Wydarzenia

Koniunktura międzynarodowa – czerwiec 2015 r.

Data publikacji strony: 22-06-2015

Raport NBP: Gospodarka światowa rośnie w umiarkowanym tempie. Ożywieniu w gospodarkach rozwiniętych towarzyszy spowolnienie wzrostu w największych gospodarkach wschodzących.

Z najnowszego wydania biuletynu NBP „Koniunktura międzynarodowa” wynika, że światowa gospodarka rośnie w umiarkowanym tempie. Ożywieniu w gospodarkach rozwiniętych towarzyszy spowolnienie wzrostu w gospodarkach wschodzących. Jest ono pogłębiane przez dostosowania, które stały się niezbędne po okresie przegrzania koniunktury oraz w następstwie spadku cen surowców. W ostatnich miesiącach obserwowane było jednak pewne odbicie tych ostatnich, co sprzyjało osłabieniu niekorzystnych trendów aktywności w gospodarkach wschodzących będących eksporterami surowców oraz wyhamowaniu globalnych tendencji dezinflacyjnych.

Perspektywy dla gospodarki Stanów Zjednoczonych pozostają dobre, choć wzrosła niepewność co do skali oczekiwanego przyspieszenia wzrostu w tym roku. Słaby popyt zewnętrzny i silne umocnienie się dolara przyczyniły się bowiem do spadku PKB w I kwartale 2015 r. Ujemna dynamika kwartalna PKB nie oznacza jednak w tym wypadku początku recesji. Z jednej strony niekorzystny wpływ na aktywność gospodarczą mają obecnie dostosowania w przemyśle związane ze spadkiem cen ropy naftowej oraz aprecjacja dolara. Z drugiej zaś za kontynuacją ożywienia opartego na znacznym wzroście konsumpcji przemawiają: rosnące zatrudnienie, optymistyczne nastroje gospodarstw domowych oraz wzrost cen nieruchomości.

Dynamika PKB w strefie euro powoli przyspiesza. W I kwartale 2015 r. głównym motorem wzrostu gospodarczego był prawdopodobnie popyt wewnętrzny, a zwłaszcza spożycie indywidualne. Wspomagały go niska inflacja i poprawa sytuacji na rynku pracy. Stopniowemu przyspieszaniu wzrostu sprzyjają niższe ceny ropy naftowej, uruchomienie programu rozszerzonego skupu aktywów przez EBC oraz wyhamowanie zacieśnienia polityki fiskalnej. Prognozy wskazują na kontynuację ożywienia w 2015 r. oraz na nieznacznie przyspieszenie wzrostu PKB w przyszłym roku. Dynamika PKB w strefie euro pozostanie umiarkowana z powodu nadal słabego popytu inwestycyjnego, a także braku wyraźnego przyspieszenia aktywności w jej otoczeniu. Pozytywnym sygnałem jest osłabienie presji deflacyjnych w strefie euro, któremu sprzyjały deprecjacja euro oraz wzrost oczekiwań inflacyjnych.

Spowalniają – i to szybciej, niż zakładano – największe gospodarki wschodzące. Nadal obniża się dynamika PKB w Chinach. Tempo wzrostu gospodarczego jest ograniczane głównie przez słaby popyt wewnętrzny, a zwłaszcza inwestycyjny. Powstała w ciągu kilku ostatnich lat nadpodaż mieszkań spowodowała, że rynek nieruchomości przechodzi dostosowania. Władze Chin przeciwdziałają nadmiernemu spowolnieniu poprzez luzowanie polityki pieniężnej w ostatnich kilku miesiącach, czemu sprzyja niska inflacja. Biorąc pod uwagę te działania, można spodziewać się stabilizacji koniunktury w Chinach w drugiej połowie 2015 r.

W Brazylii pogłębia się recesja – wstępne dane o wzroście PKB w I kwartale 2015 r. wskazują na silny spadek aktywności gospodarczej, który wystąpił po okresie przegrzania koniunktury. Podobnie jak w poprzednich kwartałach największy negatywny wpływ na dynamikę PKB miało obniżenie się nakładów inwestycyjnych. Jednak o skali tego spadku zadecydowało obniżenie się wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych, pierwsze od 10 lat. Coraz silniej na aktywność gospodarczą wpływają także konsolidacja finansów publicznych oraz restrykcyjna polityka pieniężna. Według prognoz w 2015 r. Brazylia będzie znajdowała się w recesji.

Gospodarka Rosji także znajduje się w recesji. Do spadku PKB przyczyniły się przede wszystkim dalszy spadek inwestycji oraz wyraźne osłabienie konsumpcji prywatnej, spowodowane przez spadek realnych wynagrodzeń. Negatywny wpływ na aktywność gospodarczą wywarły także wyraźne pogorszenie się klimatu biznesowego i warunków finansowania w następstwie konfliktu z Ukrainą i wprowadzonych sankcji, a także spadek cen surowców. Perspektywy gospodarcze dla Rosji na 2015 r. są niekorzystne, choć ostatnio nieco poprawiły się.

Spośród głównych gospodarek wschodzących w I kwartale 2015 r. jedynie w Indiach koniunktura ulegała poprawie w wyniku wzrostu spożycia gospodarstw domowych, w mniejszym stopniu zaś zwiększonych nakładów na środki trwałe. Jednak słaba aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw wciąż ogranicza skalę przyspieszenia dynamiki PKB. Prognozy wskazują, że ożywienie gospodarcze będzie kontynuowane w II połowie 2015 r.

W czerwcowym wydaniu biuletynu „Koniunktura międzynarodowa” znajduje się także obszerna ramka tematyczna „Rachunkowość wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych po 2007 r.”.

Czerwcowe wydanie biuletynu „Koniunktura międzynarodowa” zostało opracowane na podstawie danych dostępnych do 29 maja br. włącznie.

Zobacz pełną informację: Koniunktura międzynarodowa – czerwiec 2015

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję