Wydarzenia

Szybki monitoring NBP – czerwiec 2015 r.

Data publikacji strony: 15-07-2015

Raport NBP: Kondycja sektora przedsiębiorstw w II kw. 2015 r. poprawiła się i pozostawała na dobrym poziomie. Ogólna ocena stanu koniunktury w kraju według ankietowanych jest również optymistyczna, jednak prognozy na kolejny kwartał mają charakter mieszany.

Narodowy Bank Polski opublikował 15 lipca br. kwartalną informację o kondycji sektora przedsiębiorstw. Raport pokazuje, jak oceniają one swoją kondycję i koniunkturę w II kwartale, a także prezentuje prognozy na III kwartał 2015 r. W czerwcowym badaniu szczególną uwagę poświęcono kwestii wpływu deflacji na sytuację sektora przedsiębiorstw, a także dostępności finansowania bankowego oraz opłacalności eksportu i importu w kontekście zmian kursów walutowych w 2015 r.

Sytuacja ekonomiczna. W II kw. pozostała dobra i stabilna – wyraźnie lepsza niż w poprzednim badaniu. Krótkoterminowe prognozy mają jednak mieszany wydźwięk. Z jednej strony ankietowane przedsiębiorstwa oczekują wyhamowania dynamiki zamówień i rzadziej planują zwiększenie produkcji, a ponadto przewidują osłabienie tempa poprawy koniunktury w kraju w ciągu najbliższego roku. Z drugiej strony, wciąż rośnie liczba inwestorów, a zainteresowanie firm zwiększaniem liczby pracowników pozostaje relatywnie wysokie, co może wspierać rozwój gospodarczy w kolejnych miesiącach roku.

Popyt, zamówienia, produkcja. W II kw. przedsiębiorstwa deklarowały w dalszym ciągu relatywnie niską skalę problemów ze znalezieniem klientów na swoje produkty i usługi. Prognozy nowych zamówień i produkcji na kolejny kwartał wskazują na spadek dynamiki sprzedaży. Nie dotyczy to jednak prognoz eksportu, które lekko poprawiły się, choć poprawie tej towarzyszył wzrost niepewności w odniesieniu do sytuacji geopolitycznej, w tym skutków niewypłacalności Grecji, a także zbliżających się wyborów parlamentarnych. Przedsiębiorcy obawiają się nie tylko potencjalnych kłopotów u swoich europejskich odbiorców, ale i wahań kursu złotego związanych z niestabilną sytuacją gospodarczo-polityczną. Spadki prognoz produkcji i zwiększona niepewność nie przekładają się jednak bezpośrednio na plany rozwojowe firm.

Zatrudnienie. Ankietowane przedsiębiorstwa deklarują, że w III kw. będą zatrudniać w podobnym tempie co kwartał wcześniej. Zwiększenie liczby pracowników nadal przewidują rozwijający się szybko eksporterzy, jak też firmy z sektora usług. Sezonowe ożywienie prac i wzrost zatrudnienia prognozują również podmioty budowlane, choć widać dużą ostrożność w formułowaniu planów, także inwestycyjnych, wśród firm w tym sektorze. Redukcje liczby etatów nadal zamierza przeprowadzać energetyka i sektor publiczny.

Wynagrodzenia. Skala planowanych podwyżek płac jest przewidywana na poziomie podobnym do poprzedniego kwartału. Plany podwyższenia wynagrodzeń deklaruje wciąż niewiele przedsiębiorstw, a wśród nich dominują podwyżki nie wyższe niż 5%. Mimo spadku stopy bezrobocia, na rynku pracy w dalszym ciągu nie widać zwiększonych nacisków pracowników na podniesienie płac. Podwyżki wynagrodzeń planują przede wszystkim te przedsiębiorstwa, które będą zwiększać zatrudnienie, choć w przypadku nowych pracowników nadal oferowane wynagrodzenia będą bardzo rzadko wyższe niż płace zatrudnionych wcześniej osób.

Inwestycje. Aktywność inwestycyjna ankietowanych przedsiębiorstw – mimo wzrostu ogólnej niepewności oraz spodziewanego obniżenia dynamiki produkcji – pozostała wysoka i przewidywane jest utrzymanie tego trendu. Jednym z czynników zachęcających do inwestowania jest rosnąca akumulacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Kolejnym – wysoka opłacalność produkcji eksportowej i rosnący odsetek firm zyskownych, również w przypadku firm sprzedających tylko w kraju. Istotne są także niskie nominalnie koszty kredytu.

Kredyt bankowy i jego dostępność. Przedsiębiorstwa nadal wykazują jednak niskie zainteresowanie zwiększaniem zadłużenia. Dobra kondycja sprawia, że wiele podmiotów jest w stanie finansować zarówno działalność bieżącą, jak i inwestycyjną ze środków własnych. Zwiększony popyt na kredyt widać przede wszystkim w grupie firm budowlanych, choć jednocześnie rosną w tej branży problemy z jego otrzymaniem. Ryzyko bankructwa w budownictwie pozostaje wysokie (mimo poprawy sytuacji i wzrostu rentowności w ostatnich kwartałach, liczba upadłości pozostaje tam nadal duża). Stanowi to jedną z przyczyn gorszej dostępności finansowania bankowego.

Płynność. W sektorze przedsiębiorstw utrzymuje się wysoka płynność. W II kw. poprawiła się zarówno terminowość obsługi zadłużenia wobec banków, jak i zdolność do spłaty zobowiązań handlowych. Osiągnęła ona poziomy zbliżone do swoich maksimów z lat 2007-2008. Poprawę odnotowało również budownictwo.

Ceny i marże. Nie widać wyraźnego przełomu w odniesieniu do zmian cen. Maleje, co prawda, liczba firm, które dokonały obniżek cen lub zamierzają w najbliższym czasie je przeprowadzić, ale jednocześnie silna pozostaje konkurencja rynkowa i w efekcie tego utrzymuje się też duża presja klientów na dalsze redukcje. Ponieważ ceny surowców i materiałów pozostają nadal niższe niż w latach ubiegłych, efekt netto deflacji w polskim sektorze przedsiębiorstw ocenić można w dalszym ciągu pozytywnie.

W czerwcowym badaniu NBP wzięły udział 1572 podmioty gospodarcze z terenu całej Polski.

Więcej w raporcie: „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kw. 2015 r. oraz prognoz koniunktury na III kw. 2015 r.”

Łukasz Postek z Instytutu Ekonomicznego NBP o kondycji sektora przedsiębiorstw.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję