Wydarzenia

Raport o rynku pracy w III kw. 2015 r.

Data publikacji strony: 05-01-2016

Analizy NBP: W III kwartale 2015 r. wystąpił silniejszy od oczekiwań wzrost liczby pracujących, przy utrzymującej się wysokiej liczbie wakatów, wolniejszym niż przed kwartałem spadku bezrobocia oraz braku oznak wzrostu presji płacowej.

W III kw. 2015 r. – pomimo spowolnienia rocznego tempa wzrostu ze względu na efekt rosnącej bazy – liczba pracujących wg BAEL nadal rosła (1,1% r/r), odzwierciedlając wciąż wysoki popyt na pracę.

Wzrost liczby pracujących wg BAEL utrzymał się na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału, głównie dzięki dynamicznemu wzrostowi liczby pracujących w rolnictwie. W skali całej gospodarki liczba pracujących poza rolnictwem rosła coraz wolniej. Dotyczyło to w szczególności sektora przemysłowego.

Jednocześnie zwiększyła się przeciętna liczba przepracowanych godzin, zaś wzrost zatrudnienia wynikał praktycznie w całości z większej liczby kontraktów stałych. Analiza przepływów na rynku pracy wskazuje ponadto, że za zwiększenie liczby pracujących odpowiadał przede wszystkim wzrost prawdopodobieństwa znalezienia pracy, co może świadczyć o trwałości obserwowanych zjawisk.

Podaż pracy po raz pierwszy od połowy 2014 roku ponownie wzrosła, głównie na skutek wyższej aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym, a także wyraźnie niższej dezaktywizacji zawodowej bezrobotnych zniechęconych poszukiwaniem pracy.

Bezrobocie pozostawało bliskie minimum z 2008 roku, pomimo, że jego spadek hamowany był przez ponowny wzrost aktywności zawodowej. Po usunięciu efektów sezonowych stopa bezrobocia BAEL spadła względem II kwartału o 0,1 pp. osiągając poziom 7,5%.

Dynamika płac w gospodarce w III kw. 2015 r. obniżyła się do 3,0% r/r, wyraźnie poniżej dynamiki obserwowanej w sektorze przedsiębiorstw (3,6% r/r), co przy dość stabilnym wzroście wydajności pracy skutkowało wyraźnie niższym niż przed kwartałem tempem wzrostu jednostkowych kosztów pracy (1,0% r/r wobec 2,2% r/r).


Zobacz: Kwartalny raport o rynku pracy w III kw. 2015 r.

Dodatkowa analiza prezentowana w tej edycji raportu poświęcona została krzywej Philipsa dla Polski:

  • Czy krzywa Philipsa w Polsce zanikła?

    Relatywnie niska stopa bezrobocia przy jednocześnie ujemnej inflacji skłaniają do pytania o kształt krzywej Philipsa. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, obserwowana negatywna zależność między bezrobociem i inflacją (opisywana krzywą Philipsa) nie miała w przeszłości symetrycznego charakteru. W latach 2006-2009 – wraz z poprawą koniunktury – spadało bezrobocie i wzrastała inflacja. Jednak już w okresach gorszej sytuacji na rynku pracy (okresy 2002-2005, 2009-2013) inflacja pozostawała słabo skorelowana z bezrobociem (a przebieg krzywej Philipsa był w zasadzie pionowy). W okresie 2014-2015 zależność ta została z kolei zakłócona silnym szokiem podażowym (spadkiem cen surowców, prowadzącym do deflacji).

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję