Wydarzenia

Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej – lipiec 2016 r.

Data publikacji strony: 20-07-2016

Raport NBP: W krajach Europy Środkowej i Wschodniej po okresie dynamicznego ożywienia koniunktury, na początku 2016 r. tempo wzrostu gospodarczego obniżyło się.

Po okresie dynamicznego ożywienia koniunktury, na początku 2016 r. tempo wzrostu gospodarczego w krajach EŚW obniżyło się. Powodem spadku było obniżenie inwestycji (przede wszystkim budowlanych) - było to głównie konsekwencją przejściowego zmniejszenia się napływu środków z funduszy unijnych, które w poprzednich latach intensywnie wspierały inwestycje infrastrukturalne. Spowolnił także wzrost eksportu, zwłaszcza do strefy euro. Zewnętrzne uwarunkowania koniunktury pogorszyły się w związku z wynikiem referendum w sprawie opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej.

Najważniejszym źródłem wzrostu została konsumpcja prywatna - przy spadku nakładów inwestycyjnych oraz umiarkowanym tempie wzrostu popytu zagranicznego. W całym regionie dynamicznie rosło spożycie indywidualne, czemu sprzyjał wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń nominalnych, zwłaszcza w krajach, w których stopa bezrobocia spadła poniżej neutralnego dla płac poziomu (kraje bałtyckie, Rumunia oraz Bułgaria). Gospodarstwa domowe w krajach regionu nadal korzystały z pozytywnego oddziaływania niskich cen energii na siłę nabywczą ich dochodów. Konsumpcję wspierały również zmiany w polityce gospodarczej, nakierowane na wzmocnienie wzrostu dochodów gospodarstw domowych. W gospodarkach, w których banki są w dobrej kondycji a gospodarstwa domowe nie są nadmiernie zadłużone (m.in. Czechach, Polsce i na Słowacji), wzrostowi konsumpcji sprzyja rosnąca akcja kredytowa.

Spadek dynamiki inwestycji publicznych powiązany z mniejszym napływem funduszy unijnych, będzie główną przyczyną niewielkiego spowolnienia tempa wzrostu w najbliższych dwóch latach w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Spowolni również eksport, a wkład wymiany handlowej do wzrostu PKB w krajach regionu pozostanie ujemny. Najważniejszym czynnikiem wzrostu pozostanie konsumpcja prywatna. W najbliższych kwartałach oczekuje się dalszego wzrostu zatrudnienia, co powinno sprzyjać wzrostowi wynagrodzeń. Inflacja, pomimo oczekiwanego wzrostu, nadal pozostanie stosunkowo niska, bez znaczącego wpływu na realne dochody gospodarstw domowych. Główne czynniki ryzyka dla wzrostu to niepewność w gospodarkach europejskich spowodowana wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, spowolnienie gospodarcze na świecie wywołane przez słabą koniunkturę w krajach rozwijających się oraz utrudnienia w handlu związane z ewentualnym ograniczeniem swobodnego przepływu towarów i osób wewnątrz strefy Schengen.

Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej jest cyklicznym raportem publikowanym przez Narodowy Bank Polski dwa razy w roku. Materiał ten przedstawia bieżącą i oczekiwaną sytuację ekonomiczną w jedenastu gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia). Materiał zawiera również rozszerzone analizy tematyczne poświęcone wybranym zagadnieniom gospodarczym.

W raporcie zostały uwzględnione dane dostępne do 6 lipca 2016 r.

Zobacz pełną analizę: „Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej” - lipiec 2016 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję