Wydarzenia

Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w IV kw. 2014 r.

Data publikacji strony: 01-06-2015

Raport NBP: W IV kwartale 2014 r. w sektorze gospodarstw domowych odnotowano kontynuację wzrostów w dochodach do dyspozycji brutto oraz spożyciu prywatnym. Doszło do zmiany struktury generowania oszczędności gospodarstw domowych, na które w większości składały się oszczędności dobrowolne.

Narodowy Bank Polski opublikował 1 czerwca br. analizę sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych dotyczącą danych za IV kwartał 2014 r.

W IV kwartale 2014 r. tempo wzrostu realnych dochodów do dyspozycji brutto zwiększyło się w ujęciu rocznym do 5,3 proc. z 3,6 proc. w III kwartale, na co wpłynęły przede wszystkim dodatnie dynamiki składowych dochodów w podziale pierwotnym. Po wyeliminowaniu wahań sezonowych dochody do dyspozycji brutto były o 0,5 proc. wyższe niż w poprzednim kwartale oraz o 2,6 proc. wyższe w porównaniu z analogicznym kwartałem 2013 r. W całym roku 2014 ich dynamika wyniosła 2,9 proc. r/r. Oznacza to, że utrzymały się stabilne tendencje wzrostowe dochodów do dyspozycji brutto, obserwowane od II połowy 2013 r. Optymistyczne dane z rynku pracy za I kwartał oraz częściowo też za II kwartał 2015 r., wskazujące na powolną kontynuację wzrostu zatrudnienia i płac, powinny przełożyć się na dalszą poprawę sytuacji dochodowej w sektorze gospodarstw domowych.

Spożycie prywatne w IV kwartale 2014 r. wzrosło realnie w ujęciu rocznym o 2,2 proc., a zatem o 0,2 pkt mniej niż w poprzednim kwartale. Po wyeliminowaniu wahań sezonowych dynamika w tej kategorii wyniosła 2,2 proc. w ujęciu rocznym i 0,5 proc. w ujęciu kwartalnym. W całym roku 2014 spożycie prywatne rosło w tempie 2,7 proc. r/r, a zatem wyraźnie szybciej niż w roku 2013, kiedy jego dynamika wynosiła 0,9 proc. Tempo wzrostu spożycia nadal jest dość wysokie, mimo że wyhamowaniu uległ obserwowany do II kwartału 2014 r. silny trend wzrostowy.

Oszczędności gospodarstw domowych w IV kwartale 2014 r. wyniosły 35,3 mld zł w ujęciu nominalnym. W całym roku 2014 stopa oszczędzania, pokazująca relację oszczędności brutto gospodarstw domowych do ich dochodów do dyspozycji, utrzymywała się na stałym poziomie między 2,0 proc. a 2,1 proc. (uwzględniając korektę sezonową). Stabilnym wartościom stopy oszczędności towarzyszył w 2014 r. wzrost stopy oszczędności dobrowolnych. W jego rezultacie w IV kwartale 2014 r. stopa oszczędności dobrowolnych wyniosła 1,5 proc. (po korekcie sezonowej), a oszczędności te stanowiły już 70 proc. wartości agregatu. Jednocześnie obserwowany jest spadek oszczędności emerytalnych.

Stan aktywów finansowych gospodarstw domowych w końcu grudnia 2014 r. wyniósł 1625,7 mld zł, a zatem był o 1,0 proc. niższy niż przed kwartałem. Na spadek aktywów finansowanych przełożyło się głównie zbywanie przez gospodarstwa domowe udziałów kapitałowych i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Z kolei nowe aktywa były lokowane najczęściej w formie depozytów bankowych.

Stan zobowiązań gospodarstw domowych wyniósł w tym czasie 625,1 mld zł, czyli niemal tyle samo ile w poprzednim kwartale, oraz o 5,4 proc. więcej niż przed rokiem. Na kształtowanie się zobowiązań gospodarstw domowych w IV kwartale 2014 r. wpływał przede wszystkim niewielki wzrost wolumenu kredytów i pożyczek długoterminowych, stanowiących większa część zobowiązań w tym sektorze.

Dane monetarne wskazują, że w I kwartale 2015 r. nastąpiło przyspieszenie procesów gromadzenia oszczędności finansowych. Gospodarstwa domowe kontynuowały powiększanie aktywów finansowych, koncentrując się przede wszystkim na depozytach bankowych oraz w systemie poza bankowym, w których ulokowały około 2/3 wartości nowych oszczędności. Dane monetarne wskazują także na dalsze wzrosty zadłużenia gospodarstw domowych, głównie w formie kredytów mieszkaniowych, które odpowiadają za obecne tendencje wzrostowe w łącznym przyroście zadłużenia.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję