystać efekty synergii pomiędzy nami. Głęboko wierzymy, że dzięki strukturom współpracy - jakie chcemy rozwinąć w ramach KSF - pełniej będą mogły być wykorzystane przewagi komparatywne, jakie każda z instytucji reprezentowanych w KSF posiada.

Na koniec warto podkreślić, że ustawa o nadzorze makro-ostrożnościowym wprowadza do porządku prawnego w naszym kraju przepisy dyrektywy bankowej CRD IV i cały wachlarz instrumentów, służących realizacji polityki makro-ostrożnościowej, w tym m.in. dodatkowe bufory kapitałowe, takie jak bufor antycykliczny, bufor ryzyka systemowego i bufory dla instytucji systemowych.

KSF, jako organ nadzoru makro-ostrożnościowego, dysponuje jedynie pośrednimi mechanizmami wpływu na te instrumenty, poprzez formułę rekomendacji kierowanych do instytucji bezpośrednio kontrolującej dany instrument, tj. Ministra Finansów lub Komisji Nadzoru Finansowego. Rekomendacje wzmocnione są mechanizmem „wykonaj lub wytłumacz dlaczego nie wykonujesz” (ang. comply or explain), co ma pomóc w bardziej przejrzystym zdefiniowaniu podziału odpowiedzialności za działania lub ich brak w ramach nadzoru makro-ostrożnościowego. W przypadku identyfikacji źródła ryzyka systemowego KSF może również przedstawiać stanowiska, kierowane do grupy lub całego spektrum podmiotów, w tym również do całego rynku finansowego. Rola informacyjna stanowisk może zwiększać świadomość narastania ryzyka i powodować korektę zachowań podmiotów – zarówno tych oferujących usługi finansowe jak i ich klientów.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję