Wydarzenia

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w I kwartale 2016 r.

Data publikacji strony: 30-06-2015

Analizy NBP: Koniunktura w sektorze przedsiębiorstw utrzymywała się w I kwartale 2016 r na wysokim poziomie, wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego na temat sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw.

Przychody
Wynik finansowy i rentowność. Kondycja finansowa sektora przedsiębiorstw pozostaje dobra – nadal rósł odsetek firm rentownych oraz mediana rozkładu wskaźnika rentowności. Na dość wysokim poziomie kształtowała się dynamika wyniku finansowego netto - zwiększała się efektywność kosztowa, dzięki spadkom kosztów surowców i materiałów. W badanym kwartale odsetek branż wykazujących zyski zmniejszył się jednak z 84 proc. na początku 2015 r. do 82 proc.

Zatrudnienie
Od blisko dwóch lat w sektorze utrzymuje się systematyczny i stabilny wzrost zatrudnienia – w analizowanym okresie przyspieszył on i wyniósł 2,8 proc. r/r. Wzrost jest w części spowodowany efektem zmian organizacyjnych w firmach – zamiany umów cywilno-prawnych na umowy o pracę. W podziale branżowym największy udział we wzroście zatrudnienia miały przetwórstwo przemysłowe oraz usługi – tam dynamika zatrudnienia była najwyższa. Wyraźne redukcje obserwowane były w budownictwie, energetyce i górnictwie.

Koszty wynagrodzeń
Wraz ze wzrostem zatrudnienia w I kwartale br. rosły koszty wynagrodzeń, a jednocześnie także przeciętne płace. Dynamika kosztów wynagrodzeń (razem z kosztami ubezpieczeń) była wyższa niż dynamika zatrudnienia – w I kw. 2016 r. wyniosła 6,1 proc. Koszty wynagrodzeń wzrosły w zdecydowanej większości przedsiębiorstw – w 69,7 proc., czyli o 1,4 pkt proc. więcej niż rok temu. Warto podkreślić, że z powodu utrzymującej się deflacji udział firm zwiększających realnie koszty pracy wyniósł 72,2 proc. i tym samym osiągnął jeden z najwyższych poziomów od początku badania.

Przychody
W badanym okresie dynamika nominalnych przychodów ogółem była niższa w poprzednim kwartale – zmniejszyła się z 3,3 proc. do 2,1 proc. r/r. Spadek ten wynikał ze spowolnienia dynamiki sprzedaży krajowej (do 1,2 proc. wobec 3,5 proc. w poprzednim kwartale), mimo przyspieszenia dynamiki sprzedaży zagranicznej (do 5,4 proc. wobec 4,1 proc). Wyhamowanie dynamiki sprzedaży ogólnej wynikało głównie z osłabienia koniunktury w górnictwie, energetyce i budownictwie oraz dalszego spadku przychodów branży paliwowej.

Koszty ogółem
Tempo wzrostu kosztów ogółem w I kwartale ukształtowało się poniżej dynamiki przychodów z całokształtu działalności – wyniosło ono 1,8 proc., o 0,3 proc. mniej niż przychody. Czynnikiem najsilniej zmniejszającym dynamikę kosztów ogółem (o 4,4 pkt proc.) były malejące wydatki na surowce i materiały wykorzystywane do produkcji oraz spadek kosztów na działalności pozasprzedażowe (o 0,3 pkt proc.). Odmienny wpływ na koszty wywarły rosnące wydatki czynników pracy – zwłaszcza koszty z tytułu wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych (zwiększające dynamikę o 0,7 pkt proc.), wzrost kosztów usług obcych (zwiększający o 0,5 pkt proc.) oraz rosnące zakupy towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży (zwiększające dynamikę kosztów o 0,6 pkt proc.).

Aktywność inwestycyjna ogółem
W 2015 r. dynamika wzrostu inwestycji słabła, a I kwartał 2016 r. rozpoczął się spadkiem nakładów na inwestycje w gospodarce narodowej (o 1,8 proc., r/r) oraz spadkiem w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych (spadek o 8,3 proc. po wzroście o 11,1 proc. w poprzednim badanym kwartale, r/r). Spadek był spowodowany nasileniem się niepewności w otoczeniu ekonomicznym przedsiębiorstw oraz domykaniem w końcówce ubiegłego roku inwestycji finansowanych z poprzedniej perspektywy finansowej UE. Sygnały spowolnienia są widoczne we wszystkich analizowanych grupach, branżach i sektorach własności.

Sytuacja płynnościowa
Na bezpiecznym poziomie pozostaje płynność sektora przedsiębiorstw, gdzie obserwowane wskaźniki znajdują się blisko historycznych maksimów. W badanym obszarze odnotowano spadek tempa wzrostu wielkości aktywów obrotowych w dyspozycji przedsiębiorstw oraz zobowiązań krótkoterminowych. Po raz kolejny zaobserwowano przyrost liczby przedsiębiorstw utrzymujących bezpieczny poziom płynności gotówkowej, który wzrósł do nienotowanego od początku badania poziomu.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję