Wydarzenia

Raport o rynku pracy w II kw. 2016 r.

Data publikacji strony: 13-10-2016

Analizy NBP: W II kwartale 2016 r. zaobserwowano kontynuację poprawy na rynku pracy oraz sygnały możliwego wolniejszego wzrostu popytu na pracę w drugiej połowie roku.

W II kw. 2016 r. tendencję wzrostową kontynuowało zatrudnienie, przy dalszym zwiększaniu się intensywności wykorzystania dostępnych zasobów pracy. Tempo wzrostu liczby pracujących ustabilizowało się na poziomie tylko nieznacznie wyższym niż przed kwartałem (1,2% r/r). Wysoką dynamiką charakteryzowało się nadal zatrudnienie „etatowe” w sektorze przedsiębiorstw, głównie w przemyśle. Spadki odnotowały natomiast rolnictwo i sfera publiczna. Stopniowe zwiększanie stabilności warunków zatrudnienia najemnego mogło przy tym częściowo wynikać z konwersji niektórych umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. W II kw. br. po raz pierwszy od 5 lat bliska domknięcia była też luka pomiędzy preferowaną przez pracowników i faktyczną liczbą przepracowanych godzin. Świadczy to o wyczerpywaniu się możliwości dalszego zwiększania nakładów pracy poprzez wydłużanie czasu pracy. Stabilizacja planów przedsiębiorstw dot. zmian zatrudnienia w kolejnych kwartałach, nieco słabsza dynamika zatrudnienia w SP w sierpniu br., jak również niższe wartości niektórych wskaźników popytu na pracę mogą jednak zapowiadać wolniejszy wzrost zatrudnienia w II połowie 2016 r.

Pomimo zmniejszenia się liczby ludności w wieku produkcyjnym, w II kw. 2016 r. prawie nie zmienił się zasób siły roboczej. Coraz szybciej zmniejszającą się populację kompensował wzrost aktywności zawodowej, w szczególności osób w wieku przedemerytalnym oraz absolwentów. Wynikał on głównie z przepływu bezpośrednio z nieaktywności zawodowej do zasobu osób pracujących. Oznacza to, że pracodawcy coraz częściej sięgali nie tylko po osoby bezrobotne, ale także po osoby luźniej związane z rynkiem pracy.

Rekordowo już niska stopa bezrobocia BAEL nadal obniżała się i – po wyeliminowaniu wpływu efektów sezonowych – wyniosła 6,4%. Spadki bezrobocia są odzwierciedleniem zarówno wysokiego popytu na pracę, jak i stabilizacji liczby osób aktywnych zawodowo.

Utrzymujący się wysoki popyt na pracę zaczął stopniowo przekładać się na presję na podwyżki wynagrodzeń. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w wyraźniejszym niż dotąd wzroście udziału wynagrodzenia czynnika pracy w wartości dodanej brutto. Coraz szybsze tempo wzrostu płac jest obserwowane obecnie nie tylko w sektorze przedsiębiorstw, ale także w usługach nierynkowych. Wzrost jednostkowych kosztów pracy w gospodarce przyspieszył, zarówno ze względu na wyraźny wzrost wynagrodzeń, jak i obniżające się od początku br. tempo wzrostu wydajności pracy.

Dodatkowo w najnowszym raporcie znalazła się analiza pogłębiona prezentująca oszacowanie liczby pracujących, dla których praca na podstawie umów cywilnoprawnych wynika bardziej z konieczności niż z wyboru. Analiza ta pozwala określić maksymalny potencjalny zasięg dodatkowego wzrostu zatrudnienia etatowego spowodowanego wprowadzeniem na początku 2016 r. nowych zasad oskładkowania umów zlecenia.


Zobacz: Kwartalny raport o rynku pracy w II kw. 2016 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję