Wydarzenia

Koniunktura międzynarodowa – luty 2015 r.

Data publikacji strony: 19-02-2015

Raport NBP: W roku 2014 gospodarka światowa rozwijała się poniżej długookresowego tempa wzrostu. Wstępne dane dotyczące PKB wskazują, że w ubiegłym roku kraje rozwinięte zwiększyły dynamikę wzrostu gospodarczego wobec 2013 r., natomiast w większości gospodarek rozwijających się wzrost spowolnił.

Z biuletynu „Koniunktura międzynarodowa” opublikowanego 19 lutego 2015 r. wynika, że ożywienie aktywności gospodarczej widoczne było w największym stopniu w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie podstawę poprawy tworzył umacniający się popyt krajowy. W strefie euro nadal widoczne było powolne ożywienie, hamowane przez słabość popytu inwestycyjnego i pogarszającą się koniunkturę na rynkach gospodarek rozwijających się. Ostatnie miesiące 2014 r. przyniosły pewną poprawę wskaźników aktywności w gospodarce Niemiec przy utrzymaniu umiarkowanego tempa wzrostu w Hiszpanii i w innych krajach peryferyjnych strefy euro. W gospodarce Japonii kontynuowana była spadkowa tendencja PKB, która wynikała z podniesienia podatku konsumpcyjnego.

Największe gospodarki rozwijające się osiągnęły wyraźnie niższe tempo wzrostu PKB wobec wcześniejszych prognoz. Koniunktura w drugiej połowie ubiegłego roku w większości z tych krajów była niekorzystna. W Chinach obniżała się dynamika inwestycji i pogarszały się wskaźniki koniunktury w przemyśle. Słabnący popyt w Brazylii wpływał na utrzymywanie się ujemnej dynamiki wzrostu także w drugiej połowie 2014 r. W IV kwartale ubiegłego roku ponownie obniżyła się dynamika PKB Rosji – pogłębił się spadek inwestycji, obniżył się poziom produkcji przemysłowej, a wskaźnik PMI w przetwórstwie przemysłowym spadł w grudniu poniżej granicy 50 pkt.

Słabnący popyt przy rosnącej podaży wpłynął na silne obniżenie się cen surowców, co w konsekwencji istotnie pogłębiło spadek inflacji w skali globalnej. W styczniu 2015 r. utrzymała się spadkowa tendencja cen na głównych rynkach surowcowych. Najgłębsze obniżki cen obserwowane były na rynkach paliw. Jednocześnie, wobec pogarszających się perspektyw wzrostu w gospodarkach rozwijających się, pogłębiła się tendencja spadkowa cen metali. W grudniu ubiegłego roku istotnie obniżyła się inflacja w większości gospodarek, w szczególności w strefie euro i krajach regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Silna tendencja dezinflacyjna w gospodarkach europejskich wpłynęła na obniżanie się oczekiwań inflacyjnych.
Polityka pieniężna w skali międzynarodowej pozostawała silnie ekspansywna, jednak skala tej ekspansywności oraz jej perspektywy pozostawały zróżnicowane w odniesieniu do poszczególnych banków centralnych. Kontrast ten był najbardziej widoczny w przypadku polityki EBC i FED. W raporcie zawiera także „Koniunktura Międzynarodowa” jest biuletynem publikowanym przez Narodowy Bank Polski trzy razy w roku. Materiał ten przedstawia bieżącą i oczekiwaną sytuację ekonomiczną w głównych gospodarkach rozwiniętych i najważniejszych gospodarkach wschodzących na świecie, jak również na globalnych rynkach surowcowych i finansowych.

Lutowe wydanie biuletynu zostało przygotowane na podstawie danych dostępnych do 31 stycznia 2015 r. włącznie.

Zobacz pełną informację: Koniunktura międzynarodowa – luty 2015

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję