Wydarzenia

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w I kw. 2015 r.

Data publikacji strony: 30-06-2015

Analizy NBP: Kondycja przedsiębiorstw w I kwartale 2015 r. była dobra i stabilna, a dodatkowo wzmacniało ją tempo wzrostu sprzedaży. Ujemna dynamika cen w gospodarce nadal bardziej firmom sprzyjała niż przeszkadzała.

Narodowy Bank Polski opublikował 30 czerwca br. raport na temat sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw w I kwartale 2015 r. Pokazuje on, że analizowanym okresie kondycja przedsiębiorstw była dobra i stabilna, a dodatkowo wzmacniało ją wyższe tempo wzrostu sprzedaży. Co więcej, ujemna dynamika cen w gospodarce nadal bardziej firmom sprzyjała (dzięki niższym kosztom surowców) niż przeszkadzała (obniżając przychody).

Przychody. W I kwartale 2015 r. koniunktura w sektorze przedsiębiorstw poprawiła się, na co wskazuje m.in. zachowanie wolumenu przychodów. Nie zaobserwowano bowiem negatywnych zjawisk związanych z tzw. spiralą deflacyjną, kiedy to ujemnej inflacji towarzyszy obniżanie się nominalnych przychodów przedsiębiorstw. Dynamika przychodów ogółem przyspieszyła z 1,6 proc. r/r w IV kwartale 2014 r. do 4,6 proc. r/r w I kwartale 2015 r. Przyczyniły się do tego wyższa dynamika sprzedaży na rynkach krajowym i zagranicznym (w ujęciu realnym i nominalnym) oraz dynamika przychodów finansowych, przede wszystkim w obszarze różnic kursowych oraz inwestycji finansowych.

Koszty. W analizowanym okresie koszty rosły wolniej niż przychody. Sprzyjały temu relatywnie niskie ceny surowców oraz spadek dynamiki kosztów niezwiązanych z działalnością podstawową firm (korekta wysokich wzrostów z IV kwartału 2014 r.).

Wynik finansowy. Dzięki poprawie wyniku na operacjach finansowych i wzroście dynamiki wyniku na sprzedaży w I kwartale 2015 r. wyraźnie wzrosły wynik finansowego brutto i netto – odpowiednio o 10,8 proc. i 9,7 proc. r/r.

Rentowność. Nadal rósł odsetek firm rentownych – w I kwartale 2015 r. osiągnął on poziom 68,7 proc. wobec 67,6 proc. w analogicznym okresie 2014 r. Zwiększał się także odsetek firm z wysokim poziomem rentowności (tj. o ponad 5 proc.). Oznacza to, że kondycja przeciętnej firmy w próbie poprawiła się, a wzrosty zysków nie miały miejsca wyłącznie w grupie dużych przedsiębiorstw.

Zatrudnienie. Od ponad roku utrzymuje się niewielki, ale systematyczny i stabilny wzrost zatrudnienia – w I kwartale 2015 r. wrosło ono o 2,2 proc. r/r. W podziale branżowym największy udział we wzroście zatrudnienia miały przetwórstwo przemysłowe (skupia blisko 40 proc. pracowników w całym sektorze przedsiębiorstw) oraz usługi (wraz z handlem). W tych sekcjach odnotowano także najwyższą dynamikę zatrudnienia. Natomiast wyraźny spadek zatrudnienia jest nadal obserwowany w budownictwie, energetyce i górnictwie.

Koszty wynagrodzeń. Razem ze wzrostem zatrudnienia w I kwartale 2015 r. rosły koszty wynagrodzeń, a jednocześnie także przeciętne płace. Dynamika kosztów wynagrodzeń (wraz z ubezpieczeniami społecznymi) była więc zdecydowanie wyższa niż dynamika zatrudnienia (5,4 proc. r/r). Obniżyła się jednak o 2,5 pkt proc. kw/kw, co wydaje się korektą wysokiego wzrostu z poprzedniego kwartału (dynamika pozostaje na poziomie średniej z 2014 r.).

Wydajność pracy. Rosnące koszty płac miały w I kwartale 2015 r. nadal wyższą dynamikę niż wydajność pracy. Koszty wynagrodzeń rosły bowiem szybciej niż przychody ze sprzedaży (nominalnie o 4,2 proc.). W 2014 r. wydajność pracy spadła, natomiast w I kwartale 2015 r. nastąpił jej wzrost. Był to efekt wyższej dynamiki sprzedaży od dynamiki zatrudnienia – nominalnie dynamika wydajności pracy wyniosła 2,0 proc. Wzrost dynamiki wydajności był nieco wyższy w dużych firmach (1,9 proc., po okresie spadku wydajności) niż w sektorze MSP (1,7 proc.).

Aktywności inwestycyjna ogółem. W sektorze przedsiębiorstw nadal trwa ożywienie aktywności inwestycyjnej. Wysokie, dwucyfrowe tempo wzrostu nakładów na środki trwałe utrzymuje się już od sześciu kolejnych kwartałów. Aktywność inwestycyjną wspiera przede wszystkim silna konsumpcja krajowa i korzystne prognozy popytu.

Sytuacja płynnościowa. Wszystkie wskaźniki płynności znajdują się w trendzie rosnącym. Najsilniej w ostatnim okresie wzrosła płynność gotówkowa (aczkolwiek dane surowe wskazują na niewielki spadek wskaźnika w relacji kwartalnej). Obserwowane wskaźniki płynności, za wyjątkiem płynności gotówkowej, osiągnęły historyczne maksima.

***

Zachęcamy także do zapoznania się z raportem „Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. Lata 2005-2014”. Opracowanie jest próbą uzupełnienia informacji na temat kondycji ekonomicznej sektora MSP w Polsce, który odgrywa kluczową rolę w budowaniu wzrostu gospodarczego i rozwoju kraju.

Małe firmy, choć bardziej elastyczne, są słabsze ekonomicznie i znacznie bardziej wrażliwe na zmiany koniunktury niż duże przedsiębiorstwa. W rezultacie niewiele z nich pozostaje na rynku dłużej niż kilka lat. Sytuacja sektora MSP jest przy tym słabiej rozpoznana ze względu na mniejszą liczbę dostępnych danych niż w przypadku dużych, w tym zwłaszcza giełdowych spółek.

Głównym celem opracowania jest porównanie sytuacji przedsiębiorstw z sektora MSP z kondycją dużych przedsiębiorstw. W analizie wykorzystano dane dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób, a zatem z pominięciem mikroprzedsiębiorstw. Liczba przedsiębiorstw objętych badaniem na koniec grudnia 2014 r. wyniosła 50 852.


Katarzyna Puchalska z Instytutu Ekonomicznego NBP omawia raport: „Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014”

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję