Komunikaty

System finansowy jest stabilny i odporny, a ryzyko systemowe umiarkowane

Data publikacji strony: 03-12-2019

System finansowy Polski funkcjonuje stabilnie, a ryzyko systemowe kształtuje się na umiarkowanym poziomie.

Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2019 r.

Tempo wzrostu kredytu i poziom zadłużenia w relacji do PKB pozostają umiarkowane, a struktura finansowania banków jest bezpieczna. Polski system bankowy, jako całość, pozostaje odporny na szoki dzięki zgromadzonym kapitałom i niskiemu poziomowi dźwigni finansowej. Zdecydowana większość banków z nadwyżką spełnia wymogi kapitałowe oraz normy płynności krótko- i długoterminowej.

Niektóre procesy i zjawiska wymagają szczególnej uwagi:

  • trudna sytuacja finansowa niektórych instytucji kredytowych, mogąca pośrednio oddziaływać na pozostałe banki, głównie w razie potrzeby uzupełnienia funduszy gwarantowania depozytów lub przymusowej restrukturyzacji;
  • niepewność co do skali wpływu rozstrzygnięć sądów dotyczących kredytów mieszkaniowych w walutach obcych (m.in. w następstwie wyroku TSUE) na banki szczególnie zaangażowane w udzielanie tych kredytów i sektor bankowy jako całość;
  • niska rentowność części (głównie średnich i mniejszych) banków, utrudniająca im podnoszenie kapitału, utrzymanie odporności na szoki i rozwój;
  • rosnący udział wysokokwotowych kredytów konsumpcyjnych o długich terminach zapadalności, mogących w warunkach słabszej koniunktury być źródłem wyższego ryzyka kredytowego niż pozostała część portfela banków;
  • rosnąca wartość udzielanych kredytów mieszkaniowych w warunkach niskich stóp procentowych i zwiększonej dynamiki cen na rynku nieruchomości;
  • wyzwania rozwojowe sektora banków spółdzielczych charakteryzującego się m.in. niską efektywnością i niedostatecznym poziomem integracji;
  • zwiększona rola sektora rządowego jako właściciela dużej części sektora finansowego (w tym przede wszystkim bankowego) i jednocześnie jego nadzorcy i dłużnika (poprzez portfel obligacji skarbowych);
  • konieczność dostosowania systemu stawek referencyjnych WIBOR/WIBID do wymogów obowiązującego w UE rozporządzenia BMR.

W opinii Narodowego Banku Polskiego realizacja następujących rekomendacji sprzyjałaby utrzymaniu stabilności polskiego systemu finansowego i ograniczyłaby zidentyfikowane czynniki ryzyka:

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-18
1 EUR4,6528
1 USD4,4279
1 CHF4,4395
1 GBP5,4797
100 JPY3,4265

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję