Komunikaty

System finansowy wszedł w okres pandemii COVID-19 w dobrej kondycji, ale skala szoku jest znaczna

Data publikacji strony: 17-06-2020

Pandemia COVID-19 powoduje bezprecedensowy szok dla gospodarki realnej i systemu finansowego na całym świecie. Doświadczenie to pokazuje, jak ważne jest, aby instytucje finansowe utrzymywały wysoki poziom odporności przez cały cykl finansowy na wypadek niespodziewanych zdarzeń.

Raport o stabilności systemu finansowego. Czerwiec 2020 r.

Polski system finansowy wszedł w okres pandemii COVID-19 w dobrej kondycji, odporny na szoki i bez znaczących nierównowag. Tempo wzrostu kredytu i poziom zadłużenia w relacji do PKB przed szokiem pozostawały umiarkowane, a struktura finansowania banków była stabilna i bezpieczna. Zdecydowana większość banków z nadwyżką spełnia wymogi kapitałowe oraz normy płynności krótko- i długoterminowej.

Szok wywołany pandemią uwydatnił dotychczasowe słabe punkty systemu finansowego i spowodował powstanie nowych obszarów ryzyka. W związku ze skutkami pandemii COVID-19 następujące procesy wymagają szczególnej uwagi:

  • ryzyko kredytowe – w związku z pogorszeniem sytuacji finansowej kredytobiorców znacząco wzrosło prawdopodobieństwo materializacji ryzyka kredytowego we wszystkich kategoriach kredytu, co będzie negatywnie wpływać na poziom odpisów i wyniki finansowe banków;
  • ryzyko nadmiernego ograniczenia dostępności kredytu – wysoka niepewność co do wpływu pandemii na sytuację banków i kredytobiorców może prowadzić do nadmiernego ograniczenia dostępności kredytu w gospodarce przez banki (credit crunch). Działania publiczne mogą tylko częściowo ograniczać to ryzyko, ale dynamika akcji kredytowej będzie zależeć w decydującym stopniu od skłonności banków do podejmowania ryzyka i popytu na kredyt;
  • wzrasta znaczenie powiązań pomiędzy sektorem bankowym i rządowym na skutek zwiększonego zaangażowania sektora bankowego w obligacje skarbowe i obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa;
  • trudna sytuacja finansowa pojedynczych instytucji kredytowych – przed wybuchem pandemii niektóre podmioty znajdowały się w trudnej sytuacji finansowej i nie dysponowały odpowiednimi nadwyżkami kapitałowymi. Ich problemy mogą pośrednio negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe pozostałych instytucji. Pandemia sprawia, że prawdopodobieństwo takiego scenariusza wzrasta.

W sytuacji związanej z pandemią COVID-19 priorytetem jest utrzymanie kredytowania gospodarki przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i odporności systemu finansowego. W opinii Narodowego Banku Polskiego realizacja następujących rekomendacji będzie sprzyjać osiągnięciu tego celu.

  • Instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń i towarzystwa funduszy inwestycyjnych powinny w całości przeznaczyć zyski wypracowane w poprzednich latach na zwiększenie bazy kapitałowej.
  • Banki powinny wypracować rozwiązania ułatwiające obsługę zadłużenia kredytobiorcom dotkniętym skutkami pandemii, obejmujące m.in. wakacje kredytowe lub pozwalające – w uzasadnionych przypadkach – na restrukturyzację zadłużenia.
  • Banki powinny utrzymać indywidualną ocenę ryzyka i m.in. unikać automatyzmu w przekładaniu oceny sytuacji poszczególnych branż na ocenę sytuacji kredytowej osób w nich zatrudnionych i firm w nich działających.
  • Banki, we współpracy z firmami audytorskimi, powinny wypracować zharmonizowane podejście do raportowania strat kredytowych.
  • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych powinny podjąć działania ograniczające ryzyko płynności w zarządzanych przez nie otwartych funduszach inwestycyjnych.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-05
1 EUR4,6898
1 USD4,4415
1 CHF4,7542
1 GBP5,4558
100 JPY3,2842

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję