Wydarzenia

Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w III kw. 2014 r.

Data publikacji strony: 24-02-2015

Raport NBP: Aktywa finansowe gospodarstw domowych na koniec III kwartału 2014 r. wyniosły 1.645,4 mld zł i wzrosły w porównaniu z końcem kwartału poprzedzającego. Zobowiązania finansowe osiągnęły stan 624,3 mld zł i o 2,3 proc. przekroczyły stan sprzed kwartału.

Narodowy Bank Polski opublikował 24 lutego br. analizę sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych, dotyczącą danych za III kwartał 2014 r.

W III kwartale 2014 r. tempo wzrostu realnych dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych obniżyło się w ujęciu rocznym do 3,2 proc. z 3,8 proc. w II kwartale. Po wyeliminowaniu wahań sezonowych dochody do dyspozycji brutto były o 0,1 proc. wyższe niż w poprzednim kwartale oraz o 1,8 proc. wyższe w porównaniu do analogicznego kwartału 2013 r. Oznacza to, że tempo wzrostu dochodów do dyspozycji utrzymało się na umiarkowanie wysokim poziomie. Pozytywny wpływ na wielkość tej kategorii miał wzrost dochodów z pracy oraz utrzymujące się względnie wysokie dynamiki nadwyżki operacyjnej brutto i świadczeń na ubezpieczenia społeczne.

Spożycie prywatne w III kwartale 2014 r. wzrosło realnie w ujęciu rocznym o 2,4 proc. Po wyeliminowaniu wahań sezonowych dynamika tej kategorii wyniosła 2,2 proc. w ujęciu rocznym oraz 0,2 proc. w ujęciu kwartalnym. Tempo wzrostu spożycia nadal jest relatywnie wysokie. Poprawiające się nastroje konsumenckie oraz umiarkowanie optymistyczne dane z gospodarki realnej za IV kwartał ub.r. wskazują, że względnie wysokie tempo wzrostu popytu konsumpcyjnego może utrzymać się także w następnym kwartale. Dane z gospodarki realnej nie świadczą o występowaniu zagrożeń wynikających z ujemnych dynamik inflacji.

W analizowanym okresie stopień finansowania konsumpcji kredytem, po uwzględnieniu czynników sezonowych, osiągnął poziom zaledwie 0,5 proc. Mniejsze zainteresowanie gospodarstw domowych kredytem jako źródłem finansowania konsumpcji nie jest do końca spójne z obserwacjami sektora bankowego. Dane NBP wskazują bowiem, że w analizowanym okresie banki nieznacznie złagodziły kryteria i warunki udzielania kredytów konsumpcyjnych, czego efektem był niewielki wzrost popytu.

Oszczędności gospodarstw domowych w III kwartale 2014 r. wyniosły 10,8 mld zł, a po korekcie sezonowej ich wartość obniżyła się do 3,3 mld zł. Od początku 2013 r. obserwuje się trend spadkowy tej kategorii. Stopa oszczędzania, stanowiąca relację oszczędności brutto gospodarstw domowych do ich dochodów do dyspozycji, wyniosła 4,0 proc. i spadła w ujęciu rocznym o 0,7 pkt proc. Po uwzględnieniu czynników sezonowych stopa oszczędzania ukształtowała się na poziomie 1,3 proc. i – podobnie jak w przypadku wartości oszczędności gospodarstw domowych – od 2013 roku znajduje się w trendzie spadkowym. Gros stopy oszczędzania stanowią transakcje związane z systemem emerytalnym.

W III kwartale 2014 r. gospodarstwa domowe zwiększyły swoje aktywa finansowe. W końcu września ub.r. ich stan wyniósł 1.645,4 mld zł i był wyższy o 2,8 proc. niż przed kwartałem. Zobowiązania finansowe osiągnęły stan 624,3 mld zł i tym samym przekroczyły o 2,3 proc. stan sprzed kwartału oraz o 5,6 proc. zadłużenie sprzed roku.

W strukturze inwestycji gospodarstw domowych dominowały depozyty, których znaczenie rośnie – choć ostatnio nieco wolniej – od 2008 r. W tej formie ulokowano 6,8 mld zł, co stanowiło niemal ¼ ogółu środków przeznaczonych w tym kwartale na nabycie nowych aktywów. Stan depozytów w końcu III kwartału ub.r. wyniósł 605,5 mld zł, a tym samym powiększył się w ciągu kwartału o 1,3 proc.

Brak publikacji raportu dotyczącego sytuacji finansowej gospodarstw domowych w II kw. 2014 r. wynika z wprowadzenia przez GUS nowej metodologii ESA2010 w rachunkach narodowych, co przełożyło się na łączną publikację danych za II i III kw. 2014 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję