Komunikaty

Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2018 r.

Data publikacji strony: 30-11-2018

Najnowsza edycja Raportu o stabilności systemu finansowego przedstawia wyniki analiz i ocen przeprowadzonych na podstawie danych dostępnych do 30 września br. Gospodarka realna i system finansowy Polski pozostają zrównoważone. Relacja zadłużenia gospodarstw domowych i przedsiębiorstw do PKB jest umiarkowana. Tempo wzrostu kredytów nie kreuje nierównowag w gospodarce i systemie finansowym, jak również nie stanowi bariery wzrostu gospodarczego. W niektórych kategoriach kredytu występują jednak tendencje wymagające szczególnego monitorowania. Dotyczy to dynamicznego wzrostu wysokokwotowych kredytów konsumpcyjnych o długich (kilkuletnich) terminach zapadalności. Uwagi wymagają również kredyty mieszkaniowe udzielane w warunkach niskich stóp procentowych i wysokiej aktywności na rynku nieruchomości. Ryzyko ekonomiczne związane z walutowymi kredytami mieszkaniowymi systematycznie się obniża wraz z postępującym spadkiem portfela i jego dobrą jakością. Zagrożeniem związanym z tym portfelem byłoby natomiast wprowadzenie rozwiązań prawnych, które negatywnie wpłynęłyby na stabilność sektora bankowego.

Polski system bankowy charakteryzuje się dobrym wyposażeniem w kapitał czemu towarzyszy niski poziom dźwigni finansowej. Wyzwaniem dla banków, szczególnie tych o niższym poziomie zyskowności, w średnim terminie może być zdolność do akumulacji kapitału i spełnienie wymogu MREL.

Strukturalne cechy polskiego systemu finansowego sprzyjają jego stabilności, choć skala powiązań międzysektorowych w ostatnim czasie wzrosła. Mając na uwadzę rolę sektora rządowego w sieci bezpieczeństwa finansowego, nowym uwarunkowaniem jest rosnące zaangażowanie Skarbu Państwa w systemie finansowym. W tej sytuacji ważne jest rozdzielenie funkcji nadzorczych i właścicielskich.

Narodowy Bank Polski rekomenduje działania mające służyć utrzymaniu stabilności polskiego systemu finansowego. Dotyczą one:

 • prowadzenia przez banki ostrożnej polityki kredytowej i monitorowania ryzyka związanego z:
  • wysokokwotowymi i długoterminowymi kredytami konsumpcyjnymi, w tym poprzez szczegółową weryfikację celu zaciągania tych kredytów,
  • kredytami na nieruchomości, w tym poprzez uwzględnienie konieczności posiadania przez kredytobiorców buforów dochodowych na wypadek istotnego wzrostu stóp procentowych,
 • restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych na drodze dobrowolnych porozumień, zgodnie z Rekomendacją Komitetu Stabilności Finansowej z 13 stycznia 2017 r.,
 • ściślejszej integracji sektora bankowości spółdzielczej oraz możliwie szerokiego udziału banków spółdzielczych w Systemach Ochrony Instytucjonalnej (IPS),
 • podjęcia przez banki spółdzielcze, które dotychczas nie przystąpiły do IPS, działań zapewniających zgodność ich działania z wymogami ustawowymi w obliczu wygasających w tym roku dotychczasowych umów zrzeszeń,
 • kontynuacji restrukturyzacji sektora SKOK przy minimalizacji kosztów publicznych,
 • ograniczenia przez instytucje finansowe ryzyka utraty reputacji poprzez dopasowanie oferowanych produktów do profilu klienta oraz adekwatne informowanie klienta o ryzyku związanym z danym produktem inwestycyjnym,
 • stopniowej realizacji wymogu w zakresie MREL w celu uniknięcie efektu kumulacji (cliff effect) przed datą graniczną wyznaczoną na 2023 r.,
 • włączenia w struktury NBP nadzoru nad systemem finansowym.

Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2018 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję