Wydarzenia

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w II kwartale 2015 r.

Data publikacji strony: 28-09-2015

Analizy NBP: W II kwartale br. sektor przedsiębiorstw utrzymał dobrą kondycję. Większość wskaźników pozostawała na umiarkowanym poziomie.

Narodowy Bank Polski opublikował 28 października br. raport na temat sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw w II kwartale 2015 r. Raport zawiera także ramki tematyczne, m.in. „Branże rozwojowe i branże kurczące się” i „Kształtowanie się zapasów a perspektywy rozwoju koniunktury”.

Przychody. W analizowanym okresie koniunktura w sektorze przedsiębiorstw, mierzona dynamiką przychodów, osłabiła się – zarówno w ujęciu nominalnym, jak i realnym. Nominalna dynamika przychodów ogółem obniżyła się w II kwartale br. do 2,6 proc. r/r z 4,6 proc. r/r odnotowanych w I kwartale. Było to rezultatem pogorszenia się przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym, przede wszystkim w przemyśle paliwowym i branży spożywczej, gdzie ceny wyraźnie spadły. Źródeł tego osłabienia nie należy jednak upatrywać w zjawisku tzw. spirali deflacyjnej. Stabilizująco na sytuację wpływała sprzedaż zagraniczna, której dynamika obniżyła się tylko nieznacznie, bo do 4,4 proc. r/r w II kwartale br. z 4,9 proc. w I kwartale.

Koszty ogółem. W II kwartale br. makroekonomiczne uwarunkowania działalności firm nadal pozwalały na utrzymanie niższej dynamiki kosztów niż przychodów. W dalszym ciągu niskie pozostawały ceny surowców, obniżyła się dynamika kosztów niezwiązanych z działalnością podstawową firm, jednak był to efekt bazy (związany z jednorazowymi wysokimi wzrostami kosztów/strat w 2014 r. w największych firmach w kraju).

Wynik finansowy. W analizowanym okresie dynamicznie wzrósł wynik finansowy brutto i netto – odpowiednio o 24,5 proc. r/r i 25,2 proc. r/r. Pozwolił na to dalszy wzrost wyniku na sprzedaży, a także znaczna poprawa wyniku na pozostałej działalności. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, na zagregowany wynik finansowy duży wpływ wywarła branża paliwowa, w której odnotowano poprawę, choć w dużej mierze był to efekt bazy (w II kwartale 2014 r. branża ta poniosła dotkliwe straty na operacjach finansowych).

Rentowność. Nadal rósł odsetek firm rentownych – w II kwartale br. osiągnął on poziom 75 proc. wobec 73,9 w analogicznym okresie 2014 r. Zwiększył się także odsetek firm z wysokim poziomem rentowności (ponad 5 proc.). Oznacza to, że kondycja przeciętnej firmy w próbie poprawiła się, a wzrosty zysków nie były skoncentrowane wyłącznie w grupie dużych przedsiębiorstw.

Zatrudnienie. Od półtora roku utrzymuje się systematyczny i stabilny wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. W analizowanym okresie wzrosło ono o 2,2 proc. r/r. Te same pozostały branże, które najsilniej zwiększają zatrudnienie – handel (4,3 proc. r/r i 0,3 proc. kw/kw) i pozostałe usługi (4,2 proc. r/r i 0,6 proc. kw/kw). Nie zmieniły się też zasadniczo branże, gdzie redukcje etatów są najczęstsze. Nadal są to energetyka (-5,1 proc. r/r i -0,1 proc. r/r/), górnictwo (-7,2 proc. r/r/ i -0,6 kw/kw) i budownictwo (-4,8 proc. r/r i +0,5 proc. kw/kw), jednak w tej ostatniej grupie skala spadków stopniowo słabnie.

Koszty wynagrodzeń. Wzrost wydatków na wynagrodzenia nadal pozostaje raczej umiarkowany. Dynamika kosztów wynagrodzeń (wraz z ubezpieczeniami społecznymi) była wyższa niż dynamika zatrudnienia (5,4 proc. r/r). Jednak ze względu na niską dynamikę pozostałych kosztów, w tym zwłaszcza surowców, udział kosztów pracy w kosztach przedsiębiorstw stopniowo rośnie. Najbardziej dynamicznie rosną koszty pracy w sektorze usługowym, w tym w handlu, a zatem w sektorze firm o średnio najniższych płacach.

Wydajność pracy. Rosnące koszty płac miały w II kwartale br. nadal wyższą dynamikę niż wydajność pracy. Koszty wynagrodzeń rosły bowiem szybciej niż przychody ze sprzedaży (nominalnie o 3,0 proc.). Dynamika wydajności pracy jest wrażliwa na fluktuacje zarówno sprzedaży, jak i zatrudnienia (które jest jednak bardziej stabilne). Po spadku dynamiki wydajności pracy w 2014 r., nastąpił jej niewielki wzrost w roku 2015 (nieco szybszy wzrost sprzedaży niż zatrudnienia) i w II kwartale br. nominalnie dynamika wydajności pracy wyniosła 0,8 proc. (spadek o 1,2 pkt proc. kw/kw). Wzrost dynamiki wydajności miał nieco wyższą skalę w dużych firmach (0,9 proc., po okresie spadku wydajności) niż w sektorze MSP (0,2 proc.). Taka sytuacja, mimo niższej dynamiki zatrudnienia w MSP, była efektem szybszego zwiększania sprzedaży w dużych przedsiębiorstwach.

Aktywności inwestycyjna ogółem. W II kwartale br. aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw zmniejszyła się. Dynamika inwestycji, po sześciu kwartałach szybkiego, dwucyfrowego wzrostu, obniżyła się do 7,7 proc. (po wzroście o 15,1 proc. w poprzednim kwartale). Na realną dynamikę inwestycji oddziaływał nienotowany od 2012 r. wzrost cen na rynku dóbr inwestycyjnych. Dane przekrojowe sugerują, że osłabienie tempa wzrostu inwestycji było w większości grup jedynie niewielkie, a kluczowy wpływ na wyniki całego sektora miało osłabienie bardzo wysokiego w I kwartale wzrostu inwestycji w energetyce.

Sytuacja płynnościowa. Mimo niewielkich spadków wskaźników, sytuacja płynnościowa sektora pozostała dobra. Spadki pojawiły się zwłaszcza w dużych, najbardziej płynnych przedsiębiorstwach, gdzie znacząco zmniejszyła się dynamika środków pieniężnych i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu. Nie widać jednak na razie zagrożenia dla utrzymania bezpiecznego poziomu płynności – stale bowiem rośnie odsetek firm z płynnością przekraczającą poziom referencyjny – jest on obecnie na historycznie najwyższym poziomie.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję