Wydarzenia

Raport o rynku pracy w II kw. 2015 r.

Data publikacji strony: 07-10-2015

Analizy NBP: W II kwartale 2015 r. słabszy wzrost liczby pracujących, przy rekordowo wysokiej liczbie wakatów i dalszym spadku bezrobocia.

Roczny wzrost zatrudnienia wg BAEL wyraźnie wyhamował (o 0,5 pp. do 1,2% r/r), a jego poziom nieznacznie obniżył się względem poprzedniego kwartału. Skompensowane to zostało wzrostem przeciętnie przepracowanej w tygodniu liczby godzin.

Po raz pierwszy od dwóch lat wzrost zatrudnienia dotyczył głównie kontraktów zawieranych na czas nieokreślony. Oznaczać to może rosnące zapotrzebowanie ze strony firm na pracowników, z którymi pracodawcy chcą się związać na dłużej. Niemniej jednak gorsze dane o liczbie pracujących wpłynęły na obniżenie prawdopodobieństwa znalezienia i wzrost ryzyka utraty pracy.

Podaż pracy obniża się od początku 2015 r., co wynika nie tylko ze zmniejszającej się liczby osób w wieku produkcyjnym, ale głównie z wyhamowania wzrostu aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym. Oznacza to odwracanie się tendencji wzrostowej, obserwowanej od 2007 r.

W dalszym ciągu obserwuje się spadek stopy bezrobocia wg BAEL. W II kw. 2015 r. ukształtowała się ona na poziomie równym 7,5% (po odsezonowaniu), zbliżając się tym samym do swojego historycznego minimum z 2008 r. (7,0%). Niestety, w coraz większym stopniu spadek ten wynika z obniżania się aktywności zawodowej.

Roczne tempo wzrostu płac w gospodarce w II kw. 2015 r. obniżyło się do 3,1%. Dane z sektora przedsiębiorstw za pierwsze dwa miesiące kolejnego kwartału wskazują jednak na ponowne przyśpieszenie tempa wzrostu wynagrodzeń, co pozwala oczekiwać, że w III kw. 2015 r. wzrost wynagrodzeń widoczny będzie także w danych dla całej gospodarki.

Niższe tempo wzrostu wynagrodzeń i rosnąca wydajność pracy doprowadziły w II kw. 2015 r. do wyraźnego spadku dynamiki jednostkowych kosztów pracy (z 2,2% r/r w I kw. 2015 r. do 1,0% r/r).


Zobacz: Kwartalny raport o rynku pracy w II kw. 2015 r.

W najnowszym raporcie znalazły się także następujące analizy pogłębione:

  • Dlaczego liczba pracujących wyhamowuje przy rosnącej liczbie wakatów?

    Dane z rynku pracy za pierwsze półrocze 2015 roku wskazują na stopniowe wyhamowanie wzrostu liczby pracujących (BAEL), mimo rekordowo wysokiego poziomu liczby ofert pracy. Analiza pozostałych wskaźników dowodzi, że główną przyczyną zaobserwowanej rozbieżności jest prawdopodobnie kumulowanie się wakatów na rynku pracy na skutek wydłużania się czasu potrzebnego do znalezienia pracownika. Świadczyć to może o zmianach zachodzących w strukturze popytu na pracę, w szczególności zaś o większym udziale ofert skierowanych do osób o wyższych kwalifikacjach.
  • Jak płace w Polsce zależą od tempa wzrostu gospodarczego?

    W długim okresie wraz ze stopniowo spowalniającym tempem wzrostu gospodarczego, zaobserwować można ogólną tendencję do obniżania się dynamiki wynagrodzeń. W trakcie ostatnich dwóch dekad dynamiki wynagrodzeń zarówno nominalnych, jak i realnych wykazywały przy tym wyraźną pro-cykliczność. W szczególności, obserwowane od blisko 3 lat przyśpieszenie tempa wzrostu wynagrodzeń realnych było głównie efektem oddziaływania czynników cyklicznych.
  • Czy ludzie w Polsce chcą obecnie pracować więcej?

    Zwiększające się w ostatnich kwartałach niedopasowanie podaży i popytu na pracę przekładało się na umiarkowane tempo wzrostu wynagrodzeń i potencjalnie może mieć wpływ na kształtowanie się płac w najbliższej przyszłości. Analiza indeksu niepełnego wykorzystania czynnika pracy – miary alternatywnej do stopy bezrobocia – wskazuje, że proces dostosowawczy na rynku pracy w Polsce w okresie 2011-2013 wiązał się z wyraźnym zwiększeniem się różnicy pomiędzy czasem preferowanym i przepracowanym. Spadek intensywności wykorzystania czynnika pracy ograniczył skalę redukcji etatów, sprzyjając jednocześnie niższej dynamice wynagrodzeń.tendencje jak w Stanach Zjednoczonych.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję