Raporty i analizy

Szybki Monitoring NBP – październik 2016 r.

Data publikacji strony: 24-10-2016

Raport NBP: W III kwartale 2016 r. przedsiębiorstwa utrzymały dobrą kondycję. Prognozy o dłuższym horyzoncie cechuje jednak niewielki i malejący optymizm.

Narodowy Bank Polski opublikował 24 października cokwartalną informację o kondycji sektora przedsiębiorstw. Raport pokazuje, jak oceniają one swoją kondycję i koniunkturę w III kwartale 2016 r., a także prezentuje prognozy na IV kwartał tego roku.

Sytuacja ekonomiczna
Zdaniem ankietowanych firm w III kwartale 2016 r. odnotowano sygnały pogorszenia kondycji ankietowanych przedsiębiorstw. Ogólny obraz koniunktury pozostał jednak dobry – prognozy sugerują, że taka sytuacja powinna utrzymać się również w kolejnym kwartale. Mniej optymistycznie przedsiębiorstwa oceniają jednak swoje możliwości rozwoju – w 2017 r. oczekiwania o dłuższym horyzoncie pozostają wyraźnie obniżone względem poprzednich lat; jedna czwarta firm oczekuje poprawy w IV kwartale.

Popyt i produkcja
W ostatnim kwartale roku koniunktura w sektorze przedsiębiorstw powinna nieznacznie się poprawić i rozwijać na poziomie zbliżonym do długookresowej średniej – wskazują na to niewielkie wzrosty prognoz popytu ogółem, zamówień oraz produkcji. Dobra koniunktura ma trwałe podstawy, a odsetek przedsiębiorstw deklarujących problemy z popytem jako barierę rozwoju znajduje się na poziomie tylko nieznacznie przekraczającym historyczne minimum z 2007 roku.

Zatrudnienie
Ankietowane firmy bardzo pozytywnie oceniają sytuację na rynku pracy. W IV kwartale dynamika zatrudnienia powinna pozostać na dobrym poziomie, blisko wartości z poprzedniego kwartału. Utrzymuje się również wysoki odsetek firm planujących zwiększenie płac – od blisko czterech lat więcej firm planuje wzrost zatrudnienia niż jego spadek (spadek – około 8 proc., wzrost – około 13 proc.), a wskaźnik prognoz zatrudnienia pozostaje zdecydowanie wyższy od swojej długoterminowej średniej. Przedsiębiorstwa poszukujące pracowników napotykają na coraz silniejsze problemy z obsadzeniem wszystkich wakatów. Już około 36 proc. firm informuje o trudnościach z pozyskaniem pracowników, a 30 proc. o nieobsadzonych stanowiskach pracy.

Wynagrodzenia
Wśród badanych firm utrzymuje się wysoki odsetek planujących zwiększenie płac, które będą miały większy zasięg niż w III kw. oraz w roku ubiegłym (po uwzględnieniu korekty sezonowej zwiększyć wynagrodzenia planuje 20,2 proc. przedsiębiorstw). Wzrost płac obejmie również większą część ogółu zatrudnionych niż w poprzednim kwartale. Zwiększyła się nieco planowana średnia wysokość podwyżek wynagrodzeń.

Inwestycje
Wyniki Szybkiego Monitoringu NBP nie zapowiadają przyspieszenia inwestycji w perspektywie IV kwartału. Zainteresowanie przedsiębiorstw nowymi inwestycjami wprawdzie stopniowo poprawia się (nowe inwestycje w ciągu kwartału podejmie 23,4 proc. przedsiębiorstw, wzrost o 0,7 pp. r/r, wskaźnik po korekcie sezonowej, poniżej średniej wieloletniej), ale zgodnie z prognozami respondentów dynamika inwestycji do końca tego roku nie wzrośnie do poziomów z 2015 r. W świetle wyników SM w IV kwartale można się spodziewać dalszych redukcji inwestycji w firmach publicznych, w tym również w sektorze przedsiębiorstw samorządowych.

Płynność
Mimo niewielkiego pogorszenia w III kw. br., sektor przedsiębiorstw utrzymał wysoki poziom płynności finansowej, a ich zdolność do obsługi zadłużenia kredytowego i wynikającego z rozliczeń handlowych pozostała również bardzo dobra. Zdolność przedsiębiorstw do obsługi zobowiązań bankowych, wyrażona jako odsetek firm deklarujących terminową obsługę zadłużenia kredytowego, pozostaje na jednym z wyższych poziomów, a niemal 74 proc. badanych nie ma problemu z regulowaniem zobowiązań względem swoich kontrahentów.

Kredyt bankowy i jego dostępność
W III kwartale 2016 r. wśród badanych firm spadło po raz kolejny zainteresowanie kredytem. Jego dostępność pozostała jednak wysoka, a odsetek zaakceptowanych wniosków kredytowych, głównie wśród dużych firm, lekko wzrósł. Zapowiedzi przedsiębiorstw pozwalają oczekiwać kontynuacji wzrostu zadłużenia kredytowego sektora przedsiębiorstw na zbliżonym poziomie, co w III kwartale br.

W przeprowadzonym we wrześniu 2016 r. badaniu ankietowym udział wzięło 2055 podmiotów z całego kraju.

Więcej w raporcie: „Szybki Monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2016 r. oraz prognoz na IV kw. 2016 r.”

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję