SEPA

Ostatni etap migracji rozliczeń w euro w Unii Europejskiej na standardy SEPA

Data publikacji strony: 19-04-2016

Komunikat ws. obowiązywania Rozporządzenia 260/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (tzw. Rozporządzenie SEPA)

Rok 2016 stanowi finalny etap trwającej od 10 lat inicjatywy integracyjnej Unii Europejskiej, której celem jest budowa Jednolitego Obszaru Płatności w Euro – SEPA (Single Euro Payments Area).

SEPA to obszar, w ramach którego konsumenci, przedsiębiorcy i inne podmioty mogą dokonywać bezgotówkowych rozliczeń w walucie euro na terenie Unii Europejskiej, zarówno transgranicznie, jak i w granicach państw członkowskich, według takich samych zasad i na takich samych warunkach

Rozporządzenie SEPA wprowadziło ostateczne terminy migracji oddzielnie dla państw strefy euro oraz państw spoza tej strefy. Dla państw strefy euro pełna harmonizacja weszła w życie 1 lutego 2016 r., natomiast w przypadku państw spoza strefy euro ostatecznym terminem na dostosowanie do wymagań Rozporządzenia SEPA jest 31 października 2016 r.

Ostatnie zmiany w krajach strefy euro zniosły wymóg podawania przez Zleceniodawcę kodu BIC (kodu identyfikującego dostawcę usług płatniczych, np. bank, w rozliczeniach transgranicznych) dla transakcji SEPA. Ponadto, z uwagi na wspólną walutę, standardy SEPA zostały wdrożone w obszarze płatności krajowych i transgranicznych, jednocześnie zaś wycofano wyłącznie lokalne instrumenty rozliczeniowe, zapewniając pełną standaryzację i harmonizację przepływów finansowych.

Obecnie usługi SEPA w Polsce funkcjonują na zasadzie dobrowolności, jednak od 1 listopada 2016 r., na podstawie przepisów Rozporządzenia SEPA, każdy dostawca usług płatniczych (np. bank) realizujący obecnie płatności w walucie euro będzie zobowiązany do ich realizacji zgodnie z zasadami wskazanymi z Rozporządzenia SEPA.

Rozporządzenie SEPA wprowadza istotne wymogi i zasady realizacji zleceń w euro na obszarze SEPA:

 1. Zasada IBAN Only
  Zgodnie z tą zasadą dostawcy usług płatniczych nie będą wymagać podawania kodu BIC (kodu identyfikującego dostawcę usług płatniczych w rozliczeniach transgranicznych) przy inicjowaniu płatności spełniających wymogi SEPA. Unikatowym identyfikatorem Odbiorcy Płatności będzie jego numer rachunku płatniczego prezentowany w formacie IBAN.
 2. Zdolność odbiorcza w całej Europie
  Dostawcy usług płatniczych świadczący obecnie usługi polecenia przelewu lub polecenia zapłaty w euro muszą od dnia 1 listopada 2016 r. dostosować oferowane usługi do wymogów określonych w Rozporządzeniu SEPA.
 3. Wymóg stosowania standardu wymiany komunikatów XML ISO20022
  Rozporządzenie wprowadza obowiązek stosowania formatu komunikatów XML ISO20022 w relacjach między dostawcami usług płatniczych oraz w relacjach pomiędzy dostawcą usług płatniczych i podmiotem niebędącym konsumentem ani mikroprzedsiębiorstwem. Zgodnie z Rozporządzeniem, dostawca usług płatniczych musi zapewnić, aby w przypadku gdy użytkownik usług płatniczych, który nie jest konsumentem ani mikroprzedsiębiorstwem, zainicjuje lub otrzyma indywidualne polecenie przelewu lub indywidualne polecenie zapłaty, które nie są przesyłane indywidualnie, ale łączone ze sobą na potrzeby przekazu, stosowano formaty komunikatów XML ISO20022 .
 4. Szczegółowe informacje nt. rozwiązań SEPA dostępne są na stronach internetowych dostawców usług płatniczych.

  Więcej informacji nt. SEPA:

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję