Raporty i analizy

Szybki monitoring NBP – kwiecień 2016 r.

Data publikacji strony: 19-04-2016

Raport NBP: W I kwartale 2016 r. przedsiębiorstwa utrzymały dobrą kondycję. Nie widać jednak sygnałów dalszej poprawy sytuacji w II kwartale.

Narodowy Bank Polski opublikował 19 kwietnia 2016 r. cokwartalną informację o kondycji sektora przedsiębiorstw. Raport pokazuje, jak oceniają one swoją kondycję oraz koniunkturę w I kwartale 2016 r., a także prezentuje prognozy na II kwartał 2016 r.

Sytuacja ekonomiczna
Zdaniem ankietowanych firm w I kwartale 2016 r. ich kondycja była dobra i stabilna, chociaż nieco gorsza niż w poprzednim kwartale. Było to spowodowane utrzymującą się niepewnością dotyczącą wprowadzenia nowych podatków i zmian przepisów. Prognozy krótkoterminowe nieznacznie się pogorszyły – było to powiązane z obawami przed skutkami zmian polityki fiskalnej oraz korektą w dół prognoz popytu. Pozytywnym zjawiskiem była lekka poprawa prognoz sytuacji o horyzoncie rocznym.

Popyt i produkcja
Koniunktura w sektorze przedsiębiorstw nieznacznie się osłabiła, ale kształtuje się na poziomie zbliżonym do średniej długookresowej. Na jej osłabienie wskazują spadki prognoz popytu ogółem, zamówień oraz produkcji. Osłabienie powinno mieć charakter przejściowy.

Zatrudnienie
Prognozy zatrudnienia na II kwartał 2016 r. są nieco wyższe od prognoz z poprzedniego kwartału (dane sezonowe). Od ponad dwóch lat nieprzerwanie więcej firm planuje wzrost zatrudnienia niż jego spadek (spadek – ok. 6 proc., wzrost – ok. 17 proc.), a wskaźnik zatrudnienia jest zdecydowanie wyższy od swojej długoterminowej średniej. Utrzymuje się odsetek firm, które informują o problemach ze skompletowaniem załogi (ok. 3 proc.).

Wynagrodzenia
Podwyżki wynagrodzeń zaplanowane na II kwartał 2016 r. obejmą nieco większą część zatrudnionych niż w poprzednim kwartale, ale będą miały nieco mniejszą skalę. Zwiększyć wynagrodzenie planuje 19,4 proc. przedsiębiorstw. Presja płacowa powoli rośnie i nadal utrzymuje się na relatywnie niewysokim poziomie. Nadal zdecydowanie więcej przedsiębiorstw deklaruje szybciej rosnącą wydajność niż wynagrodzenia, choć wyraźnie spadł udział firm, w których relacja pomiędzy wzrostem płac i wzrostem wydajności poprawiła się. Podmioty, które zamierzają zwiększać płace nie robią tego kosztem poziomu zatrudnienia – znacznie rzadziej niż pozostałe przedsiębiorstwa informują o jednoczesnym zmniejszaniu liczby pracowników, a częściej o zwiększaniu.

Inwestycje
II kwartał 2016 r. przyniósł niewielką poprawę w krótkookresowych ocenach aktywności inwestycyjnej, choć wyniki pozostały gorsze niż rok wcześniej. Dodatnie i nadal relatywnie wysokie saldo dużych zmian nakładów może jednak zapowiadać kontynuowanie ich wzrostu.

Płynność
Odsetek przedsiębiorstw oceniających swoją sytuację płynnościową jako bezpieczną jest dzisiaj na najwyższym poziomie od początku okresu poddanego badaniu. Płynność sektora jest odzwierciedleniem dobrej sytuacji przedsiębiorstw oraz wysokich dochodów, które pozwalają na akumulację środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Według danych statystyki bankowej NBP w styczniu br. dynamika depozytów bieżących sięgała 21 proc. w ujęciu rocznym. Depozyty bieżące stanowią obecnie niemal 60 proc. całkowitych depozytów sektora przedsiębiorstw i mogą być wykorzystane do finansowania planowanych inwestycji w majątek produkcyjny lub jako wkład własny przy realizowaniu projektów finansowanych z funduszy UE.

Kredyt bankowy i jego dostępność
W I kwartale 2016 r. wyraźnie zmniejszyło się zainteresowanie przedsiębiorców kredytem bankowym. Dostępność kredytu wciąż pozostawała na wysokim poziomie, choć nieco spadła, co było spowodowane zaostrzaniem warunków kredytowych głównie dla dużych przedsiębiorstw, ale też dla sektora MSP w segmencie kredytów krótkoterminowych. Wskaźnik prognoz popytu na kredyt sugeruje ograniczenie skłonności przedsiębiorstw do korzystania z kredytów. W próbie ubyło firm planujących zwiększyć swoje zadłużenie, a przybyło planujących spłacić zaciągnięte w przeszłości kredyty.

W przeprowadzonym w marcu 2016 r. badaniu ankietowym udział wzięło 1879 podmiotów z całego kraju.

Więcej w raporcie: „Szybki Monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2016 r. oraz prognoz na II kw. 2016 r.”

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję